Chapitres et versets citant Kri-Heresa

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 3.25 And they beat down the cities, and on every good piece of land cast every man his stone, and filled it; and they stopped all the wells of water, and felled all the good trees: only in Kirharaseth left they the stones thereof; howbeit the slingers went about it, and smote it. Dia nandrava ny tanàna izy ary samy nanipy vato tamin' ny tany soa rehetra ka nahafeno azy, ary nanampina ny loharano rehetra koa izy sady nikapa ny hazo tsara rehetra mandra-paha-tsy nisy vato intsony afa-tsy ny tao Kira-haresa ihany; ary na dia io aza dia nohodidinin' ny mpandefa antsamotady ka nasiany. Noravany ny tanànany, samy nanipy vato iray tamin' ny tanimboly soa rehetra dia nataony tototra; notampenany ny loharano rehetra; nokapainy ny hazo mamoa rehetra, ary tsy nisy tavela na inona na inona tao Kir-Karoseta afatsy ny vato, fa voahodidin' ny mpandefa antsamotady sy nasiany. Ils détruisaient les villes, ils jetaient chacun sa pierre dans tous les meilleurs champs pour les remplir, ils bouchaient toutes les sources et abattaient tous les arbres de rapport. Finalement, il ne resta plus que Qir-Hérès : les frondeurs l' encerclèrent et la battirent de leurs coups.

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 16.7 Therefore shall Moab howl for Moab, every one shall howl: for the foundations of Kirhareseth shall ye mourn; surely they are stricken. Ary noho izany dia ho indray midradradradra Moaba, eny, samy hidradradradra avokoa izy rehetra; Fa hitomany ny ampempam-boalobok' i Kira-haresa ianareo ka ho ory indrindra. Koa aoka Moaba hitomany an' i Moaba; aoka hidradradradra izy rehetra! Ny ampempam-boalobok' i Kira Hereseta, no aoka hitomanianareo, amim-pahareraham-po mafy. C' est pourquoi Moab se lamente sur Moab, tout entier il se lamente. Au sujet des gâteaux de raisin de Qir-Harésèt, vous gémissez, tout consternés.
...............
Isa / Iz 16.11 Wherefore my bowels shall sound like an harp for Moab, and mine inward parts for Kirharesh. Ary noho izany ny tsinaiko dia mitaraina manao feon-dokanga noho ny amin' i Moaba, ary ny ato anatiko noho ny amin' i Kira-haresa. Koa mipararetra hoatra ny harpa ny tsinaiko, noho ny amin' i Moaba; sy ny foko noho ny amin' i Kira-Haresa. C' est pourquoi mes entrailles, pour Moab, frémissent comme une cithare, et mon coeur pour Qir-Hérès.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 48.31 Therefore will I howl for Moab, and I will cry out for all Moab; mine heart shall mourn for the men of Kirheres. Koa hidradradradra noho ny amin' i Moaba aho; Eny, hitomany noho ny amin' i Moaba rehetra aho, ary hitsetra noho ny amin' ny mponina ao Kira-haresa ny olona. Koa migogogogo aho, noho ny amin' i Moaba; midradradradra aho, noho ny amin' i Moaba rehetra, mitsetra ny olona, noho ny amin' ny mponina ao Kir-Heresa. Aussi je me lamente sur Moab, sur Moab tout entier, j'élève mon cri; on gémit sur les gens de Qir-Hérès.
...............
Jer / Jr 48.36 Therefore mine heart shall sound for Moab like pipes, and mine heart shall sound like pipes for the men of Kirheres: because the riches that he hath gotten are perished. Ary noho izany ny foko dia mitomany manao feon-tsodina noho ny amin' i Moaba, ary ny foko mitomany manao feon-tsodina noho ny amin' ny mponina ao Kira-haresa. Eny, noho izany dia levona ny harena be izay nohariny. Koa mitaraina hoatra ny sodina ny foko, noho ny amin' i Moaba; eny, ny foko, noho ny amin' ny mponina ao Kri-Heresa, mitaraina hoatra ny sodina. Koa very avokoa izay tombony efa azony. Aussi mon coeur hulule sur Moab à la manière des flûtes; mon coeur hulule sur les gens de Qir-Hérès à la manière des flûtes; parce qu' il est perdu, le trésor amassé!