Chapitres et versets citant Abiezera

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 17.2 There was also a lot for the rest of the children of Manasseh by their families; for the children of Abiezer, and for the children of Helek, and for the children of Asriel, and for the children of Shechem, and for the children of Hepher, and for the children of Shemida: these were the male children of Manasseh the son of Joseph by their families. Ary nisy koa ho an' ny taranak' i Manase sisa araka ny fokony, dia ho an' ny taranak' i Abiezera sy Heleka sy Asriela sy Sekema sy Hefera ary Semida: ireo no zanakalahin' i Manase, zanak' i Josefa, araka ny fokony. Ny taranak' i Manase sisa koa, dia samy nomena anjara araka ny fianakaviany avy, dia ny taranak' i Abiezera, ny taranak' i Heleka, ny taranak' i Esriela, ny taranak' i Sekema, ny taranak' i Hefera, ary ny taranak' i Semidà; ireo no zanakalahin' i Manase zanak' i Josefa, araka ny fianakaviany. Puis ce fut pour les autres fils de Manassé selon leurs clans : aux fils d' Abiézer, aux fils de Hélèq, aux fils d' Asriel, aux fils de Shékem, aux fils de Hépher et aux fils de Shemida : c'étaient les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leurs clans.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 7.18 And his sister Hammoleketh bare Ishod, and Abiezer, and Mahalah. Ary Hamoleketa anabaviny niteraka an' Isehoda sy Abiezera ary Mahala. Ary Hamoleketa anabaviny, niteraka an' Iskoda, Abiezera, ary Moholà. Il avait pour soeur Hammolékèt. Elle enfanta Ishehod, Abiézer et Mahla.
...............
1Tt / 1Tan 27.12 The ninth captain for the ninth month was Abiezer the Anetothite, of the Benjamites: and in his course were twenty and four thousand. Ny fahasivy, ho amin' ny volana fahasivy, dia Abiezera Anatotita, Isan' ny Benjamita; ary ny antokony dia efatra arivo amby roa alina. Abiezera avy any Anatota, isan-taranak' i Benjamina no fahasivy, ho amin' ny volana fahasivy, ary efatra arivo sy roa alina no isan' ny antokony. Le neuvième, affecté au neuvième mois, était Abiézer d' Anatot, un Benjaminite; il était responsable d' une classe de vingt-quatre mille hommes.