Chapitres et versets citant Itamara

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 6.23 And Aaron took him Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to wife; and she bare him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. Ary Arona naka an' i Eliseba, zanakavavin' i Aminadaba sady anabavin' i Nasona, ho vadiny; dia niteraka an' i Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara taminy izy. Aarona naka an' i Elisabeta, zanakavavin' i Aminadaba, anabavin' i Naasona, ho vadiny, ka io no niteraka taminy an' i Nabada, Abiha, Eleazara ary Itamara. Aaron épousa Élishéba, fille d' Amminadab, soeur de Nahshôn, et elle lui donna Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar.
Eks 28.1 And take thou unto thee Aaron thy brother, and his sons with him, from among the children of Israel, that he may minister unto me in the priest' s office, even Aaron, Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, Aaron' s sons. Ary asaovy manatona anao Arona rahalahinao mbamin' ny zanany, avy amin' ny Zanak' Isiraely, mba ho mpisorona ho Ahy izy, dia Arona mbamin' i Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara, zanak' i Arona. Asaovy manatona anao Aarona rahalahinao, mbamin' ny zanany, ao amin' ny zanak' Israely, mba ho mpisorona amin' ny fanompoana ahy, dia Aarona, Nadaba, Abiò, Eleazara, ary Hamora, zanak' i Aarona. " Quant à toi, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, d' entre les Israélites, pour qu' il exerce mon sacerdoce : Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar, fils d' Aaron.
...............
Eks 38.21 This is the sum of the tabernacle, even of the tabernacle of testimony, as it was counted, according to the commandment of Moses, for the service of the Levites, by the hand of Ithamar, son to Aaron the priest. Ary izao no isan' ny zavatra nomba ny tabernakely, dia ny tabernakelin' ny Vavolombelona, izay nisaina araka ny didin' i Mosesy; natao fanompoan' ny Levita, fehin' Itamara, zanak' i Arona mpisorona, ny nanisa azy. Ary izao no isan' ny zavatra nanaovana ny Fonenana, dia ny Fonenan' ny vavolombelona; ny Levita, notaritin' Itamara, zanak' i Aarona, mpisorona, no nanao ny fanisana, araka ny teny azony tamin' i Moizy. Voici les comptes de la Demeure - la Demeure du Témoignage - établis sur l' ordre de Moïse, travail des Lévites, par l' intermédiaire d' Itamar, fils d' Aaron, le prêtre.

  Leviticus Fisoronana na Levitikosy Fisoronana na Levitika Le Lévitique
...............
Lev 10.6 And Moses said unto Aaron, and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons, Uncover not your heads, neither rend your clothes; lest ye die, and lest wrath come upon all the people: but let your brethren, the whole house of Israel, bewail the burning which the Lord hath kindled. Ary hoy Mosesy tamin' i Arona ary tamin' i Eleazara sy Itamara, zananilahy: Aza mirakaraka volo, na mandriatra ny akanjonareo, fandrao mba maty koa ianareo, sady hisy fahatezerana hahatratra ny olona rehetra; fa aoka ny rahalahinareo, dia ny taranak' Isiraely rehetra, no hitomany noho ny fahamaizana izay narehitr' i Jehovah. Hoy Moizy tamin' i Aarona sy Eleazara ary Itamara: Aza avalenareo hirakaraka foana ny volon-dohanareo, ary aza triarinareo ny fanamianareo, fandrao dia maty hianareo, ary ho tratry ny hatezeran' ny Tompo ny fiangonana rehetra. Ny rahalahinareo sy ny taranak' Israely rehetra no aoka hitomany noho izao fandoroana narehitry ny Tompo izao. Moïse dit à Aaron et à ses fils, Éléazar et Itamar : " Ne déliez point vos cheveux et ne déchirez point vos vêtements, vous ne mourrez pas. C' est contre la communauté tout entière qu' Il s' est irrité, c' est toute la maison d' Israël qui pleurera vos frères, ces victimes du feu de Yahvé.
...............
Lev 10.12 And Moses spake unto Aaron, and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons that were left, Take the meat offering that remaineth of the offerings of the Lord made by fire, and eat it without leaven beside the altar: for it is most holy: Ary hoy Mosesy tamin' i Arona ary tamin' i Eleazara sy Itamara zananilahy sisa: Alao ny fanatitra hohanina izay sisa amin' ny fanatitra natao tamin' ny afo ho an' i Jehovah, ka hano eo anilan' ny alitara izany, nefa aza asiana masirasira; fa masina dia masina izany. Dia hoy Moizy tamin' i Aarona sy tamin' ireo zanak' i Aarona, roa lahy sisa, Eleazara sy Itamara: Alao ny fanatitra sisa avy amin' ny sorona natao tamin' ny afo ho an' ny Tompo, ka hano tsy misy lalivay, eo akaikin' ny otely, fa zava-masina dia masina izany. Moïse dit à Aaron et à ses fils survivants, Éléazar et Itamar : " Prenez l' oblation qui reste des mets de Yahvé. Mangez-en les azymes à côté de l' autel, car c' est chose très sainte.
...............
Lev 10.16 And Moses diligently sought the goat of the sin offering, and, behold, it was burnt: and he was angry with Eleazar and Ithamar, the sons of Aaron which were left alive, saying, Ary Mosesy nitady fatratra ny osilahy izay natao fanatitra noho ny ota, kanjo efa voadotra izany; dia tezitra tamin' ny zanak' i Arona sisa izy, dia tamin' i Eleazara sy Itamara, ka hoy izy: Ary Moizy nanadina ny amin' ny osilahy natao sorona noho ny ota, ka indro efa voadotra izany; ka tezitra tamin' i Eleazara sy Itamara hany sisa zanakalahin' i Aarona izy, sy nanao tamin' izy ireo hoe: Moïse s' enquit alors du bouc offert en sacrifice pour le péché : voilà qu' on l' avait brûlé ! Il s' irrita contre Éléazar et Itamar, les fils survivants d' Aaron :

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 3.2 And these are the names of the sons of Aaron; Nadab the firstborn, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. Ny anaran' ny zanakalahin' i Arona dia Nadaba lahimatoa sy Abiho ary Eleazara sy Itamara. Ny anaran' ny zanakalahin' i Aarona dia izao: Nadaba, lahimatoa, Abiò, Eleazara, ary Itamara. Voici les noms des fils d' Aaron : Nadab, l' aîné, puis Abihu, Éléazar, Itamar.
...............
Nom / Fan 3.4 And Nadab and Abihu died before the Lord, when they offered strange fire before the Lord, in the wilderness of Sinai, and they had no children: and Eleazar and Ithamar ministered in the priest' s office in the sight of Aaron their father. Fa maty teo anatrehan' i Jehovah Nadaba sy Abiho tamin' izy nanatitra afo tsy izy teo anatrehan' i Jehovah tany an-efitr' i Sinay, sady samy tsy nanan-janaka izy mirahalahy; ary Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana teo anatrehan' i Arona rainy. Nadaba sy Abiò dia maty teo anatrehan' ny Tompo tamin' izy nanatitra afo hafa teo anatrehan' ny Tompo tany an' efitra Sinaia: tsy nanan-janaka izy ireo. Nadab et Abihu moururent devant Yahvé, dans le désert du Sinaï, lorsqu' ils présentèrent devant lui un feu irrégulier. Ils n' avaient pas eu d' enfants, et c' est Éléazar et Itamar qui exercèrent le sacerdoce en présence d' Aaron leur père.
Nom / Fan 3.5 And the Lord spake unto Moses, saying, Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe: Ary Elezara sy Itamara nanao ny fisoronana teo anatrehan' i Aarona rainy. Yahvé parla à Moïse et dit :
...............
Nom / Fan 4.28 This is the service of the families of the sons of Gershon in the tabernacle of the congregation: and their charge shall be under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest. Izany no ho fanompoan' ny fokon' ny Gersonita ny amin' ny trano-lay fihaonana; ary ny ho mpifehy azy amin' izany anjara-raharahany izany dia Itamara, zanak' i Arona mpisorona. Izany no fanompoan' ny fianakavian' ny zanaky ny Gersonita amin' ny trano lay fihaonana, izany no raharahany eo ambanin' ny fitandreman' Itamara, zanak' i Aarona mpisorona. Tel sera le service des clans Gershonites dans la Tente du Rendez-vous. Leur ministère dépendra d' Itamar, fils d' Aaron le prêtre.
...............
Nom / Fan 4.33 This is the service of the families of the sons of Merari, according to all their service, in the tabernacle of the congregation, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest. Izany no ho fanompoan' ny fokon' ny taranak' i Merary, araka ny fanompoany rehetra ao amin' ny trano-lay fihaonana, ary Itamara, zanak' i Arona mpisorona, no ho mpifehy azy. Izany no fanompoan' ny fianakavian' ny zanak' i Merary, dia ny fanompoana rehetra momba ny trano lay fihaonana, eo ambany fifehezan' Itamara, zanak' i Aarona mpisorona. Tel sera le service des clans Merarites. Pour tout leur service dans la Tente du Rendez-vous, ils dépendront d' Itamar, fils d' Aaron le prêtre.
...............
Nom / Fan 7.8 And four wagons and eight oxen he gave unto the sons of Merari, according unto their service, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest. ary sariety efatra sy omby valo no nomeny ho an' ny taranak' i Merary, araka ny fanompoany, eo amin' ny fehin' Itamara, zanak' i Arona mpisorona. Sarety efatra sy omby valo kosa, no nomeny ny taranak' i Merary, fehin' Itamara, zanak' i Aarona mpisorona, araka izay ilainy amin' ny raharahany. Aux fils de Merari, il donna quatre chariots et huit boeufs, en raison de la fonction qu' ils avaient à remplir sous la direction d' Itamar, fils d' Aaron le prêtre.
...............
Nom / Fan 26.60 And unto Aaron was born Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. Ary ny naterak' i Arona dia Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara. Aarona niteraka an' i Nadabà, Abiò, Eleazara ary Itamara. Aaron engendra Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 5.29 Ary ny zanak' i Amrama dia Arona sy Mosesy ary Miriama. Ny zanakalahin' i Arona dia Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara. Zanak' i Amrama: Aarona, Moizy, ary Maria. Zanakalahin' i Aarona: Nadaba, Abiò, Eleazara ary Itamara. Fils d' Amram : Aaron, Moïse et Miryam. Fils d' Aaron : Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar.
1Tt / 1Tan 24.1 Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. Ary ny amin' ny taranak' i Arona dia izao no nizarana azy ho antokony: Ny zanakalahin' i Arona dia Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara; Ny amin' ny taranak' i Aarona, dia izao no antokony; zanakalahin' i Aarona: Nadaba, Abiò, Eleazara, ary Itamara. Classes des fils d' Aaron : fils d' Aaron : Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar.
1Tt / 1Tan 24.2 But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest' s office. fa Nadaba sy Abiho dia maty talohan-drainy sady samy tsy nanan-janaka, koa dia Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana. Nadaba sy Abiò, maty talohan-drainy, tsy nitera-dahy, ary Eleazara sy Itamara nanao ny raharahan' ny fisoronana. Nadab et Abihu moururent en présence de leur père sans laisser de fils et c' est Éléazar et Itamar qui devinrent prêtres.
1Tt / 1Tan 24.3 And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service. Ary Davida sy Zadoka, isan' ny taranak' i Eleazara, sy Ahimeleka, isan' ny taranak' Itamara, dia nizara azy araka ny antokony sy ny fanompoany avy. Davida, Sadaoka, taranak' i Eleazara, sy Akimeleka, taranak' Itamara, dia nizarazara ny taranak' i Aarona ho antokotokony arakaraka ny fanompoany. David les répartit en classes, ainsi que Sadoq, l' un des fils d'Éléazar, et Ahimélek, l' un des fils d' Itamar, et les recensa selon leurs services.
1Tt / 1Tan 24.4 And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar, and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers. Ary ny lohany tamin' ireo, dia tamin' ny taranak' i Eleazara, no maromaro kokoa noho ny tamin' ny taranak' Itamara, ka dia nozarainy toy izao izy: Tamin' ny taranak' i Eleazara dia enina ambin' ny folo no lohan' ny fianakaviana; ary tamin' ny taranak' Itamara dia valo kosa no lohan' ny fianakaviana. Nisy lohany maromaro kokoa noho ny taranak' Itamara, ny taranak' i Eleazara, ka dia toy izao no nizarana azy: loham-pianakaviana enina ambin' ny folo ny tamin' ny taranak' i Eleazara, ary loham-pianakaviana valo ny tamin' ny taranak' Itamara. Les fils d'Éléazar se trouvèrent avoir plus de chefs de preux que les fils d' Itamar; on forma seize classes avec les chefs de famille des fils d'Éléazar et huit avec les chefs de famille des fils d' Itamar.
1Tt / 1Tan 24.5 Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar. Ary samy nozarazaraina tamin' ny filokana avokoa izy rehetra; fa samy mpifehy masina, dia mpifehy ho an' Andriamanitra avokoa, na ny avy tamin' ny taranak' i Eleazara, na ny avy tamin' ny taranak' Itamara. Samy natao tamin' ny filokàna ny fizarazarana azy ireo avy, satria na ny tamin' ny taranak' i Eleazara na ny tamin' ny taranak' Itamara, dia samy nisy filohany momba ny fitoerana masina, sy filohany amin' ny momba an' Andriamanitra. On les répartit au sort, les uns comme les autres; il y eut des officiers consacrés, des officiers de Dieu, parmi les fils d'Éléazar, comme parmi les fils d' Itamar.
1Tt / 1Tan 24.6 And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar. Ary Semaia, zanak' i Netanela, mpanoratra anankiray tamin' ny Levita, no nanoratra azy teo anatrehan' ny mpanjaka sy ny mpanapaka sy Zadoka mpisorona sy Ahimeleka, zanak' i Abiatara, sy teo anatrehan' ny lohan' ny fianakaviana tamin' ny mpisorona sy ny Levita: fianakaviana iray no nalaina ho an' i Eleazara, ary iray kosa ho an' Itamara. Semeiasa zanak' i Natanaela mpanoratra, anankiray tamin' ny Levita, no nandatsaka an-tsoratra azy ireo, teo anatrehan' ny mpanjaka sy ny filohany, teo anatrehan' i Sadaoka mpisorona, sy Akimeleka zanak' i Abiatara, ary teo anatrehan' ny loham-pianakavian' ny mpisorona sy ny Levita; amin' ny filokana, maka fianakaviana iray avy amin' i Eleazara, dia iray avy amin' Itamara. L' un des lévites, le scribe Shemaya, fils de Netanéel, les inscrivit en présence du roi, des officiers, du prêtre Sadoq, d' Ahimélek fils d'Ébyatar, des chefs de familles sacerdotales et lévitiques; on tirait une fois au sort pour chaque famille des fils d'Éléazar, toutes les deux fois pour les fils d' Itamar.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 8.2 Of the sons of Phinehas; Gershom: of the sons of Ithamar; Daniel: of the sons of David; Hattush. Gersoma, avy tamin' ny taranak' i Finehasa; Daniela, avy tamin' ny taranak' Itamara; Hatosy, avy tamin' ny taranak' i Davida; Tamin' ny taranak' i Finea, Gersoma; tamin' ny taranak' Itamara, Daniela; tamin' ny taranak' i Davida, Hatosa, Des fils de Pinhas : Gershom; des fils d' Itamar : Daniyyel; des fils de David : Hattush,