Chapitres et versets citant Arabo

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 17.11 Also some of the Philistines brought Jehoshaphat presents, and tribute silver; and the Arabians brought him flocks, seven thousand and seven hundred rams, and seven thousand and seven hundred he goats. Ary ny Filistina sasany nitondra fanomezana sy vola hetra ho an' i Josafata; ary ny Arabo koa nitondra ondry aman' osy, dia ondrilahy fiton-jato amby fito arivo sy osilahy fiton-jato amby fito arivo. Nisy Filistina nitondra fanatitra sy vola hetra ho an' i Josafata; ny Arabo koa nitondra biby fiompiny taminy, dia ondralahy fiton-jato amby fito arivo, sy osilahy fiton-jato amby fito arivo. Des Philistins lui apportèrent en tribut des présents et de l' argent; les Arabes eux-mêmes lui amenèrent du petit bétail : sept mille sept cents béliers et sept mille sept cents boucs.
...............
2Tt / 2Tan 21.16 Moreover the Lord stirred up against Jehoram the spirit of the Philistines, and of the Arabians, that were near the Ethiopians: Ary Jehovah namporisika ny Filistina sy ny Arabo izay ao akaikin' ny Etiopiana hamely an' i Jehorama; Ary nambosin' ny Tompo hamely an' i Jorama ny sain' ny Filistina mbamin' ny Arabo teo akaikin' ny Etiopiana. Yahvé excita contre Joram l' animosité des Philistins et des Arabes voisins des Kushites.
2Tt / 2Tan 22.1 And the inhabitants of Jerusalem made Ahaziah his youngest son king in his stead: for the band of men that came with the Arabians to the camp had slain all the eldest. So Ahaziah the son of Jehoram king of Judah reigned. Ary ny mponina tany Jerosalema nampanjaka an' i Ahazia, faralahin' i Jehorama, handimby azy; fa ny zokiny rehetra efa matin' ny mpitoha ady izay nanaraka ny Arabo hatrany an-toby avokoa. Koa Ahazia, zanak' i Jehorama, mpanjakan' ny Joda, no nanjaka. Okoziasa zanak' i Jorama faralahy no nampanjakain' ny mponina ao Jerosalema handimby azy, fa ireo zokiny rehetra, efa matin' ny mpitoha ady niara-tonga tamin' ny Arabo, tao an-toby. Izany no nanjakan' i Okoziasa zanak' i Jorama mpanjakan' i Jodà. Les habitants de Jérusalem firent roi à sa place Ochozias, son plus jeune fils, car la troupe qui, avec les Arabes, avait fait incursion dans le camp, avait assassiné les aînés. Ainsi Ochozias, fils de Joram, devint roi de Juda.
...............
2Tt / 2Tan 26.7 And God helped him against the Philistines, and against the Arabians that dwelt in Gurbaal, and the Mehunims. Ary Andriamanitra nanampy azy hamely ny Filistina sy ny Arabo izay nonina tao Gorabala ary ny Meonita. Nampian' Andriamanitra izy hamely ny Filistina sy ny Arabo nonina tany Gora-Baala, ary ny Maonita. Dieu l' aida contre les Philistins, les Arabes, les habitants de Gur-Baal et les Méûnites.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 2.19 But when Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem the Arabian, heard it, they laughed us to scorn, and despised us, and said, What is this thing that ye do? will ye rebel against the king? Fa nony ren' i Sanbala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo ary Gasema Arabo izany, dia nanaraby sy nanevateva anay izy nanao hoe: Inona izao zavatra ataonareo izao? Hikomy amin' ny mpanjaka angaha ianareo? Nony nandre izany, Sanabalata Horonita, sy Tobia ilay mpanompo Amonita, ary Gosena Arabo, dia nanaraby sy naneso anay, nanao hoe: Inona izato ataonareo ao? Hikomy amin' ny mpanjaka angaha hianareo? A ces nouvelles, Sânballat, le Horonite, Tobiyya, le fonctionnaire ammonite, et Géshem, l' Arabe, se moquèrent de nous et nous regardèrent avec mépris en disant : "Que faites-vous là? Allez-vous vous révolter contre le roi?"
Neh / Ne 4.1 But it came to pass, that when Sanballat heard that we builded the wall, he was wroth, and took great indignation, and mocked the Jews. Ary rehefa ren' i Sanbala sy Tobia sy ny Arabo sy ny Amonita ary ny Asdodita fa voatsangana ny mandan' i Jerosalema, ka efa ho voavoatra izay rava, dia nirehitra mafy ny fahatezerany. Nisafoaky ny hatezerana avokoa anefa Sanabalata, Tobia, ny Arabo, ny Amonita, ary ny Azotiana, nony nandre fa hoe mandroso ny fanamboarana ny manda, ary efa mitampina miandalandalana ny banga, Lorsque Sânballat, Tobiyya, les Arabes, les Ammonites et les Ashdodites apprirent que les réparations du rempart de Jérusalem avançaient que les brèches commençaient à être comblées , ils se mirent fort en colère;
Neh / Ne 6.1 Now it came to pass when Sanballat, and Tobiah, and Geshem the Arabian, and the rest of our enemies, heard that I had builded the wall, and that there was no breach left therein; (though at that time I had not set up the doors upon the gates;) Ary rehefa ren' i Sanbala sy Tobia sy Gasema Arabo mbamin' ny namany fahavalonay fa efa nanao ny manda aho, ka tsy nisy banga intsony teo (kanefa tamin' izany andro izany tsy mbola voalatsako ny lela-vavahady), Nony fantatr' i Sanabalata, Tobia, Gosena Arabo, mbamin' ireo fahavalonay hafa, fa hoe, voarina indray ny manda, ary tsy misy banga intsony; Quand Sânballat, Tobiyya, Géshem l' Arabe et nos autres ennemis eurent appris que j' avais reconstruit le rempart et qu' il n' y restait plus une brèche à cette date toutefois je n' avais pas encore fixé les battants aux portes ,

      Makabeo I 1er Livre des Maccabées
...............
1M 5.39 Nosisihiny vola hanampy azy koa ny Arabo sasany, naoriny ery an-dafin' ny riaka ny tobiny, ary efa vonona ny hiady aminao izy izao. Dia nandroso hitsena azy ireo, Jodasa. où des Arabes ont été enrôlés comme auxiliaires; ils sont campés au-delà du torrent, prêts à venir t' attaquer." Judas alla à leur rencontre.
...............
1M 11.17 Kanjo notapahin' i Zabdiela Arabo ny lohan' i Alksandra, dia nampitondrainy ho any amin' i Ptolemea. L' Arabe Zabdiel trancha la tête d' Alexandre et l' envoya à Ptolémée.
...............
1M 11.39 Trifona, izay nomba an' i Aleksandra taloha, kosa, nony nahita fa nimonomonona tamin' i Demetriosa avokoa ny miaramila, dia nandeha nankany amin' i Emalkoela Arabo,izay nitaiza an' i Antiokosa, zanak' i Aleksandra mbola tanora: Or Tryphon, ancien partisan d' Alexandre, s' apercevant que toutes les troupes murmuraient contre Démétrius, se rendit chez Iamlikou l' Arabe qui élevait Antiochus, le jeune fils d' Alexandre.
...............
1M 12.31 Ka nihodina ho any amin' ireo Arabo atao hoe Zabaeana Jonatasa; noreseny ireo, dia nobaboiny ny ananany. Jonathan se tourna contre les Arabes appelés Zabadéens, les battit et s' empara de leurs dépouilles,

      Makabeo II 2ème Livre des Maccabées
...............
2M 5.8 Izao no niafaran' ny fiainany mahameloka: voaporitra tao amin' i Aretasa mpanjakan' ny Arabo izy, nandositra nifindrafindra tanàna, nenjehin' ny olon-drehetra, nankahalaina ho mpandika lalàna, fanozona ho mpamono tanindrazana amam-piray tanindrazana, noroahina tamim-pahafaham-baraka hatrany Ejipta. Sa conduite perverse trouva donc un terme : enfermé chez Arétas, tyran des Arabes, puis s' enfuyant de sa ville, poursuivi par tous, détesté parce qu' il reniait les lois, exécré comme le bourreau de sa patrie et de ses concitoyens, il échoua en Egypte.
...............
2M 12.10 Nony avy eo izy, ka efa lasa sivy stady, ndeha hamely an' i Timoteo, dia nisy Arabo nirotsaka tamin' i Jodasa; dimy arivo izy no miaramila an-tongotra, ary diman-jato ny an-tsoavaly. Il s'était éloigné de là de neuf stades dans une marche contre Timothée, lorsque tombèrent sur lui des Arabes au nombre d' au moins 5.000 hommes de pied et cinq cent cavaliers.

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 13.20 It shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to generation: neither shall the Arabian pitch tent there; neither shall the shepherds make their fold there. Tsy honenana mandrakizay izy ary tsy hitoerana intsony hatramin' ny taranaka fara mandimby, Tsy hisy Arabo hanorin-day any, na mpiandry ondry hampandry ny ondriny any; ary tsy honenana intsony amin' ny taona mifandimby izy; ny Arabo tsy hanangan-day eo; ary ny mpiandry biby tsy hametraka biby fiompy am-bala eo. Elle ne sera plus jamais habitée ni peuplée, de génération en génération. L' Arabe n' y campera plus, et les bergers n' y parqueront plus les troupeaux.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 3.2 Lift up thine eyes unto the high places, and see where thou hast not been lien with. In the ways hast thou sat for them, as the Arabian in the wilderness; and thou hast polluted the land with thy whoredoms and with thy wickedness. Andrandrao amin' ny tendrombohitra mangadihady ny masonao, ka jereo. Taiza no tsy nandrian' olona taminao? Teny an-dalambe no niandrasanao azy toy ny Arabo any an-efitra; Ary ny fijangajanganao sy ny faharatsianao no nandotoanao ny tany, Andrandrao amin' ny havoana ny masonao, ka jereo: Taiza no tsy nandotoana anao?... Nipetraka eny an-dalambe eny hianao mba ho azy ireo, mova tsy ny Arabo any an' efitra! Ary ny fijangajanganao sy ny haratsiam-panahinao, dia efa nandotoanao ny tany; Lève les yeux vers les monts chauves et regarde. Où ne t' es-tu pas livrée? Tu étais là, pour eux, le long des chemins, comme l' Arabe au désert. Tu as profané le pays par tes prostitutions et tes forfaits;

  The Acts of the Apostles Asa Asa Les Actes des Apôtres
...............
Asa 2.11 Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Kretana sy Arabo - koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin' ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon' Andriamanitra? na Jody na proselita, ary ny any Kreta sy ny Arabo, dia ahoana no samy mandre azy ireo milaza amin' ny fitenintsika avy ny zava-mahagaga ataon' Andriamanitra isika rehetra? tant Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu ! "