Chapitres et versets citant Jedaia

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 4.37 And Ziza the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah; sy Ziza, zanak' i Sify, zanak' i Alona, zanak' i Jedaia, zanak' i Simry, zanak' i Semaia; Zizà, zanak' i Sefeì, zanak' i Alòna, zanak' i Idaià, zanak' i Semrì, zanak' i Samaià. Ziza, Ben-Shiphéï, Ben-Allôn, Ben-Yedaya, Ben-Shimri, Ben-Shemaya.
...............
1Tt / 1Tan 9.10 And of the priests; Jedaiah, and Jehoiarib, and Jachin, Ary tamin' ny mpisorona dia Jedaia sy Joiariba sy Jatina Ny tamin' ny mpisorona: Jedaià, Joiariba, Jakima, Parmi les prêtres : Yedaya, Yehoya-rib, Yakîn,
...............
1Tt / 1Tan 24.7 Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah, Ny loka voalohany dia azon' i Joariba, ny faharoa an' i Jedaia, Azon' i Joiariba ny loka voalohany, an' i Jedeia ny faharoa, Yehoyarib fut le premier sur qui tomba le sort, Yedaya le second,

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.36 The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three. Ary ny mpisorona koa dia izao: Ny taranak' i Jedaia, avy tamin' ny mpianakavin' i Jesoa, dia telo amby fito-polo amby sivin-jato; Mpisorona: Telo amby fitopolo amby sivin-jato ny taranak' Isaiasa tamin' ny fianakavian' i Josoe; Les prêtres : les fils de Yedaya, c' est-à-dire la maison de Josué : 973;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.10 And next unto them repaired Jedaiah the son of Harumaph, even over against his house. And next unto him repaired Hattush the son of Hashabniah. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Jedaia, zanak' i Haromafa, dia ny teo amin' ny tandrifin' ny tranony ihany. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Hatosy, zanak' i Hasabnia. Teo anilany dia Jedaiasa zanak' i Haromafa no nanamboatra tandrifin' ny tranony; ary teo anilany dia Hatosa zanak' i Haseboniasa no nanamboatra. A leur suite répara Yedaya, fils de Harumaph, devant sa maison; à sa suite répara Hattush, fils de Hashabnéya.
...............
Neh / Ne 7.39 The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three. Ary ny mpisorona koa dia izao: Ny taranak' i Jedaia, avy tamin' ny mpianakavin' i Jesoa, dia telo amby fito-polo amby sivin-jato; Mpisorona: telo amby fitopolo sy sivin-jato, ny taranak' Idaiasa, avy amin' ny fianakavian' i Josoe; Les prêtres : les fils de Yedaya, c' est-à-dire la maison de Josué : 973;
...............
Neh / Ne 11.10 Of the priests: Jedaiah the son of Joiarib, Jachin. Ny avy tamin' ny mpisorona dia Jedaia, zanak' i Joariba, ary Jakina. Avy amin' ny mpisorona: Idaiasa zanak' i Joiariba, Parmi les prêtres : Yedaya, fils de Yoyaqim, fils de
...............
Neh / Ne 12.6 Shemaiah, and Joiarib, Jedaiah, Semaia, Joiariba, Jedaia, Semeiasa, Joiariba, Idaiasa, Shemaya; plus : Yoyarib, Yedaya,
Neh / Ne 12.7 Sallu, Amok, Hilkiah, Jedaiah. These were the chief of the priests and of their brethren in the days of Jeshua. Salo, Amoka, Hilkia ary Jedaia. Ireo no lohan' ny mpisorona sy ny rahalahiny tamin' ny andron' i Jesoa. Seloma, Amòka, Helkiasa, Idaiasa. Ireo no lehiben' ny mpisorona mbamin' ireo rahalahiny, tamin' ny andron' i Josoe. Sallu, Amoq, Hilqiyya, Yedaya. Tels étaient les chefs des prêtres, et leurs frères, au temps de Josué,
...............
Neh / Ne 12.19 And of Joiarib, Mattenai; of Jedaiah, Uzzi; ny avy tamin' i Joariba dia Matenay; ny avy tamin' i Jedaia dia Ozy; Matanai avy amin' i Joiariba; Ajì avy amin' i Jodàiasa; plus : famille de Yoyarib : Mattenaï; famille de Yedaya : Uzzi;
...............
Neh / Ne 12.21 Of Hilkiah, Hashabiah; of Jedaiah, Nethaneel. ny avy tamin' i Hilkia dia Hasabia; ny avy tamin' i Jedaia dia Netanela. Hasabiasa, avy amin' i Heliasa; Natanaela avy amin' i Idaiasa. famille de Hilqiyya : Hashabya; famille de Yedaya : Netanéel.

  Book of Zechariah Zakaria Zakaria Livre de Zacharie
...............
Zak / Za 6.10 Take of them of the captivity, even of Heldai, of Tobijah, and of Jedaiah, which are come from Babylon, and come thou the same day, and go into the house of Josiah the son of Zephaniah; Mandraisa avy amin' ny babo, dia amin' i Helday sy Tobia ary Jedaia, eny, mandehana amin' izany andro izany ihany ianao, ka midìra ao an-tranon' i Josia, zanak' i Zefania, izay novantaniny nony vao tonga avy tany Babylona izy, Handray avy eo an-tànan' ireo babo hianao, dia avy eny an-tànan' i Holdai sy Tobia ary Idaia; - ka ny tenanao no handeha amin' izany andro izany ho any an-tranon' i Josiasa, izay nidiran' izy ireo, nony vao tonga avy any Babilona izy, - Fais une collecte auprès des exilés, de Heldaï, de Tobiyya et de Yedaya, puis tu iras, toi, en ce jour-là tu iras chez Yoshiyya, fils de Çephanya, qui est arrivé de Babylone.
...............
Zak / Za 6.14 And the crowns shall be to Helem, and to Tobijah, and to Jedaiah, and to Hen the son of Zephaniah, for a memorial in the temple of the Lord. Ary ny satro-boninahitra dia ho an' i Helema sy Tobia sy Jedaia ary Hena, zanak' i Zefania, ho fampahatsiarovana ao amin' ny tempolin' i Jehovah. Ary ny satro-boninahitra dia ho an' i Helema, Tobia, Idaià ary Hena, zanak' i Sofonia, ho fahatsiarovana ao an-tempolin' ny Tompo. Quant à la couronne, elle sera pour Heldaï, Tobiyya, Yedaya et pour le fils de Çephanya, en mémorial de grâce dans le sanctuaire de Yahvé.