Chapitres et versets citant Horonita

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 2.10 When Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. Raha nahare izany Sanbala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo, dia sosotra loatra izy, satria nisy lehilahy tonga hitady izay hahasoa ny Zanak' Isiraely. Nony fantatr' i Sanabalata Horonita, sy Tobia ilay mpanompo Amonita izany, dia ratsy mihitsy ny heviny amin' ny hoe, nisy lehilahy tonga hikarakara izay hahasoa ny zanak' Israely. Quand Sânballat, le Horonite, et Tobiyya, le fonctionnaire ammonite, furent informés, ils se montrèrent fort contrariés qu' un homme fût venu travailler au bien des Israélites.
...............
Neh / Ne 2.19 But when Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem the Arabian, heard it, they laughed us to scorn, and despised us, and said, What is this thing that ye do? will ye rebel against the king? Fa nony ren' i Sanbala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo ary Gasema Arabo izany, dia nanaraby sy nanevateva anay izy nanao hoe: Inona izao zavatra ataonareo izao? Hikomy amin' ny mpanjaka angaha ianareo? Nony nandre izany, Sanabalata Horonita, sy Tobia ilay mpanompo Amonita, ary Gosena Arabo, dia nanaraby sy naneso anay, nanao hoe: Inona izato ataonareo ao? Hikomy amin' ny mpanjaka angaha hianareo? A ces nouvelles, Sânballat, le Horonite, Tobiyya, le fonctionnaire ammonite, et Géshem, l' Arabe, se moquèrent de nous et nous regardèrent avec mépris en disant : "Que faites-vous là? Allez-vous vous révolter contre le roi?"
...............
Neh / Ne 13.28 And one of the sons of Joiada, the son of Eliashib the high priest, was son in law to Sanballat the Horonite: therefore I chased him from me. Ary vinanton' i Sanbala Horonita ny anankiray amin' ny zanak' i Joiada, zanak' i Eliasiba, mpisoronabe, ka dia noroahiko niala teo amiko izy. Ny iray amin' ny zanak' i Joiadà, zanak' i Eliasiba mpisorona lehibe, dia vinantolahin' i Sanabalata, ka noroahiko hiala teo amiko. L' un des fils de Yoyada, fils d' Elyashib, le grand prêtre, était le gendre de Sânballat, le Horonite. Je le chassai loin de moi.