Chapitres et versets citant Amosa

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 18.26 And Mizpeh, and Chephirah, and Mozah, sy Mizpa sy Kefira sy Moza Mesfe, Kafarà, Amosa, Miçpé, Kephira, Moça,

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 19.2 And he sent Eliakim, which was over the household, and Shebna the scribe, and the elders of the priests, covered with sackcloth, to Isaiah the prophet the son of Amoz. Ary izy naniraka an' i Eliatima, lehiben' ny tao an-dapa, sy Sebna mpanoratra ary ny lohan' ny mpisorona samy nitafy lamba fisaonana hankany amin' Isaia mpaminany, zanak' i Amoza. dia naniraka an' i Eliasima lehiben' ny tao an-dapa, sy Sobna mpanoratra, mbamin' ireo lohan' ny mpisorona, samy mitafy lasaka, ho any amin' i Izaia mpaminany, zanak' i Amosa. Il envoya le maître du palais Elyaqim, le secrétaire Shebna et les anciens des prêtres, couverts de sacs, auprès du prophète Isaïe fils d' Amoç.
...............
2Mp 19.20 Then Isaiah the son of Amoz sent to Hezekiah, saying, Thus saith the Lord God of Israel, That which thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria I have heard. Ary Isaia, zanak' i Amoza, dia naniraka hankany amin' i Hezekia, nanao hoe: Izao no lazain' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Ilay fitarainana nataonao tamiko ny amin' i Sankeriba, mpanjakan' i Asyria, dia efa nohenoiko. Dia naniraka tany amin' i Ezekiasa Izaia zanak' i Amosa hilaza hoe: Izao no lazain' ny Tompo Andriamanitr' Israely: Nohenoiko ny vavaka nataonao tamiko, ny amin' i Senakeriba mpanjakan' i Asiria. Alors Isaïe, fils d' Amoç, envoya dire à Ezéchias : "Ainsi parle Yahvé, Dieu d' Israël. J' ai entendu la prière que tu m' as adressée au sujet de Sennachérib, roi d' Assyrie.
2Mp 20.1 In those days was Hezekiah sick unto death. And the prophet Isaiah the son of Amoz came to him, and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order; for thou shalt die, and not live. Ary tamin' izany andro izany dia narary saiky maty Hezekia. Ary Isaia mpaminany, zanak' i Amoza, nankao aminy ka nilaza taminy hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Hafaro ny ankohonanao, fa ho faty ianao, fa tsy ho velona. Tamin' izany andro izany, narary efa ho faty Ezekiasa. Ka tonga tao aminy Izaia zanak' i Amosa nilaza taminy hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Ataovy izay hafatrao amin' ny ankohonanao, fa efa ho faty hianao, fa tsy ho velona intsony. En ces jours-là, Ezéchias fut atteint d' une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d' Amoç, vint lui dire : "Ainsi parle Yahvé. Mets ordre à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras pas."

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 26.22 Now the rest of the acts of Uzziah, first and last, did Isaiah the prophet, the son of Amoz, write. Ary ny tantaran' i Ozia sisa, na ny voalohany na ny farany, dia efa nosoratan' Isaia mpaminany, zanak' i Amoza; Ny asan' i Oziasa sisa, ny voalohany sy ny farany, dia efa voasoratr' Izaia, zanak' i Amosa, mpaminany. Le reste de l' histoire d' Ozias, du début à la fin, a été écrit par le prophète Isaïe, fils d' Amoç.
...............
2Tt / 2Tan 32.20 And for this cause Hezekiah the king, and the prophet Isaiah the son of Amoz, prayed and cried to heaven. Ary noho izany dia nivavaka Hezekia mpanjaka sy Isaia mpaminany, zanak' i Amoza, ka nitaraina tamin' ny lanitra. Noho izany dia raikitra nivavaka Ezekiasa mpanjaka sy Izaia mpaminany, zanak' i Amosa, ka nitaraina tamin' ny lanitra izy. Dans cette situation, le roi Ézéchias et le prophète Isaïe, fils d' Amoç, prièrent et implorèrent le ciel.
...............
2Tt / 2Tan 32.32 Now the rest of the acts of Hezekiah, and his goodness, behold, they are written in the vision of Isaiah the prophet, the son of Amoz, and in the book of the kings of Judah and Israel. Ary ny tantaran' i Hezekia sisa mbamin' ny soa nataony, indro, efa voasoratra ao amin' ny fahitan' Isaia mpaminany, zanak' i Amoza, sy ao amin' ny bokin' ny mpanjakan' ny Joda sy ny Isiraely izany. Ny asan' i Ezekiasa sisa, mbamin' ny asany momba ny fivavahana, dia efa voasoratra ao amin' ny Fahitan' Izaia mpaminany zanak' i Amosa sy ao amin' ny bokin' ny mpanjakan' i Jodà sy Israely. Le reste de l' histoire d'Ézéchias, les témoignages de sa piété se trouvent écrits dans la vision du prophète Isaïe, fils d' Amoç, au livre des rois de Juda et d' Israël.

      Tobia Livre de Tobie
...............
Tb 2.6 fa tsaroany ilay tenin' ny Tompo nolazainy tamin' ny vavan' i Amosa mpaminany hoe: Hanjary fitolokoana amam-pisaonana ny andro fetinareo. avec le souvenir des paroles du prophète Amos sur Béthel Vos fêtes seront changées en deuil et tous vos cantiques en lamentations.

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
Isa / Iz 1.1 The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Ny fahitan' Isaia, zanak' i Amoza, izay hitany ny amin' ny Joda sy Jerosalema tamin' ny andron' i Ozia sy Jotama sy Ahaza ary Hezekia, izay samy mpanjakan' ny Joda. Fahitan' Izaia, zanak' i Amosa, momba an' i Jodà sy Jerosalema, izay hitany tamin' ny andron' i Oziasa, Joatama, Akaza ary Ezekiasa, mpanjakan' i Jodà. Vision d' Isaïe, fils d' Amoç, qu' il reçut au sujet de Juda et de Jérusalem, au temps d' Ozias, de Yotam, d' Achaz et d'Ézéchias, rois de Juda.
Isa / Iz 2.1 The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem. Ny teny izay hitan' Isaia, zanak' i Amoza, ny amin' ny Joda sy Jerosalema. Ny teny hitan' Izaia, zanak' i Amosa momba an' i Jodà sy Jerosalema. Vision d' Isaïe, fils d' Amoç, au sujet de Juda et de Jérusalem.
Isa / Iz 13.1 The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz did see. Faminaniana hitan' Isaia, zanak' i Amoza, ny amin' ny loza hanjo an' i Babylona. Faminaniana momba an' i Babilona nambara tamin' Izaia, zanak' i Amosa. Oracle sur Babylone, vu par Isaïe, fils d' Amoç.
...............
Isa / Iz 20.2 At the same time spake the Lord by Isaiah the son of Amoz, saying, Go and loose the sackcloth from off thy loins, and put off thy shoe from thy foot. And he did so, walking naked and barefoot. tamin' izany andro izany no nampitondran' i Jehovah teny an' Isaia, zanak' i Amoza, hoe: Andeha, borahy ny lamba fisaonana ho afaka amin' ny valahanao, ary esory ny kiraronao hiala amin' ny tongotrao. Dia nanao izany izy ka nandeha tsy nitafy sady tsy nikiraro. tamin' izany andro izany niteny Iaveh tamin' ny alalan' Izaia, zanak' i Amosa nanao hoe: Mandehana, borahy ny lasaka manarona ny valahanao, ary esory ny kapa hiala amin' ny tongotrao. Dia nataony izany, ka nandeha tsy nitafy sy tsy nikiraro izy. en ce temps-là, Yahvé parla par le ministère d' Isaïe fils d' Amoç; il dit : " Va, dénoue le sac que tu as sur les reins, et ôte les sandales de tes pieds. " Et il fit ainsi, allant nu et déchaussé.
...............
Isa / Iz 37.2 And he sent Eliakim, who was over the household, and Shebna the scribe, and the elders of the priests covered with sackcloth, unto Isaiah the prophet the son of Amoz. ary izy naniraka an' i Eliakima, lehiben' ny tao an-dapa, sy Sebna mpanoratra ary ny lohan' ny mpisorona, samy nitafy lamba fisaonana avokoa, hankany amin' Isaia mpaminany, zanak' i Amoza, Ary nirahiny Eliasima, lehiben' ny ao an-dapa, sy Sobnà, mpanoratra, ary ny lohandohan' ny mpisorona, samy voatafy lasaka, ho any amin' Izaia zanak' i Amosa, mpaminany, Il envoya le maître du palais Élyaqim, le secrétaire Shebna et les anciens des prêtres, couverts de sacs, auprès du prophète Isaïe, fils d' Amoç.
...............
Isa / Iz 37.21 Then Isaiah the son of Amoz sent unto Hezekiah, saying, Thus saith the Lord God of Israel, Whereas thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria: Ary Isaia, zanak' i Amoza, dia naniraka hankany amin' i Hezekia nanao hoe: Izao no lazain' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Ny amin' ilay fitarainana nataonao tamiko ny amin' i Sankeriba, mpanjakan' i Asyria, Dia naniraka ho any amin' i Ezekiasa Izaia, zanak' i Amosa, hilaza hoe: Izao no lazain' ny Tompo, Andriamanitr' Israely: Efa reko ny vavaka nataonao tamiko, ny amin' i Senakeriba, mpanjakan' i Asiria; Alors Isaïe fils d' Amoç envoya dire à Ézéchias : " Ainsi parle Yahvé, Dieu d' Israël, à propos de la prière que tu m' as adressée au sujet de Sennachérib, roi d' Assyrie.
Isa / Iz 38.1 In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet the son of Amoz came unto him, and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order: for thou shalt die, and not live. Ary tamin' izany andro izany dia narary saiky maty Hezekia; ary Isaia mpaminany zanak' i Amoza, nankao aminy ka nilaza taminy hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Hafaro ny ankohonanao, fa ho faty ianao, fa tsy ho velona. Tamin' izany andro izany, narary efa ho faty Ezekiasa. Ary tonga tao aminy Izaia, zanak' i Amosa, nanao taminy hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Omeo ny fianakavianao izay didinao, fa ho faty hianao, fa tsy ho velona intsony. En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d' une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d' Amoç, vint lui dire : " Ainsi parle Yahvé. Mets ordre à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras pas. "

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 3.25 Which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Naum, which was the son of Esli, which was the son of Nagge, zanak' i Matitia, zanak' i Amosa, zanak' i Nahoma, zanak' i Esly, zanak' i Nagay, zanak' i Matatiasa, zanak' i Amosa, zanak' i Nahoma, zanak' i Heslý, zanak' i Nagè, fils de Mattathias, fils d' Amos, fils de Naoum, fils d' Esli, fils de Naggaï,