Chapitres et versets citant Arimatia

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 27.57 When the even was come, there came a rich man of Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple: Ary nony hariva ny andro, dia avy ny lehilahy manan-karena anankiray, avy any Arimatia, ny anarany atao hoe Josefa, ary izy koa dia mpianatr' i Jesosy. Nony hariva ny andro, dia nisy lehilahy manan-karena anankiray avy any Arimatia atao hoe Josefa, izay mpianatr' i Jeso koa, Le soir venu, il vint un homme riche d' Arimathie, du nom de Joseph, qui s'était fait, lui aussi, disciple de Jésus.

  The Gospel according to Mark Marka Marka L'Évangile selon Saint Marc
...............
Mar / Mk 15.43 Joseph of Arimathaea, an honourable counsellor, which also waited for the kingdom of God, came, and went in boldly unto Pilate, and craved the body of Jesus. dia avy Josefa avy any Arimatia, lehilahy manan-kaja, izay isan' ny Synedriona sady niandry ny fanjakan' Andriamanitra koa; ary sahy niditra tao amin' i Pilato izy ka nangataka ny fatin' i Jesosy. dia tonga Josefa avy any Arimatia, loholona malaza izay nanantena ny fanjakan' Andriamanitra koa. Sahy nanatona an' i Pilaty izy, nangataka ny vatan' i Jeso. Joseph d' Arimathie, membre notable du Conseil, qui attendait lui aussi le Royaume de Dieu, s' en vint hardiment trouver Pilate et réclama le corps de Jésus.

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 23.51 (The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathaea, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God. Izany lehilahy izany tsy nanaiky ny hevitra sy ny nataon' ny sasany; avy tany Arimatia, tanànan' ny Jiosy, izy sady niandry ny fanjakan' Andriamanitra. tsy mba nisy neken' izy io na ny hevi-dratsin' ny sasany na ny nataon' izy ireo; avy any Arimatia tanànan' i Jodea izy, ary mba nanantena ny fanjakan' Andriamanitra koa. Celui-là n' avait pas donné son assentiment au dessein ni à l' acte des autres. Il était d' Arimathie, ville juive, et il attendait le Royaume de Dieu.

  The Gospel according to John Jaona Joany L'Évangile selon Saint Jean
...............
Jao / Jo 19.38 And after this Joseph of Arimathaea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus: and Pilate gave him leave. He came therefore, and took the body of Jesus. Ary rehefa afaka izany, Josefa avy any Arimatia (mpianatr' i Jesosy izy, nefa tamin' ny mangingina ihany noho ny fahatahorany ny Jiosy) dia nangataka tamin' i Pilato, mba hahazoany manaisotra ny fatin' i Jesosy. Ary nanaiky Pilato. Dia lasa izy ka nanaisotra ny fatin' i Jesosy. Rahefa afaka izany, Josefa avy any Arimatia, izay mpianatr' i Jeso an-tsokosoko noho ny fahatahorany ny Jody dia nangataka tamin' i Pilaty mba haka ny fatin' i Jeso, ka neken' i Pilaty izany. Dia lasa izy naka ny fatin' i Jeso. Après ces événements, Joseph d' Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps.