Chapitres et versets citant Saola

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 46.10 And the sons of Simeon; Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman. Ary ny zanakalahin' i Simeona dia Jemoela sy Jamina sy Ohada sy Jakina sy Zohara ary Saoly, zanakalahin' ny vehivavy Kananita. Zanak' i Simeona: Jamoely, Jamina, Ahoda, Jashina, Sohara ary Saola, zanak' ilay vehivavy Kananeana. Les fils de Siméon : Yemuel, Yamîn, Ohad, Yakîn, Çohar et Shaûl, le fils de la Cananéenne.

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 6.15 And the sons of Simeon; Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman: these are the families of Simeon. Ary ny zanakalahin' i Simeona dia Jemoela sy Jaminasy Ohada sy Jakinasy Zohara ary Saoly, zanakalahin' ny vehivavy Kananita; ireo no fokom-pirenen' i Simeona. Zanakalahin' i Simeona: Jamoela, Jamina, Ahoda, Jashina, Soara, ary Saola, zanakalahin' ilay vehivavy Kananeana. Ireo no fianakavian' i Simeona. Fils de Siméon : Yemuel, Yamîn, Ohad, Yakîn, Çohar et Shaûl, le fils de la Cananéenne ; tels sont les clans de Siméon.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 26.13 Of Zerah, the family of the Zarhites: of Shaul, the family of the Shaulites. avy tamin' i Zera ny fokon' ny Zerita; avy tamin' i Saoly ny fokon' ny Saolita. ny fokon' ny Jakinita avy tamin' i Jakina, ny fokon' ny Zareita avy tamin' i Zare, ny fokon' ny Saolita avy tamin' i Saoly. pour Zérah, le clan Zarhite ; pour Shaûl, le clan Shaûlite.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 4.24 The sons of Simeon were, Nemuel, and Jamin, Jarib, Zerah, and Shaul: Ny zanakalahin' i Simeona dia Nemoela sy Jamina sy Jariba sy Zera ary Saoly, Zanakalahin' i Simeona: Namoela, Jamina, Jariba, Zarà, Saola, Seloma zanany, Fils de Siméon : Nemuel, Yamîn, Yarib, Zérah, Shaûl.
1Tt / 1Tan 4.25 Shallum his son, Mibsam his son, Mishma his son. dia Saloma no zanakalahin' i Saoly, Mibsama no zanakalahin' i Saloma, Misma no zanakalahin' i Mibsama. Mapsama zanany, Masmà zanany. Son fils Shallum, son fils Mibsam, son fils Mishma.