Chapitres et versets citant Joba

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 46.13 And the sons of Issachar; Tola, and Phuvah, and Job, and Shimron. Ary ny zanakalahin' Isakara dia Tola sy Pova sy Joba ary Simrona. Zanak' Isakara: Tola, Foa, Joba, ary Semrona. Les fils d' Issachar : Tola, Puvva, Yashub et Shimrôn.

      Tobia Livre de Tobie
...............
Tb 2.12 Fitsapana navelan' Andriamanitra hihatra aminy izany, mba ho atao fakan-tahaky ny taranaka any aoriana ny faharetany, toy ny an' i Joba lehilahy masina. elle livrait sur commande et on lui payait le prix. Or, le sept du mois de Dystros, elle termina une pièce et elle la livra aux clients. Ils lui donnèrent tout son dû, et de plus ils lui firent cadeau d' un chevreau pour un repas.
...............
Tb 2.15 Toy ny nanebahan' ireo loham-pirenena an' i Joba, lehilahy sambatra, no nanarabian' ireo havana aman-tsakaizan' i Tobia ny fitondra-tenany,

  Book of Job Joba Joba Livre de Job
Job / Jb 1.1 There was a man in the land of Uz, whose name was Job; and that man was perfect and upright, and one that feared God, and eschewed evil. Nisy lehilahy tany amin' ny tany Oza Joba no anarany; ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady natahotra an' Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Nisy lehilahy anankiray atao hoe Joba, tany amin' ny tanin' i Hosa. Izy io dia lehilahy marina, mahitsy, matahotra an' Andriamanitra ary nifady ny ratsy. Il y avait jadis, au pays de Uç, un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit qui craignait Dieu et s'écartait du mal.
...............
Job / Jb 1.5 And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all: for Job said, It may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Ary isaky ny tapitra nitsingerina ireo andro fanasana ireo dia naniraka Joba ka nanamasina ireny ary nifoha maraina koa izy ka nanatitra fanatitra dorana araka ny isan' izy rehetra; fa hoy Joba: Fandrao efa nanota ny zanako ka nandà an' Andriamanitra tao am-pony. Izany no nataon' i Joba mandrakariva. Nony tapitra nitsingerina izany fanasana izany, nampanalain' i Joba ireo zanany dia nodioviny. Nifoha vao maraina koa izy sy nanatitra sorona dorana araka ny isan-janany, fa hoy izy: Fandrao nanota ny zanako, sy diso tamin' Andriamanitra tao am-pony. Toy izany no nataon' i Joba hatrany hatrany. Or, une fois terminé le cycle de ces festins, Job les faisait venir pour les purifier et, le lendemain, à l' aube, il offrait un holocauste pour chacun d' eux. Car il se disait : " Peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur coeur! " Ainsi faisait Job, chaque fois.
...............
Job / Jb 1.8 And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil? Dia hoy Jehovah tamin' i Satana: Efa nandinika an' i Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin' ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an' Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary hoy Iaveh tamin' i Satàna: Efa nandinika an' i Joba mpanompoko va hianao? Tsy misy olona toa azy eny ambonin' ny tany, marina, mahitsy, matahotra an' Andriamanitra, ary mifady ny ratsy. Et Yahvé reprit : " As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n' a point son pareil sur la terre : c' est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal! "
Job / Jb 1.9 Then Satan answered the Lord, and said, Doth Job fear God for nought? Ary Satana dia namaly an' i Jehovah ka nanao hoe: Moa tsy fanantenan-javatra va no atahoran' i Joba an' Andriamanitra? Fa hoy Satana namaly an' ny Tompo: Moa matahotra an' Andriamanitra maimaim-poana va Joba? Et le Satan de répliquer à Yahvé : " Est-ce pour rien que Job craint Dieu ?
...............
Job / Jb 1.14 And there came a messenger unto Job, and said, The oxen were plowing, and the asses feeding beside them: ary nisy iraka tonga tany amin' i Joba ka nanao hoe: Ny omby niasa, ary ny borikivavy nandrasana teo anilany, dia nisy iraka tonga nilaza tamin' i Joba hoe: Raha mbola niasa ny omby, ka nihinana teo akaikiny koa ny ampondravavy, un messager vint dire à Job : " Tes boeufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d' eux
...............
Job / Jb 1.20 Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped, Dia nitsangana Joba ka nandriatra ny lambany, ary nanaratra ny lohany, dia niapoka tamin' ny tany ka niankohoka Dia nitsangana Joba tamin' izay, nandriatra ny fitafiany, nanaratra ny lohany, nidaboka tamin' ny tany ary niankohoka nanao hoe: Alors Job se leva, déchira son vêtement et se rasa la tête. Puis, tombant sur le sol, il se prosterna
...............
Job / Jb 1.22 In all this Job sinned not, nor charged God foolishly. Tamin' izany rehetra izany dia tsy nanota Joba, na nanome tsiny an' Andriamanitra. Tamin' izany rehetra izany Joba tsy nanota akory, na nilaza hadalana momba an' Andriamanitra. En tout cela, Job ne pécha point et il n' imputa rien d' indigne à Dieu.
...............
Job / Jb 2.3 And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil? and still he holdeth fast his integrity, although thou movedst me against him, to destroy him without cause. Dia hoy Jehovah tamin' i Satana: Efa nandinika an' i Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin' ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an' Andriamanitra ka mifady ny ratsy? Ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia nanesika Ahy hamongotra azy foana aza ianao. Dia hoy Iaveh tamin' i Satana: Efa nandinika an' i Joba mpanompoko va hianao? Tsy misy olona toa azy eny ambonin' ny tany, marina, mahitsy, matahotra an' Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Maharitra mandrakariva amin' ny fahamarinana izy, na dia notaominao hamery azy tsy ahoan-tsy ahoana aza aho. Et Yahvé reprit : " As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n' a point son pareil sur la terre : c' est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal! Il persévère dans son intégrité et c' est en vain que tu m' as excité contre lui pour le détruire. "
...............
Job / Jb 2.7 So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Dia nivoaka Satana avy teo anatrehan' i Jehovah ka namely vay ratsy an' i Joba hatramin' ny faladiany ka hatramin' ny tampon-dohany. Dia niala teo anatrehan' ny tavan' ny Tompo Satana, ka nasiany habokana ratsy Joba, hatrany am-paladiany ka hatrany an-tampon-dohany. Et le Satan sortit de devant Yahvé. Il frappa Job d' un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu' au sommet de la tête.
Job / Jb 2.8 And he took him a potsherd to scrape himself withal; and he sat down among the ashes. Dia naka tavim-bilany hihaorany izy, raha nipetraka teo an-davenona. Ary Joba naka tavim-bilany hihaorany ny feriny, sy nipetraka teo ambony lavenona. Job prit un tesson pour se gratter et il s' installa parmi les cendres.
...............
Job / Jb 2.10 But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. Fa hoy izy taminy: Tahaka ny tenin' ny anankiray amin' ny vehivavy adala ny teninao. Moa ny soa ihany va no horaisintsika avy amin' Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa? Tamin' izany rehetra izany dia tsy nanota tamin' ny molony Joba. Fa hoy izy taminy: Miteny toy ny vehivavy adala hianao! Mandray ny soa avy amin' Andriamanitra isika, ka nahoana no tsy handray ny ratsy avy aminy koa? Tamin' izany rehetra izany Joba tsy mba nanota tamin' ny molony. Job lui répondit : " Tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur! " En tout cela, Job ne pécha point en paroles.
Job / Jb 2.11 Now when Job' s three friends heard of all this evil that was come upon him, they came every one from his own place; Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite: for they had made an appointment together to come to mourn with him and to comfort him. Ary rehefa ren' ny sakaizan' i Joba telo lahy ny fahoriana rehetra izay nanjo azy, dia samy niainga avy tany amin' ny fonenany avy izy dia Elifaza Temanita sy Bildada Sohita ary Zofara Namatita ary nifamotoana izy mba handeha hitsapa alahelo sy hampionona azy. Nony nandre ny loza rehetra nanjo an' i Joba ireo sakaizany telo lahy: Elifaza avy any Temàna, Baldada avy any Sohe, ary Sofara avy any Naamà, dia samy niainga avy any amin' ny fonenany avy, ka niara-nidinika izay handehanana hitsapa alahelo sy hampionona azy. Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qui l' avaient frappé. Ils arrivèrent chacun de son pays, Éliphaz de Témân, Bildad de Shuah, Çophar de Naama. Ensemble, ils décidèrent d' aller le plaindre et le consoler.
Job / Jb 3.1 After this opened Job his mouth, and cursed his day. Rehefa afaka izany, dia niloa-bava Joba ka nanozona ny androny Rahefa afaka izany, dia niloa-bava Joba ary nanozona ny andro nahaterahany izy. Enfin Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance.
Job / Jb 3.2 And Job spake, and said, nanao hoe: Nanomboka niteny Joba nanao hoe: Il prit la parole et dit :
Job / Jb 6.1 But Job answered and said, Dia namaly Joba ka nanao hoe: Tamin' izay, dia niteny Joba ka nanao hoe: Job prit la parole et dit :
Job / Jb 9.1 Then Job answered and said, Dia namaly Joba ka nanao hoe: Dia niteny Joba ka nanao hoe: Job prit la parole et dit :
Job / Jb 12.1 And Job answered and said, Dia namaly Joba ka nanao hoe: Dia niteny Joba ka nanao hoe: Job prit la parole et dit :
Job / Jb 16.1 Then Job answered and said, Dia namaly Joba ka nanao hoe: Dia niteny Joba ka nanao hoe: Job prit la parole et dit :
Job / Jb 19.1 Then Job answered and said, Dia namaly Joba ka nanao hoe: Dia niteny Joba ka nanao hoe: Job prit la parole et dit :
Job / Jb 21.1 But Job answered and said, Dia namaly Joba ka nanao hoe: Dia niteny Joba ka nanao hoe: Job prit la parole et dit :
Job / Jb 23.1 Then Job answered and said, Dia namaly Joba ka nanao hoe: Dia niteny Joba ka nanao hoe: Job prit la parole et dit :
Job / Jb 26.1 But Job answered and said, Dia namaly Joba ka nanao hoe: Dia niteny Joba ka nanao hoe: Job prit la parole et dit
Job / Jb 27.1 Moreover Job continued his parable, and said, Dia mbola nandroso nanao oha-teny ihany Joba ka nanao hoe: Mbola niteny indray Joba hoy izy: Et Job continua de s' exprimer en sentences et dit :
Job / Jb 29.1 Moreover Job continued his parable, and said, Dia mbola nandroso nanao oha-teny ihany Joba ka nanao hoe: Dia mbola nanohy ny teniny indray Joba, ka nanao hoe: Job continua de s' exprimer en sentences et dit :
...............
Job / Jb 31.40 Let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley. The words of Job are ended. Dia aoka ny tsilo no haniry hisolo ny vary tritika. Ary ny ahi-dratsy hisolo ny vary hordea. Tapitra ny tenin' i Joba. dia aoka ho tsilo no haniry eo, hisolo ny varimbazaha, aoka ho ahi-dratsy no hisolo ny orja. (Tapitra eo ny lahatenin' i Joba). qu' au lieu de froment y poussent les ronces, à la place de l' orge, l' herbe fétide!
Job / Jb 32.1 So these three men ceased to answer Job, because he was righteous in his own eyes. Ary nitsahatra tsy namaly intsony izy telo lahy ireo, satria nanamarin-tena Joba. Dia nitsahatra tsy namaly an' i Joba intsony izy telo lahy ireo, satria nihombo tamin' ny fanaovana ny tenany ho marina izy io. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu' il s' estimait juste.
Job / Jb 32.2 Then was kindled the wrath of Elihu the son of Barachel the Buzite, of the kindred of Ram: against Job was his wrath kindled, because he justified himself rather than God. Ary nirehitra kosa ny fahatezeran' i Eliho, zanak' i Barakela, Bozita, avy amin' ny fokon' i Rama; eny, tamin' i Joba no nirehetan' ny fahatezerany, satria nanao ny tenany ho marina noho Andriamanitra izy. Fa nirehitra tamin' izay kosa ny fahatezeran' i Elio, zanak' i Barakely, Bozita, fokon' i Rama. Nirehitra tamin' i Joba ny fahatezerany, satria io nihambo ho marina noho Andriamanitra. Mais voici que se mit en colère Élihu, fils de Barakéel le Buzite, du clan de Ram. Sa colère s' enflamma contre Job parce qu' il prétendait avoir raison contre Dieu;
Job / Jb 32.3 Also against his three friends was his wrath kindled, because they had found no answer, and yet had condemned Job. Ary tamin' ny sakaizany telo lahy koa no nirehetan' ny fahatezerany, satria tsy nahita teny havaliny izy ireo, kanefa nanameloka an' i Joba. Nirehitra tamin' izy telo lahy sakaizany koa ny fahatezerany, satria tsy nahita teny tsara havaly azy izy ireo. elle s' enflamma également contre ses trois amis, qui n' avaient plus rien trouvé à répliquer et ainsi avaient laissé les torts à Dieu.
Job / Jb 32.4 Now Elihu had waited till Job had spoken, because they were elder than he. Ary Eliho mbola niandry an-dr' i Joba aloha vao niteny, fa ireo no ela niainana kokoa noho izy. Noho ny maha-zokiny azy ireo, dia niandry Elio, vao niteny tamin' i Joba. Tandis qu' ils parlaient avec Job, Elihu avait attendu, car ils étaient ses anciens;
...............
Job / Jb 32.12 Yea, I attended unto you, and, behold, there was none of you that convinced Job, or that answered his words: Eny, nihaino dia nihaino anareo aho, fa he! tsy nisy naharesy lahatra an' i Joba ianareo, na nahavaly ny teniny akory; Narahiko saina mitandrina ny anareo, ary tsy nisy naharesy lahatra an' i Joba hianareo; tsy nisy nahatohitra ny teniny hianareo. Sur vous se fixait mon attention. Et je vois qu' aucun n' a confondu Job, nul d' entre vous n' a démenti ses paroles.
Job / Jb 33.1 Wherefore, Job, I pray thee, hear my speeches, and hearken to all my words. Kanefa, masìna ianao, ry Joba; mihainoa ny alahatro, ary mandrenesa ny teniko rehetra. Koa ankehitriny, ry Joba, henoy teniko, mampandria sofina amin' izay rehetra halahatro. Mais veuille, Job, écouter mes dires, tends l' oreille à toutes mes paroles.
...............
Job / Jb 33.31 Mark well, O Job, hearken unto me: hold thy peace, and I will speak. Tandremo, ry Joba, ka mihainoa ahy; Mangina kely aloha ianao, fa izaho mbola hiteny. Mitandrema, ry Joba, ka mihainoa ahy, mangina ihany hitenenako. Sois attentif, Job, écoute-moi bien tais-toi, j' ai encore à parler.
...............
Job / Jb 34.5 For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment. Fa Joba efa nanao hoe: Marina aho, saingy nesorin' Andriamanitra tamiko ny rariny; Efa niteny Joba hoe: Tsy manan-tsiny aho, saingy tsy omen' Andriamanitra ny rariny. Job a dit : "Je suis juste et Dieu écarte mon droit.
...............
Job / Jb 34.7 What man is like Job, who drinketh up scorning like water? Aiza moa no misy lehilahy tahaka an' i Joba, izay manaram-po amin' ny famingavingana toy ny fisotro rano. Moa misy olombelona tahaka an' i Joba va? Sotroiny toy ny rano ny fitenenan-dratsy an' Andriamanitra! Où trouver un homme tel que Job, qui boive le sarcasme comme l' eau,
...............
Job / Jb 34.35 Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom. Miteny tsy amim-pahalalana Joba, ary ny teniny tsy amim-pahendrena. Niteny tsy amin-tsaina Joba, ary tsy misy fahendrena ny lahateniny. "Job ne parle pas avec science, ses propos manquent d' intelligence.
Job / Jb 34.36 My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men. Enga anie ka hizahan-toetra mandrakariva Joba noho ny famaliana ataony araka ny fanaon' ny ratsy fanahy! Koa aoka hozoim-pitsapana hatramin' ny farany Joba, satria toy ny an' ny tsy mivavaka ny famaliny! Veuille donc l' examiner à fond, pour ses réponses dignes de celles des méchants.
...............
Job / Jb 35.16 Therefore doth Job open his mouth in vain; he multiplieth words without knowledge. Mba miloa-bava foana anefa Joba ary manao teny maro tsy amim-pahalalana. Dia indro mety mandefa vava miteniteny foana Joba, sy mitaria lava amin' ny lahateny tsy misy heviny. Job, alors, ouvre la bouche pour parler dans le vide, par ignorance, il multiplie les mots.
...............
Job / Jb 37.14 Hearken unto this, O Job: stand still, and consider the wondrous works of God. Mihainoa izany, ry Joba; Mijanona, ka mba diniho ny fahagagana ataon' Andriamanitra. Ry Joba o, tandremo izany zavatra izany, miatoa hianao handinika ny zava-mahagaga ataon' Andriamanitra. Ecoute ceci, Job, sans broncher, et réfléchis aux merveilles de Dieu.
Job / Jb 38.1 Then the Lord answered Job out of the whirlwind, and said, Ary teo anatin' ny tafio-drivotra Jehovah dia namaly an' i Joba ka nanao hoe: Dia namaly an' i Joba Iaveh tao anatin' ny tafio-drivotra ka nanao hoe: Yahvé répondit à Job du sein de la tempête et dit
Job / Jb 40.1 Moreover the Lord answered Job, and said, Ary Jehovah mbola namaly an' i Joba nanao hoe: Dia niteny tamin' i Joba Iaveh ka nanao hoe: Alors Yahvé s' adressant à Job lui dit
...............
Job / Jb 40.3 Then Job answered the Lord, and said, Ary Joba dia namaly an' i Jehovah ka nanao hoe: Fa namaly an' ny Tompo Joba, ka nanao hoe: Et Job répondit à Yahvé
...............
Job / Jb 40.6 Then answered the Lord unto Job out of the whirlwind, and said, Dia namaly an' i Joba teo amin' ny tafio-drivotra Jehovah ka nanao hoe: Mbola niteny tamin' i Joba Iaveh, tao amin' ny tafio-drivotra ka nanao hoe: Yahvé répondit à Job du sein de la tempête et dit
Job / Jb 42.1 Then Job answered the Lord, and said, Ary Joba dia namaly an' i Jehovah ka nanao hoe: Dia namaly an' ny Tompo Joba ka nanao hoe: Et Job fit cette réponse à Yahvé
...............
Job / Jb 42.7 And it was so, that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, My wrath is kindled against thee, and against thy two friends: for ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job hath. Ary rehefa voalazan' i Jehovah tamin' i Joba izany teny izany, dia hoy koa Izy tamin' i Elifaza Temanita: Mirehitra aminao sy ny sakaizanao roa lahy ny fahatezerako satria tsy mba marina tahaka ny filàzan' i Joba mpanompoko ny filàzanareo Ahy. Nony avy nilaza izany teny izany tamin' i Joba Iaveh, dia hoy izy tamin' i Elifaza avy any Temana: Mirehitra aminao sy amin' ireo sakaizanao roa lahy ny fahatezerako; satria tsy mba mifanaraka amin' ny marina tahaka ny nataon' i Joba, ny filazanareo ahy. Après qu' il eut ainsi parlé à Job, Yahvé s' adressa à Eliphaz de Témân : "Ma colère s' est enflammée contre toi et tes deux amis, car vous n' avez pas parlé de moi avec droiture comme l' a fait mon serviteur Job.
Job / Jb 42.8 Therefore take unto you now seven bullocks and seven rams, and go to my servant Job, and offer up for yourselves a burnt offering; and my servant Job shall pray for you: for him will I accept: lest I deal with you after your folly, in that ye have not spoken of me the thing which is right, like my servant Job. Koa ankehitriny makà vantotr' ombilahy fito sy ondrilahy fito ho anareo, ary mankanesa ao amin' i Joba mpanompoko, ka manatera fanatitra dorana ho anareo; ary Joba mpanompoko no hifona ho anareo, fa izy no hankasitrahako, fandrao hamaly anareo araka ny fahadalanareo Aho, satria tsy marina tahaka ny filàzan' i Joba mpanompoko ny filàzanareo Ahy. Koa ankehitriny mandehana maka vantotr' ombalahy fito sy ondralahy fito, dia mankanesa eo amin' i Joba mpanompoko ka manatera sorona dorana ho anareo. Ary Joba mpanompoko hivavaka ho anareo, fa izy ihany nohany tsy hamaliako anareo araka ny hadalanareo, satria tsy mba mifanaraka amin' ny marina tahaka ny nataon' i Joba ny filazanareo ahy. Et maintenant, procurez-vous sept taureaux et sept béliers, puis allez vers mon serviteur Job. Vous offrirez pour vous un holocauste, tandis que mon serviteur Job priera pour vous. J' aurai égard à lui et ne vous infligerai pas ma disgrâce pour n' avoir pas, comme mon serviteur Job, parlé avec droiture de moi."
Job / Jb 42.9 So Eliphaz the Temanite and Bildad the Shuhite and Zophar the Naamathite went, and did according as the Lord commanded them: the Lord also accepted Job. Dia nandeha Elifaza Temanita sy Bildada Sohita ary Zofara Namatita ka nanao araka izay nandidian' i Jehovah azy; ary Jehovah dia nankasitraka an' i Joba. Dia nandeha Elifaza avy any Temana sy Baldada avy any Sohe ary Sofara avy any Naamana, nanao araka izay voalazan' ny Tompo taminy, ka nankasitrahan' ny Tompo ny fivavahan' i Joba. Eliphaz de Témân, Bildad de Shuah, Cophar de Naamat s' en furent exécuter l' ordre de Yahvé. Et Yahvé eut égard à Job.
Job / Jb 42.10 And the Lord turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the Lord gave Job twice as much as he had before. Ary Jehovah nampody ny fiadanan' i Joba, raha nivavaka ho an' ny sakaizany izy, ka dia nanome azy indroa toraka izay nananany fahiny Izy. Raha mbola nivavaka ho an' ireo sakaizany Joba, Iaveh kosa namerina an' i Joba amin' ny toetrany voalohany, ary naveriny indroa heny tamin' i Joba ny fananay rehetra. Et Yahvé restaura la situation de Job, tandis qu' il intercédait pour ses amis; et même Yahvé accrut au double tous les biens de Job.
...............
Job / Jb 42.12 So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning: for he had fourteen thousand sheep, and six thousand camels, and a thousand yoke of oxen, and a thousand she asses. Ary Jehovah nitahy ny niafaran' i Joba mihoatra noho ny voalohany ka nanana ondry aman' osy efatra arivo amby iray alina sy rameva enina arivo sy omby roa arivo ary borikivavy arivo izy. Nambinin' ny Tompo mihoatra noho ny tamin' ny taloha ny andro niainan' i Joba taty aoriana, ka nanana ondry efatra arivo amby iray alina, rameva enina arivo, omby arivo tsiroaroa, ary ampondravavy arivo. Yahvé bénit la condition dernière de Job plus encore que l' ancienne. Il posséda 14.000 brebis, 6.000 chameaux, mille paires de boeufs et mille ânesses.
...............
Job / Jb 42.15 And in all the land were no women found so fair as the daughters of Job: and their father gave them inheritance among their brethren. Ary tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanakavavin' i Joba hita tany amin' ny tany rehetra, ary niara-nomen-drainy lova tamin' ny anadahiny izy. Tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ireo zanakavavin' i Joba ireo tamin' ny tany rehetra; nomen-drainy anjara lova eo amin' ireo anadahiny izy. Dans tout le pays on ne trouvait pas d' aussi belles femmes que les filles de Job. Et leur père leur donna une part d' héritage en compagnie de leurs frères.
Job / Jb 42.16 After this lived Job an hundred and forty years, and saw his sons, and his sons' sons, even four generations. Ary mbola velona efa-polo amby zato taona Joba taorian' izany ka nahita ny zananilahy sy ny zafiny ka hatramin' ny zafin-dohaliny aza. Velona efapolo amby zato taona Joba taorian' izany; ka nahita ny zanany lahy sy ny zanakalahin' ny zanany lahy hatramin' ny taranaka fahefatra. Après cela Job vécut encore 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération.
Job / Jb 42.17 So Job died, being old and full of days. Dia maty Joba, rehefa tratrantitra ka ela niainana. Dia maty Joba, efa antitra sy voky andro niainany. Puis Job mourut chargé d' ans et rassasié de jours.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 14.14 Though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they should deliver but their own souls by their righteousness, saith the Lord GOD. na dia ao aza ireto telo lahy ireto, dia Noa sy Daniela ary Joba, dia ny tenany ihany no ho voavonjiny noho ny fahamarinany, hoy Jehovah Tompo. ary eo amin' izany tany izany dia misy ireto olona telo ireto: Noe, Daniely sy Joba... dia hahavonjy ny fanahiny, amin' ny fahamarinany izy ireo; - teny marin' ny Tompo Iaveh. et qu' il y ait dans ce pays ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ces hommes sauveraient leur vie grâce à leur justice, oracle du Seigneur Yahvé.
...............
Eze / Ez 14.20 Though Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, saith the Lord GOD, they shall deliver neither son nor daughter; they shall but deliver their own souls by their righteousness. na dia ao aza Noa sy Daniela ary Joba, raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy hahavonjy ny zananilahy na ny zananivavy ireo, fa ny tenany ihany no ho voavonjiny noho ny fahamarinany. ka eo afovoan' io tany io koa Noe sy Daniely ary Joba, velona aho - teny marin' ny Tompo Iaveh: tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy ireo, fa ny tenany ihany no hahavonjy ny fanahiny, noho ny fahamarinany. et que Noé, Daniel et Job soient dans ce pays : par ma vie, oracle du Seigneur Yahvé, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur vie grâce à leur justice.

  Letter of James Jakoba Jakoba Épître de Saint Jacques
...............
Jak / Jk 5.11 Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy. Indro, ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan' i Joba ary efa hitanareo ny faran' ny nataon' ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindram-po. Indro ataontsika antso avo hoe sambatra izay efa nandefitra. Efa renareo ny niaretan' i Joba; ary efa hitanareo koa ny nataon' ny Tompo ho azy tamin' ny farany. Fa sady antra olona ny Tompo, no be indrafo indrindra. Voyez : nous proclamons bienheureux ceux qui ont de la constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job et vous avez vu le dessein du Seigneur ; car le Seigneur est miséricordieux et compatissant.