Chapitres et versets citant Ahimana

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 13.22 And they ascended by the south, and came unto Hebron; where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the children of Anak, were. (Now Hebron was built seven years before Zoan in Egypt.) Dia niakatra tao amin' ny tany atsimo izy ka nankany Hebrona; ary teo Ahimana sy Sesay ary Talmay, teraky ny Anakita. (Ary Hebrona dia voaorina fito taona talohan' i Zoana any Egypta.) Niakatra an' i Negeba izy ireo, ka nandroso hatrany Hebrona, izay nisy an' i Akimàna sy Sizaia ary Tolmaia, taranak' i Enàka. Hebrona dia naorina fito taona talohan' i Tanisa any Ejipta. Ils montèrent par le Négeb et parvinrent à Hébron, où se trouvaient Ahimân, Sheshaï et Talmaï, les Anaqim. Hébron avait été fondée sept ans avant Tanis d'Égypte.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 15.14 And Caleb drove thence the three sons of Anak, Sheshai, and Ahiman, and Talmai, the children of Anak. Dia noroahin' i Kaleba niala tao izy telo lahy, taranaky ny Anakita, dia Sesay sy Ahimana ary Talmay. Noroahin' i Kaleba hiala tao izy telo lahy, zanak' i Enaka, dia Sesaia, Ahimàna ary Tolmaia taranak' i Enaka. Caleb en déposséda les trois fils d' Anaq : Shéshaï, Ahimân et Talmaï, descendants d' Anaq.

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 1.10 And Judah went against the Canaanites that dwelt in Hebron: (now the name of Hebron before was Kirjatharba:) and they slew Sheshai, and Ahiman, and Talmai. Dia nandeha Joda hiady amin' ny Kananita, izay nonina tany Hebrona (Kiriat-arba no anaran' i Hebrona taloha), ka namono an' i Sesay sy Ahimana ary Talmay. Dia nandroso Jodà namely ny Kananeana nonina tany Hebrona, izay nantsoina fahiny hoe Kariata-Arbe, ary nandresy an' i Sesaia sy Ahimana ary Tolmaia. Puis Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient Hébron - le nom d' Hébron était autrefois Qiryat-Arba - et il battit Shéshaï, Ahimân et Talmaï.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 9.17 And the porters were, Shallum, and Akkub, and Talmon, and Ahiman, and their brethren: Shallum was the chief; Ary ny mpiandry varavarana dia Saloma sy Akoba sy Talmona sy Ahimana ary ny rahalahiny; fa Saloma no lohany; Ary ny mpiandry varavarana: Seloma, Akoba, Telmona, Ahimàna, mbamin' ny rahalahin' ireo; Seloma no lehibe, Les portiers : Shallum, Aqqub, Talmôn, Ahimân et leurs frères. Shallum, le chef,