Chapitres et versets citant Hotira

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 25.4 Of Heman: the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth: Tamin' i Hemana, ny zanany dia Bokia, Matania, Oziela, Seboela sy Jerimota, Hanania, Hanany, Eliata, Gidalty sy Romamti-ezera sy Josbekasa sy Maloty sy Hotira ary Mahaziota. Amin' i Hemàna, ny zanakalahin' i Hemàna: Boksiao, Mataniao, Oziela, Soboela, Jerimota, Hanaiasa, HAnanì, Eliata, Gedeltì, Rommemtiezera, Jesbakasà, Melotì, Otira, ary Mahaziota. Pour Hémân : fils de Hémân : Buqqiyyahu, Mattanyahu, Uzziel, Shebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Éliata, Giddalti, Româmti-Ézer, Yoshbe-qasha, Malloti, Hotir, Mahaziot.
...............
1Tt / 1Tan 25.28 The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve: ny fahiraika amby roa-polo an' i Hotira, izy mbamin' ny zanany sy ny rahalahiny, dia roa ambin' ny folo; ny faharaika amby roapolo, an' i Otira, mbamin' ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin' ny folo; Le vingt et unième fut Hotir; avec ses fils et ses frères ils étaient douze.