Chapitres et versets citant Sanbala

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 2.10 When Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. Raha nahare izany Sanbala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo, dia sosotra loatra izy, satria nisy lehilahy tonga hitady izay hahasoa ny Zanak' Isiraely. Nony fantatr' i Sanabalata Horonita, sy Tobia ilay mpanompo Amonita izany, dia ratsy mihitsy ny heviny amin' ny hoe, nisy lehilahy tonga hikarakara izay hahasoa ny zanak' Israely. Quand Sânballat, le Horonite, et Tobiyya, le fonctionnaire ammonite, furent informés, ils se montrèrent fort contrariés qu' un homme fût venu travailler au bien des Israélites.
...............
Neh / Ne 2.19 But when Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem the Arabian, heard it, they laughed us to scorn, and despised us, and said, What is this thing that ye do? will ye rebel against the king? Fa nony ren' i Sanbala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo ary Gasema Arabo izany, dia nanaraby sy nanevateva anay izy nanao hoe: Inona izao zavatra ataonareo izao? Hikomy amin' ny mpanjaka angaha ianareo? Nony nandre izany, Sanabalata Horonita, sy Tobia ilay mpanompo Amonita, ary Gosena Arabo, dia nanaraby sy naneso anay, nanao hoe: Inona izato ataonareo ao? Hikomy amin' ny mpanjaka angaha hianareo? A ces nouvelles, Sânballat, le Horonite, Tobiyya, le fonctionnaire ammonite, et Géshem, l' Arabe, se moquèrent de nous et nous regardèrent avec mépris en disant : "Que faites-vous là? Allez-vous vous révolter contre le roi?"
...............
Neh / Ne 3.32 And between the going up of the corner unto the sheep gate repaired the goldsmiths and the merchants. Ary ny teo anelanelan' ny trano ambony teo an-jorony sy ny vavahadin' ondry no namboarin' ny mpanefy volamena sy ny mpandranto. Ary rehefa ren' i Sanbala fa nataonay ny manda, dia tezitra sady sosotra loatra izy ka nihomehy ny Jiosy, dia niteny teo anatrehan' ny namany sy ny miaramilan' i Samaria hoe: Inona no ataon' ireo Jiosy osa ireo? Hahaleo tena va ireo? Hahavono zavatra hatao fanatitra va ireo? Hahatsangana indray andro va ireo ? Hahatsangana ny vato avy amin' ny lavenona miavosa va ireo? Ary Tobia Amonita dia teo anilan' i Sanbala ka niteny hoe: Na dia amboa-haolo aza miakatra eo amin' izay atsangany, dia haharava ny manda vato ataony. Mihainoa, ry Andriamanitray ô, fa atao tsinontsinona izahay; koa atsingereno ho eo an-dohany ihany ny latsa ataony, ary aoka ho babo any amin' ny tany izay ahababoany izy. Aza manarona ny helony, ary aza vonoina tsy ho eo anatrehanao ny fahotany; fa efa nampahatezitra Anao teo anatrehan' ireo mandrafitra izy. Ka dia narafitray ihany ny manda ka tafakambana avokoa hatramin' ny antsasany miakatra; fa nazoto niasa ny olona. Ary ny mpanefy volamena sy ny mpivarotra nanamboatra ny eo anelanelan' ny trano ambony eo anjorony sy ny vavahadin' ny Ondry. Et entre la salle haute de l' Angle et la porte des Brebis, les orfèvres et les commerçants réparèrent.
Neh / Ne 3.33 Tezitra ary nisafoaka mafy Sanabalata, nony nandre fa hoe: Mandrafitra ny manda indray izahay. Dia naneso ny Jody izy. Lorsque Sânballat apprit que nous reconstruisions le rempart, il se mit en colère et se montra fort irrité. Il se moqua des Juifs,
Neh / Ne 4.1 But it came to pass, that when Sanballat heard that we builded the wall, he was wroth, and took great indignation, and mocked the Jews. Ary rehefa ren' i Sanbala sy Tobia sy ny Arabo sy ny Amonita ary ny Asdodita fa voatsangana ny mandan' i Jerosalema, ka efa ho voavoatra izay rava, dia nirehitra mafy ny fahatezerany. Nisafoaky ny hatezerana avokoa anefa Sanabalata, Tobia, ny Arabo, ny Amonita, ary ny Azotiana, nony nandre fa hoe mandroso ny fanamboarana ny manda, ary efa mitampina miandalandalana ny banga, Lorsque Sânballat, Tobiyya, les Arabes, les Ammonites et les Ashdodites apprirent que les réparations du rempart de Jérusalem avançaient que les brèches commençaient à être comblées , ils se mirent fort en colère;
Neh / Ne 6.1 Now it came to pass when Sanballat, and Tobiah, and Geshem the Arabian, and the rest of our enemies, heard that I had builded the wall, and that there was no breach left therein; (though at that time I had not set up the doors upon the gates;) Ary rehefa ren' i Sanbala sy Tobia sy Gasema Arabo mbamin' ny namany fahavalonay fa efa nanao ny manda aho, ka tsy nisy banga intsony teo (kanefa tamin' izany andro izany tsy mbola voalatsako ny lela-vavahady), Nony fantatr' i Sanabalata, Tobia, Gosena Arabo, mbamin' ireo fahavalonay hafa, fa hoe, voarina indray ny manda, ary tsy misy banga intsony; Quand Sânballat, Tobiyya, Géshem l' Arabe et nos autres ennemis eurent appris que j' avais reconstruit le rempart et qu' il n' y restait plus une brèche à cette date toutefois je n' avais pas encore fixé les battants aux portes ,
Neh / Ne 6.2 That Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. dia naniraka ho any amiko Sanbala sy Gasema ka nanao hoe: Avia isika hihaona ao amin' izay vohitra anankiray amin' ny tany lemak' i Ono. Kanjo nikasa hanisy ratsy ahy izy roa lahy. -nefa hatramin' io fotoana io mbola tsy nataoko tamin' ny varavarana ny lelany, - dia naniraka nankaty amiko Sanabalata sy Gosena, hilaza hoe: Tongava, fa aoka isika hihaona kely any amin' ireo vohitra, amin' ny lohasahan' i Onao. Ny hanisy ratsy ahy no heviny. Sânballat et Géshem m' expédièrent ce message : "Viens, rencontrons-nous à Ha-Kephirim, dans la vallée d' Ono." Mais ils méditaient de me faire du mal.
...............
Neh / Ne 6.5 Then sent Sanballat his servant unto me in like manner the fifth time with an open letter in his hand; Dia nirahin' i Sanbala fanindiminy ny zatovony hankeo amiko araka izany ihany, nitondra taratasy nivelatra teny an-tànany, Fa nirahin' i Sanabalata fanindiminy, araka izany ihany indray, ny mpanompony, nitondra taratasy nivelatra teny an-tànany; Alors, une cinquième fois, Sânballat m' envoya son serviteur, porteur d' une lettre ouverte
...............
Neh / Ne 6.12 And, lo, I perceived that God had not sent him; but that he pronounced this prophecy against me: for Tobiah and Sanballat had hired him. Ary hitako fa, indro, tsy Andriamanitra no naniraka azy, fa nilaza izany faminaniana izany hamitahany ahy izy, satria notambazan' i Tobia sy Sanbala. Dia nandinika aho, ka indro fa tsy Andriamanitra no naniraka azy; fa ny nanononany faminaniana ny amiko dia noho izy voakaraman' i Toboa sy Sanabalata. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l' avait envoyé, mais il avait prononcé sur moi cet oracle parce que Tobiyya l' avait acheté,
...............
Neh / Ne 6.14 My God, think thou upon Tobiah and Sanballat according to these their works, and on the prophetess Noadiah, and the rest of the prophets, that would have put me in fear. Ry Andriamanitro ô, tsarovy Tobia sy Sanbala araka izany asany izany mbamin' i Noadia mpaminanivavy sy ny mpaminany sasany koa, izay nampitahotra ahy. Ry Andriamanitro ô, tsarovy Tobia sy Sanabalata, arak' izany asa ratsy izany, ary koa Noadiasa mpaminany, sy ireo mpaminany hafa nitady hampitahotra ahy! Souviens-toi, mon Dieu, de Tobiyya, pour ce qu' il a commis; et aussi de Noadya, la prophétesse, et des autres prophètes qui voulurent m' effrayer.
...............
Neh / Ne 13.28 And one of the sons of Joiada, the son of Eliashib the high priest, was son in law to Sanballat the Horonite: therefore I chased him from me. Ary vinanton' i Sanbala Horonita ny anankiray amin' ny zanak' i Joiada, zanak' i Eliasiba, mpisoronabe, ka dia noroahiko niala teo amiko izy. Ny iray amin' ny zanak' i Joiadà, zanak' i Eliasiba mpisorona lehibe, dia vinantolahin' i Sanabalata, ka noroahiko hiala teo amiko. L' un des fils de Yoyada, fils d' Elyashib, le grand prêtre, était le gendre de Sânballat, le Horonite. Je le chassai loin de moi.