Chapitres et versets citant Delaia

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.24 And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven. Ary ny zanakalahin' i Elioenay dia Hodaia sy Eliasiba sy Pelaia sy Akoba sy Johanana sy Delaia ary Anany; fito izy. Zanakalahin' i Elioenaia: Odoià, Eliasoba, Feleià, Akoba, Johanàna, Dalaià, ary Ananì: fito izy. Fils d'Élyonéaï : Hodaïvahu, Élyashib, Pelaya, Aqqub, Yohanân, Delaya, Anani : sept.
...............
1Tt / 1Tan 24.18 The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah. ny fahatelo amby roa-polo an' i Delaia, ny fahefatra amby roa-polo an' i Mazia. an' i Dalajao ny fahatelo amby roapolo, an' i Maziao ny fahefatra amby roapolo. Delayahu le vingt-troisième, Maazyahu le vingt-quatrième.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.60 The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two. ny taranak' i Delaia, ny taranak' i Tobia, ny taranak' i Nekoda, dia roa amby dimam-polo amby enin-jato. ny taranak' i Dalaiasa, ny taranak' i Tobia, ny taranak' i Nekodà: roa amby dimampolo sy enin-jato. les fils de Delaya, les fils de Tobiyya, les fils de Neqoda 652.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 6.10 Afterward I came unto the house of Shemaiah the son of Delaiah the son of Mehetabeel, who was shut up; and he said, Let us meet together in the house of God, within the temple, and let us shut the doors of the temple: for they will come to slay thee; yea, in the night will they come to slay thee. Ary izaho dia tonga tao an-tranon' i Semaia, zanak' i Delaia, zanak' i Mehetabela, izay nihidy trano tao; dia hoy izy: Andeha isika hiditra ao an-tranon' Andriamanitra ao anatin' ny tempoly, ary aoka harindrintsika ny varavarana, fa ho avy hamono anao izy, eny, ho avy alina hamono anao izy. Ary nankao amin' i Semaiasa zanak' i Dalaiasa, zanak' i Metabeela aho. Nihidy aman-trano izy, ary izao no nolazainy tamiko: Andeha isika hiara-mankao an-tranon' Andriamanitra eo anatin' ny tempoly, fa tamy hamono anao ny olona; ary amin' ny alina no hahatongavan' ny olona hamono anao. Un jour j'étais allé chez Shemaya, fils de Delaya, fils de Mehétabéel, qui se trouvait empêché. Il prononça "Rendons-nous au Temple de Dieu, à l' intérieur du sanctuaire fermons bien les portes du sanctuaire, car on va venir pour te tuer, oui, cette nuit, on viendra te tuer!"
...............
Neh / Ne 7.62 The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two. ny taranak' i Delaia, ny taranak' i Tobia, ny taranak' i Nekoda, roa amby efa-polo amby enin-jato. ny taranak' i Dalaiasa, ny taranak' i Tobia, ny taranak' i Nekodà, roa amby efapolo sy enin-jato. les fils de Delaya, les fils de Tobiyya, les fils de Neqoda 642.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 36.12 Then he went down into the king' s house, into the scribe' s chamber: and, lo, all the princes sat there, even Elishama the scribe, and Delaiah the son of Shemaiah, and Elnathan the son of Achbor, and Gemariah the son of Shaphan, and Zedekiah the son of Hananiah, and all the princes. dia nidina nankany amin' ny tranon' ny mpanjaka izy ka nankao amin' ny efi-tranon' ny mpanoratra; ary indreo ny mpanapaka rehetra nipetraka teo, dia Elisama mpanoratra sy Delaia, zanak' i Semaia, sy Elnatana zanak' i Akbora, sy Gemaria, zanak' i Safana, sy Zedekia, zanak' i Hanania, mbamin' ny mpanapaka rehetra. ka dia nidina nankany an-tranon' ny mpanjaka, tao amin' ny efitranon' ny mpanoratra; ka indro fa nipetraka tao avokoa ny lehibe, dia Elisama, mpanoratra, Dalaiasa, zanak' i Semeiasa, Elinatana, zanak' i Akobora, Gamariasa, zanak' i Safana, Sedekiasa, zanak' i Hananiasa, mbamin' ny lehibe rehetra. descendit au palais royal, à la salle du scribe. Là, tous les princes tenaient séance : Elishama, le scribe; Delayahu, fils de Shemayahu; Elnatân, fils de Akbor; Gemaryahu, fils de Shaphân; Cidqiyyahu, fils de Hananyahu, et tous les autres princes.
...............
Jer / Jr 36.25 Nevertheless Elnathan and Delaiah and Gemariah had made intercession to the king that he would not burn the roll: but he would not hear them. Ary na dia efa nifona tamin' ny mpanjaka aza Elnatana sy Delaia ary Gemaria, mba tsy handoro ny horonan-taratasy, dia tsy nety nihaino azy izy. Efa nihanta mafy tamin' ny mpanjaka anefa Elnatana sy Dalaiasa, ary Gamariasa, mba tsy handoro ilay horonan-taratay; fa tsy nohenoiny izy ireo. et pourtant Elnatân, Delayahu et Gemaryahu avaient insisté auprès du roi pour qu' il ne brûlât pas le rouleau; mais il ne les écouta pas.