Chapitres et versets citant Gosena

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 10.41 And Joshua smote them from Kadeshbarnea even unto Gaza, and all the country of Goshen, even unto Gibeon. Dia nasian' i Josoa izy hatrany Kadesi-barnea ka hatrany Gaza, ary ny tany Gosena rehetra hatrany Gibeona. Nasian' i Josoe ireny, hatrany Kadesa-Barne ka hatrany Gaza ary ny tany Gosena rehetra hatrany Gabaona. Josué les battit depuis Cadès Barné jusqu'à Gaza, et toute la région de Goshèn jusqu'à Gabaôn.
...............
Jos 11.16 So Joshua took all that land, the hills, and all the south country, and all the land of Goshen, and the valley, and the plain, and the mountain of Israel, and the valley of the same; Dia lasan' i Josoa avokoa izany tany rehetra izany na ny tany havoana, na ny tany atsimo rehetra, na ny tany Gosena rehetra, na ny tany lemaka amoron-tsiraka, na ny tani-hay na ny tany havoan' ny Isiraely sy ny tany lemaka aminy koa, Toy izany no nahazoan' i Josoe izany tany rehetra izany, dia ny Tendrombohitra, ny Negeba manontolo, ny faritanin' i Gosena rehetra, ny tany lemaka, ny Arabaha, ny tany havoana sy ny tany lemak' Israely, C' est ainsi que Josué s' empara de tout ce pays : la Montagne, tout le Négeb et tout le pays de Goshèn, le Bas-Pays, la Araba, la montagne d' Israël et son bas-pays.
...............
Jos 15.51 And Goshen, and Holon, and Giloh; eleven cities with their villages: sy Gosena sy Holona sy Gilo: tanàna iraika ambin' ny folo sy ny zana-bohiny; Gosena, Olòna ary Gilao: tanàna iraika ambin' ny folo ary ny zanabohiny. Goshèn, Holôn et Gilo : onze villes avec leurs villages.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 2.19 But when Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem the Arabian, heard it, they laughed us to scorn, and despised us, and said, What is this thing that ye do? will ye rebel against the king? Fa nony ren' i Sanbala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo ary Gasema Arabo izany, dia nanaraby sy nanevateva anay izy nanao hoe: Inona izao zavatra ataonareo izao? Hikomy amin' ny mpanjaka angaha ianareo? Nony nandre izany, Sanabalata Horonita, sy Tobia ilay mpanompo Amonita, ary Gosena Arabo, dia nanaraby sy naneso anay, nanao hoe: Inona izato ataonareo ao? Hikomy amin' ny mpanjaka angaha hianareo? A ces nouvelles, Sânballat, le Horonite, Tobiyya, le fonctionnaire ammonite, et Géshem, l' Arabe, se moquèrent de nous et nous regardèrent avec mépris en disant : "Que faites-vous là? Allez-vous vous révolter contre le roi?"
Neh / Ne 6.1 Now it came to pass when Sanballat, and Tobiah, and Geshem the Arabian, and the rest of our enemies, heard that I had builded the wall, and that there was no breach left therein; (though at that time I had not set up the doors upon the gates;) Ary rehefa ren' i Sanbala sy Tobia sy Gasema Arabo mbamin' ny namany fahavalonay fa efa nanao ny manda aho, ka tsy nisy banga intsony teo (kanefa tamin' izany andro izany tsy mbola voalatsako ny lela-vavahady), Nony fantatr' i Sanabalata, Tobia, Gosena Arabo, mbamin' ireo fahavalonay hafa, fa hoe, voarina indray ny manda, ary tsy misy banga intsony; Quand Sânballat, Tobiyya, Géshem l' Arabe et nos autres ennemis eurent appris que j' avais reconstruit le rempart et qu' il n' y restait plus une brèche à cette date toutefois je n' avais pas encore fixé les battants aux portes ,
Neh / Ne 6.2 That Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. dia naniraka ho any amiko Sanbala sy Gasema ka nanao hoe: Avia isika hihaona ao amin' izay vohitra anankiray amin' ny tany lemak' i Ono. Kanjo nikasa hanisy ratsy ahy izy roa lahy. -nefa hatramin' io fotoana io mbola tsy nataoko tamin' ny varavarana ny lelany, - dia naniraka nankaty amiko Sanabalata sy Gosena, hilaza hoe: Tongava, fa aoka isika hihaona kely any amin' ireo vohitra, amin' ny lohasahan' i Onao. Ny hanisy ratsy ahy no heviny. Sânballat et Géshem m' expédièrent ce message : "Viens, rencontrons-nous à Ha-Kephirim, dans la vallée d' Ono." Mais ils méditaient de me faire du mal.
...............
Neh / Ne 6.6 Wherein was written, It is reported among the heathen, and Gashmu saith it, that thou and the Jews think to rebel: for which cause thou buildest the wall, that thou mayest be their king, according to these words. izay nisy soratra hoe: Efa mahoraka any amin' ny firenena maro izao teny izao, sady lazain' i Gasema hoe: Hianao sy ny Jiosy dia mikasa hikomy, ka izany no anaovanao ny manda, ary araka izany teny izany dia mikasa ho mpanjakany, hono, ianao, ka izao no soratra tao: Efa mahoraka amin' ny firenena, sady lazain' i Gosena koa fa hoe, mihevitra ny hikomy hianao sy ny Jody, ka izany no anaovanao ny manda; ary hianao, araka izany honohono izany, no mitady ny ho tonga mpanjakany. où il était écrit : "On entend dire parmi les nations et Gashmu confirme que toi et les Juifs songeriez à un soulèvement; c' est pourquoi tu construirais le rempart; et c' est toi qui deviendrais leur roi;