Chapitres et versets citant Selemiasa

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 26.14 And the lot eastward fell to Shelemiah. Then for Zechariah his son, a wise counsellor, they cast lots; and his lot came out northward. Koa ny loka tamin' ny atsinanana dia azon' i Selemia. Ary nanaovana filokana Zakaria zanany, mpanolo-tsaina hendry, ka ny loka tamin' ny avaratra no azony. Ka azon' i Selemiasa ny loka ny amin' ny lafiny atsinanana. Dia natao ny loka ho an' i Zakariasa zanany izay mpanolo-tsaina hendry, ka ny amin' ny lafiny avaratra no azony. Pour l' Est, le sort tomba sur Shélèmyahu, dont le fils Zekaryahu donnait des conseils avisés. On tira les sorts et le Nord échut à ce dernier.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.30 After him repaired Hananiah the son of Shelemiah, and Hanun the sixth son of Zalaph, another piece. After him repaired Meshullam the son of Berechiah over against his chamber. Manarakaraka io koa dia nisy namboarin' i Hanania, zanak' i Setemia, sy Hanona, fahenin' ny zanak' i Zalafa. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Mesolama, zanak' i Berekia, dia ny teo amin' ny tandrifin' ny efi-tranony ihany. Manarakaraka azy, Hananìasa zanak' i Selemiasa sy Hanona fahenin' ny zanak' i Selefa, nanamboatra ny laniny iray hafa. Manarakaraka azy Mosolama, zanak' i Barakia, nanamboatra ny teo anoloan' ny tranony. Après lui Hananya, fils de Shélémya, et Hanûn, sixième fils de Calaph, réparèrent un autre secteur. Après lui Meshullam, fils de Bérékya, répara vis-à-vis de son habitation.
...............
Neh / Ne 13.13 And I made treasurers over the treasuries, Shelemiah the priest, and Zadok the scribe, and of the Levites, Pedaiah: and next to them was Hanan the son of Zaccur, the son of Mattaniah: for they were counted faithful, and their office was to distribute unto their brethren. Ary nanendry mpitandrina ny trano firaketana aho, dia Selemia mpisorona sy Zadoka mpanoratra ary Pedaia avy tamin' ny Levita; ary manarakaraka azy telo lahy dia Hanana, zanak' i Zakora, zanak' i Matania; fa natao ho mahatoky ireo; ary ny adidin' ireo dia ny hizara ho an' ny rahalahiny. Ary notendreko ho mpitandrina ny trano fitehirizana Selemiasa mpisorona, Sadaoka mpanora-dalàna, Fadaiasa, anankiray tamin' ny levita; ary nataoko mpanampy an' ireo Hanàna zanak' i Zakora, zanak' i Mataniasa, fa ireo no hita toetra ho mahatoky. Azy ireo ny mizara ho an' ny rahalahiny. Je préposai aux magasins le prêtre Shélémya, le scribe Sadoq, Pedaya, l' un des lévites, et, pour les assister, Hanân, fils de Zakkur, fils de Mattanya, car ils passaient pour intègres; leur office fut de faire les distributions à leurs frères.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 36.14 Therefore all the princes sent Jehudi the son of Nethaniah, the son of Shelemiah, the son of Cushi, unto Baruch, saying, Take in thine hand the roll wherein thou hast read in the ears of the people, and come. So Baruch the son of Neriah took the roll in his hand, and came unto them. Dia nirahin' ny mpanapaka rehetra Jehody, zanak' i Netania, zanak' i Selemia, zanak' i Kosy, ho any amin' i Baroka hanao hoe: Ento eny an-tananao ny horonan-taratasy, ilay novakinao teo anatrehan' ny vahoaka, ka mankanesa atý. Dia nentin' i Baroka, zanak' i Neria, teny an-tànany ny horonan-taratasy, ka dia nankany aminy izy. Tamin' izay ireo lehibe rehetra, naniraka an' i Jodì, zanak' i Nataniasa, zanak' i Selemiasa, zanak' i Kosi, ho any amin' i Baròka, hilaza aminy hoe: Raiso ny horonan-taratasy, izay namakianao teny teo an-tsofin' ny vahoaka, ary mankanesa atý hianao. dia norasin' i Baròka zanak' i Nerià ilay horonan-taratasy ka nankany amin' izy ireo izy. Alors, à l' unanimité, les princes envoyèrent à Baruch Yehudi, fils de Netanyahu, et Shélémyahu, fils de Kushi, pour lui dire : "Ce rouleau dont tu as fait lecture au peuple, prends-le et viens!" Baruch, fils de Nériyya, prit donc le rouleau et arriva près d' eux.
...............
Jer / Jr 36.26 But the king commanded Jerahmeel the son of Hammelech, and Seraiah the son of Azriel, and Shelemiah the son of Abdeel, to take Baruch the scribe and Jeremiah the prophet: but the Lord hid them. Ary ny mpanjaka nandidy an' i Jeremela, zanak' andriana, sy Seraia, zanak' i Azriela, ary Selemia, zanak' i Abdela, hisambotra an' i Baroka mpanoratra sy Jeremia mpaminany; fa nafenin' i Jehovah izy roa lahy. Rahefa izany dia nodidian' ny mpanjaka Jermiely zanak' andriana, sy Saraiasa zanak' i Ezriely, ary Selemiasa zanak' i Abdeely, hisambotra an' i Baròka mpanoratra, sy Jeremia mpaminany, nefa nafenin' ny Tompo izy ireo. Et il ordonna à Yerahméel, fils du roi, à Serayahu, fils de Azriel, et à Shélémyahu, fils de Abdéel, de saisir Baruch, le scribe, et Jérémie, le prophète. Mais Yahvé les avait cachés.
...............
Jer / Jr 37.13 And when he was in the gate of Benjamin, a captain of the ward was there, whose name was Irijah, the son of Shelemiah, the son of Hananiah; and he took Jeremiah the prophet, saying, Thou fallest away to the Chaldeans. Ary raha tonga teo am-bavahadin' i Benjamina izy, dia, indro, ny kapitenin' ny mpiambina, atao hoe Jiria, zanak' i Selemia, zanak' i Hanania, no teo; dia nisambotra an' i Jeremia mpaminany izy ka nanao hoe: Miray tetika amin' ny Kaldeana ianao. Kanjo nony mby teo am-bavahadin' i Benjamina izy, indro ny kapitenin' ny mpiambina, atao hoe Jeriasa, zanak' i Selemiasa, zanak' i Hananiasa, nisambotra an' i Jeremia mpaminany, nanao hoe: Miandany amin' ny Kaldeana hianao. Comme il était à la porte de Benjamin, un nommé Yiréiyyaï, fils de Shélémya, fils de Hananya, chef du poste de garde, se trouvait là; il arrêta le prophète Jérémie en disant : "Tu passes aux Chaldéens!"
Jer / Jr 38.1 Then Shephatiah the son of Mattan, and Gedaliah the son of Pashur, and Jucal the son of Shelemiah, and Pashur the son of Malchiah, heard the words that Jeremiah had spoken unto all the people, saying, Ary Safatia, zanak' i Matana, sy Gedalia, zanak' i Pasora, sy Jokala, zanak' i Semelia, ary Pasora, zanak' i Malkia, dia nandre ny teny izay efa nolazain' i Jeremia tamin' ny vahoaka rehetra nanao hoe: Tamin' izay Safatiasa zanak' i Matana, Gedeliasa zanak' i Fasora, ary Jokaly zanak' i Selemiasa, ary Fasora zanak' i Melkiasa, dia nandre ny teny nolazain' i Jeremia tamin' ny vahoaka rehetra hoe: Mais Shephatya, fils de Mattân, Gedalyahu, fils de Pashehur, Yukal, fils de Shélémyahu, et Pashehur, fils de Malkiyya, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple