Chapitres et versets citant Abdia

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 6.29 The sons of Merari; Mahli, Libni his son, Shimei his son, Uzza his son, Ary ny rahalahin' ireo kosa, dia ny zanakalahin' i Merary, nitsangana teo amin' ny ankaviany: Etana, zanakalahin' i Kisy, zanakalahin' i Abdia, zanakalahin' i Maloka, Zanakalahin' i Merarì rahalahin' izy ireo teo an-kavia: Etàna, zanak' i Kosi, zanak' i Abdì, zanak' i Malòka, A gauche, leurs frères, fils de Merari : Étân, fils de Qishi, fils d' Abdi, fils de Malluk,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 29.12 Then the Levites arose, Mahath the son of Amasai, and Joel the son of Azariah, of the sons of the Kohathites: and of the sons of Merari, Kish the son of Abdi, and Azariah the son of Jehalelel: and of the Gershonites; Joah the son of Zimmah, and Eden the son of Joah: Dia nitsangana ny Levita, dia Mahata, zanak' i Amasay, sy Joela, zanak' i Azaria, tamin' ny taranaky ny Kehatita; ary tamin' ny taranak' i Merary dia Kisy, zanak' i Abdia, sy Azaria, zanak' i Jehalalila; ary tamin' ny Gersonita dia Joa, zanak' i Zima, sy Edena, zanak' i Joa; Dia nitsangana ny Levita: Mahata zanak' i Amasaia, Joela zanak' i Azariasa, tamin' ny taranaky ny Kaatita; tamin' ny taranaky ny Merarita, Kisa zanak' i Abdì, Azariasa zanak' i Jalaleela; tamin' ny Gersonata, Joah, zanak' i Zemà, Eedena zanak' i Joah; Les lévites se levèrent : Mahat fils de Amasaï; Yoèl fils de Azaryahu, des fils de Qehat; des Merarites : Qish fils d' Abdi et Azaryahu fils de Yehalléléel; des Gershonites : Yoah fils de Zimma et Éden fils de Yoah;

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 10.26 And of the sons of Elam; Mattaniah, Zechariah, and Jehiel, and Abdi, and Jeremoth, and Eliah. ary ny avy tamin' ny taranak' i Elema dia Matania sy Zakaria sy Jehiela sy Abdia sy Jeremota ary Elia; tamin' ny taranak' i Elama: Metaniasa, Zakaria, Jehiela, Abdì, Jerimota ary Elia; des fils d' Elam : Mattanya, Zekarya, Yehiel, Abdi, Yerémot et Eliyya;