Chapitres et versets citant Akziba

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 15.44 And Keilah, and Achzib, and Mareshah; nine cities with their villages: sy Keila sy Akziba ary Maresa: tanàna Sivy sy ny zana-bohiny; Keilà, Aleziba, ary Maresà, tanàna sivy ary ny zanabohiny, Qéïla, Akzib et Maresha : neuf villes avec leurs villages.
...............
Jos 19.29 And then the coast turneth to Ramah, and to the strong city Tyre; and the coast turneth to Hosah; and the outgoings thereof are at the sea from the coast to Achzib: dia nitodika hatrany Rama sy Tyro, tanàna mimanda, dia nitodika hatrany Hosa, ka dia nihatra tamin' ny ranomasina teo akaikin' ny tany Akziba dia niolaka ny faritry ny tany mankany Ramaha hatrany Tira, tanàna mimanda, ary niolaka ny faritra mankany Hosa, ka nihatra tamin' ny ranomasina, akaikin' ny faritanin' i Akziba, la frontière allait ensuite à Hosa et son point d' arrivée était, à la mer, Mahaleb et Akzib,

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 1.31 Neither did Asher drive out the inhabitants of Accho, nor the inhabitants of Zidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob: Asera tsy nandroaka ny mponina tany Ako, na ny mponina tany Sidona, na ny tany Alaba, na ny tany Akziba, na ny tany Helba, na ny tany Afika. na ny tany Rehoba; Asera tsy nandroaka ny mponina tao Akao, na ny mponina tao Sidona, na ny tao Ahalaba, Akaziba, Helbà, Afeka, ary Bohoba, Asher ne déposséda pas les habitants d' Akko, ni ceux de Sidon, de Mahaleb, d' Akzib, d' Helbah, d' Aphiq ni de Rehob.

  Book of Micah Mika Mikea Livre de Michée
...............
Mik / Mi 1.14 Therefore shalt thou give presents to Moreshethgath: the houses of Achzib shall be a lie to the kings of Israel. Koa izany no hanomezanao taratasy fisaorana ho an' i Moresetagata; Ranotrambo ho an' ny mpanjakan' ny Isiraely ireo tranon' i Akziba. Noho izany hianao hamoy ny anananao an' i Moreseta ao Geta; ny trano ao Akziba dia ho fanodokana ho an' ny mpanjakan' Israely. Aussi tu devras verser une dot pour Moréshèt-Gat. Bet-Akzib sera une déception pour les rois d' Israël.