<-
->

Fah 9:1 Ry Andriamanitry ny razana, Tompon' ny famindram-po ô, izay nanao izao rehetra izao, tamin' ny teninao, "Dieu des Pères et Seigneur de miséricorde, toi qui, par ta parole, as fait l' univers,
Fah 9:2 ary nanangana ny olombelona noho ny fahendrenao, mba hanjaka amin' ny zava-boahary rehetra nataonao, toi qui, par ta Sagesse, as formé l' homme pour dominer sur les créatures que tu as faites,
Fah 9:3 sy hifehy an' izao tontolo izao araka ny fahamasinana sy ny fahamarinana, ary hampiasa ny fahefana araka ny fahitsiam-po, pour régir le monde en sainteté et justice et exercer le jugement en droiture d'âme,
Fah 9:4 omeo ahy ny fahendrena izay mitoetra eo anilan' ny seza fiandriananao, ary aza ariana tsy ho anisan' ny zanakao aho. donne-moi celle qui partage ton trône, la Sagesse, et ne me rejette pas du nombre de tes enfants.
Fah 9:5 Fa izaho dia mpanomponao ary zanaky ny ankizivavinao, olona osa, fohy andro iainana, ary tsy mahafantapantatra loatra ny fitsarana aman-dalàna. Car je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et de vie éphémère, peu apte à comprendre la justice et les lois.
Fah 9:6 Na ny lavorary indrindra amin' ny zanak' olombelona aza, raha tsy manana ny fahendrena avy aminao dia isaina ho tsinontsinona. Quelqu' un, en effet, serait-il parfait parmi les fils des hommes, s' il lui manque la sagesse qui vient de toi, on le comptera pour rien.
Fah 9:7 Hianao nifidy ahy hanjaka amin' ny vahoakanao, sy hitsara ny zanakao lahy aman-janakao vavy. C' est toi qui m' as choisi pour roi de ton peuple et pour juge de tes fils et de tes filles.
Fah 9:8 Sady nandidy ahy hanorina tempoly eo amin' ny tendrombohitrao masina sy otely ao an-tanàna fonenanao, araka ny mariky ny tabernakla masina hatramin' ny voalohany. Tu m' as ordonné de bâtir un Temple sur ta montagne sainte, et un autel dans la ville où tu as fixé ta tente, imitation de la Tente sainte que tu as préparée dès l' origine.
Fah 9:9 Eo aminao ny fahendrena izay mahalala ny asanao, izay efa teo, raha nanao izao rehetra izao hianao, ka mahalala izay voasitraka eo imasonao sy izay marina araka ny didinao. Avec toi est la Sagesse, qui connaît tes oeuvres et qui était présente quand tu faisais le monde; elle sait ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes commandements.
Fah 9:10 Iraho avy any an-danitrao masina izy, iraho avy any amin' ny seza fiandrianan' ny voninahitrao izy, mba homba ahy amin' ny asako, sy hahalalako izay sitrakao. Mande-la des cieux saints, de ton trône de gloire envoie-la, pour qu' elle me seconde et peine avec moi, et que je sache ce qui te plaît;
Fah 9:11 Fa mahalala sy mahafantatra ny zavatra rehetra izy, ka dia hitari-dàlana ahy amim-pahamalinana amin' ny asa ataoko, ary hiaro ahy noho ny voninahiny. car elle sait et comprend tout. Elle me guidera prudemment dans mes actions et me protégera par sa gloire.
Fah 9:12 Dia hankasitrahanao ny asako; hitondra ny vahoakanao, araka ny rariny aho; ary ho mendrika ny seza fiandrianan' ny raiko. Alors mes oeuvres seront agréées, je jugerai ton peuple avec justice et je serai digne du trône de mon père.
Fah 9:13 Fa iza moa no olombelona, afaka hahalala izay hevitr' Andriamanitra? na zovy no hahatakatra izay sitra-pon' ny Tompo? Quel homme en effet peut connaître le dessein de Dieu, et qui peut concevoir ce que veut le Seigneur?
Fah 9:14 Miroahanahana ny hevitry ny olombelona, ary anjoanjo ihany ny eritreritray. Car les pensées des mortels sont timides, et instables nos réflexions;
Fah 9:15 Satria vesaran' ny vatana mety lo ny fanahy, ary vizanin' ny fonenany tany ny saina maro hevitra. un corps corruptible, en effet, appesantit l'âme, et cette tente d' argile alourdit l' esprit aux multiples soucis.
Fah 9:16 Zara raha mahavinavina ny eto an-tany izahay; ary tsy maintsy misasatra vao mahita manoloana ny tenanay; koa zovy ary no hahatakatra izay any an-danitra? Nous avons peine à conjecturer ce qui est sur la terre, et ce qui est à notre portée nous ne le trouvons qu' avec effort, mais ce qui est dans les cieux, qui l' a découvert?
Fah 9:17 Zovy no nahalala izay sitra-ponao, raha tsy nomenao ny fahendrena, sy nanirahanao ny Fanahy Masina avy any ambony? Et ta volonté, qui l' a connue, sans que tu aies donné la Sagesse et envoyé d' en haut ton esprit saint?
Fah 9:18 Izany no nahahitsy làlana an' izay eto an-tany, ka nahalalan' ny olombelona izay sitrakao, ary namonjena azy ireo tamin' ny fahendrena. Ainsi ont été rendus droits les sentiers de ceux qui sont sur la terre, ainsi les hommes ont été instruits de ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés."

<-
->