Chapitres et versets citant Adamà

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 10.19 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha. Ary ny fari-tanin' ny Kananita dia hatrany Sidona ka hatrany Gaza ao akaikin' i Gerara, ka hatrany Lesa ao akaikin' i Sodoma sy Gomora sy Adma ary Zeboima. Ka ny faritanin' ny Kananeana tafapaka hatrany Sidòna amin' ny tandrifin' ny Jerara ka hatrany Gazà, ary hatramin' ny tandrifin' i Sodoma, Gomora, Adama ary Seoima, dia hatrany Lesà. La frontière des Cananéens allait de Sidon en direction de Gérar, jusqu'à Gaza, puis en direction de Sodome, Gomorrhe, Adma et Çeboyim, et jusqu'à Lésha.
...............
Gen / Jen 14.2 That these made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela, which is Zoar. dia nandeha izy ireo ka nanafika an' i Bera, mpanjakan' i Sodoma. sy Birsa, mpanjakan' i Gomora. sy Sinaba, mpanjakan' i Adma, sy Semebera, mpanjakan' i Zeboima, ary ny mpanjakan' i Bela (dia Zoara izany). dia sendra rafitra ady izy ireo tamin' i Barà, mpanjakan' i Sodoma sy Bersà, mpanjakan' i Gomora, sy Senaaba, mpanjakan' i Adamà, sy Seneber, mpanjakan' i Seboima, ary ny mpanjakan' i Balà, dia Segora izany. ceux-ci firent la guerre contre Béra roi de Sodome, Birsha roi de Gomorrhe, Shinéab roi d' Adma, Shémeéber roi de Çeboyim et le roi de Béla c' est Çoar .
...............
Gen / Jen 14.8 And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar;) and they joined battle with them in the vale of Siddim; Dia nivoaka ny mpanjakan' i Sodoma sy ny mpanjakan' i Gomora sy ny mpanjakan' i Adma sy ny mpanjakan' i Zeboima ary ny mpanjakan' i Bela (dia Zoara izany) ka nilahatra hiady amin' ireo teo an-dohasahan' i Sidima, Tamin' izay no nivoahan' ny mpanjakan' i Seboima, ary ny mpanjakan' i Balà, dia Segora izany, nilahatra tao an-dohasahan' i Sidima hiady tamin' ireo, Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d' Adma, le roi de Çeboyim et le roi de Béla c' est Çoar s'ébranlèrent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim,

  Deuteronomy Fifanekema na Detoronomia Fifanekema na Detoronomy Le Deutéronome
...............
Deo / Dt 29.22 So that the generation to come of your children that shall rise up after you, and the stranger that shall come from a far land, shall say, when they see the plagues of that land, and the sicknesses which the Lord hath laid upon it; fa ho solifara sy sira ary fahamaizana ny tany rehetra eo: tsy hofafazana izy, na hanirian-javatra, sady tsy hisy ahitra akory hitrebona ao, tahaka ny nandravana an' i Sodoma sy Gomora sy Adma ary Zeboima, izay noravan' i Jehovah tamin' ny fahavinirany sy ny fahatezerany dia ny solfara sy ny sira, fanakilàna an' izany tany rehetra izany, izay hofafazana tsy hanome vokatra avy aminy, tsy haniriana ahitra akory, toy ny tamin' ny fikorontanan' i Sodoma sy Gomora, Adamà sy Seboima, izay nakorontan' ny Tompo tamin' ny fahatezerany amam-pahavinirany, " Soufre, sel, toute sa terre est brûlée ; on n' y sèmera plus, rien n' y germera plus, aucune herbe n' y croîtra plus. Ainsi ont été changées Sodome et Gomorrhe, Adma et Çeboyim que Yahvé dévasta dans sa colère et sa fureur ! "

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 19.36 And Adamah, and Ramah, and Hazor, sy Adama sy Rama sy Hazora Edemà, Aramà, Asora, Adama, Rama, Haçor,

  Book of Hosea Hosea Osea Livre d'Osée
...............
Hos / Os 11.8 How shall I give thee up, Ephraim? how shall I deliver thee, Israel? how shall I make thee as Admah? how shall I set thee as Zeboim? mine heart is turned within me, my repentings are kindled together. Hataoko ahoana e no fahafoy anao, ry Efraima, na ho fanolotra anao, ry Isiraely! Hataoko ahoana e no fanao anao ho tahaka an' i Adma! Hataoko ahoana e no fametraka anao ho tahaka an' i Zeboima! Onena ny foko, mafy loatra ny alaheloko. Hataoko ahoana no famoy anao, ry Efraima, na fanolotra anao, ry Israely? Hataoko ahoana no famela anao ho tahaka an' i Adama, na fampanjary anao ho tahaka an' i Seboima? Onena ny foko ato anatiko, ary indray miontana ny fangorahako rehetra. Comment t' abandonnerais-je, Éphraïm, te livrerais-je, Israël ? Comment te traiterais-je comme Adma, te rendrais-je semblable à Çeboyim ? Mon coeur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent.