Chapitres et versets citant Mahala

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 26.33 And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and the names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah. Ary Zelofada, zanak' i Hefera, tsy mba nanan-janakalahy, fa zanakavavy ihany; ary ny anaran' ny zanakavavin' i Zelofada dia Mahala sy Noa sy Hogla sy Milka ary Tirza. Salfaada, zanak' i Hefera tsy nanan-janakalahy, fa zanakavavy ihany; ka ireto no anaran' ny zanakavavin' i Salfaada: Maalà, Noà, Heglà, Melkà ary Tersà. Çelophehad, fils de Hépher, n' eut pas de fils, mais des filles ; voici les noms des filles de Çelophehad ; Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tirça.
Nom / Fan 27.1 Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of Manasseh the son of Joseph: and these are the names of his daughters; Mahlah, Noah, and Hoglah, and Milcah, and Tirzah. Ary avy ny zanakavavin' i Zelofada, zanakalahin' i Hefera, zanak' i Gileada, zanak' i Makira, zanak' i Manase, avy tamin' ny fokon' i Manase, zanak i Josefa (ary izao no anarany: Mahala sy Noa sy Hogla sy Milka ary Tirza), Tamin' izay tonga ny zanakavavin' i Salfaada, zanak' i Hefera, zanak' i Galaada, zanak' i Makira, zanak' i Manase, avy amin' ny fokon' i Manase, zanak' i Josefa; ny anaran' izy ireo dia izao: Maalà, Noà, Heglà, ary Tersà. Alors s' approchèrent les filles de Çelophehad. Celui-ci était fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé ; il était des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici les noms de ses filles : Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tirça.
...............
Nom / Fan 36.11 For Mahlah, Tirzah, and Hoglah, and Milcah, and Noah, the daughters of Zelophehad, were married unto their father' s brothers' sons: ka Mahala sy Tirza sy Hogla sy Milka ary Noa, zanakavavin' i Zelofada, dia samy nanambady ny zanaky ny rahalahin' ny rainy avy. Samy nanambady ny zana-drahalahin-drainy avy ny zanakavavin' i Salfaada, Maalà, Tersà, Heglà, Melkà sy Hoà; Mahla, Tirça, Hogla, Milka et Noa, filles de Çelophehad, épousèrent les fils de leurs oncles paternels.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 17.3 But Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, had no sons, but daughters: and these are the names of his daughters, Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah. Fa Zelofada, zanak' i Hefera, zanak' i Gileada, zanak' i Matira, zanak' i Manase, kosa tsy mba nanan-janakalahy, fa zanakavavy ihany; ary izao no anaran' ny zananivavy: Mahala sy Noa sy Hogla sy Milka ary Tirza. Salfaada, zanak' i Hefera, zanak' i Galaada, zanak' i Makira, zanak' i Manase, tsy nanan-janakalahy, fa zanakavavy no nananany; ka ireto no anaran' ny zanany vavy: Maalà, Noà, Heglà, Melkà, ary Tersà. Çelophehad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, n' avait pas de fils mais seulement des filles, dont voici les noms : Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tirça.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 7.18 And his sister Hammoleketh bare Ishod, and Abiezer, and Mahalah. Ary Hamoleketa anabaviny niteraka an' Isehoda sy Abiezera ary Mahala. Ary Hamoleketa anabaviny, niteraka an' Iskoda, Abiezera, ary Moholà. Il avait pour soeur Hammolékèt. Elle enfanta Ishehod, Abiézer et Mahla.