Chapitres et versets citant Ismaely

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 16.11 And the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael; because the Lord hath heard thy affliction. Ary hoy indray Ilay Anjelin' i Jehovah taminy: Indro, manan' anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah. Hoy indray koa ny Anjelin' ny Tompo: Indro manana anaka hianao, ka hiteraka zazalahy, ary homenao anarana hoe Ismaely, satria efa nohenoin' ny Tompo ny fahorianao. L' Ange de Yahvé lui dit : Tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d' Ismaèl, car Yahvé a entendu ta détresse.
...............
Gen / Jen 16.15 And Hagar bare Abram a son: and Abram called his son' s name, which Hagar bare, Ishmael. Ary Hagara dia niteraka zazalahy tamin' i Abrama; ary ny anaran' ny zanany izay naterany dia nataon' i Abrama hoe Isimaela. Dia niteraka zazalahy tamin' i Abrama Agara; ary nomen' i Abrama anarana hoe Ismaely ny zaza naterak' i Agara. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna au fils qu' enfanta Agar le nom d' Ismaèl.
Gen / Jen 16.16 And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram. Ary efa enina amby valo-polo taona Abrama, raha Hagara niteraka an' Isimaela taminy. Efa enina amby valo-polo taona Abrama tamin' ny niterahan' i Agara an' Ismaely tamin' i Abrama. Abram avait quatre-vingt-six ans quand Agar le fit père d' Ismaèl.
...............
Gen / Jen 17.18 And Abraham said unto God, O that Ishmael might live before thee! Ary hoy Abrahama tamin' Andriamanitra : Enga anie ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao! Dia hoy Arahama tamin' Andriamanitra: Enga anie ka ho velona eo anatrehanao Ismaely! Abraham dit à Dieu : Oh ! qu' Ismaèl vive devant ta face !
...............
Gen / Jen 17.20 And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation. Ary ny amin' Isimaela, dia efa nihaino anao Aho; indro, efa nitahy azy Aho ka hahamaro ny taranany sy hampitombo azy indrindra; hiteraka andriana roa ambin' ny folo izy, satria efa notendreko ho firenena lehibe. Ny amin' Ismaely dia efa nihaino anao aho, ka efa nitso-drano azy aho; hataoko maro anaka izy, ary hampitomboiko be indrindra. Hiteraka andriana roa ambin' ny folo izy, ary hotongaviko ho firenena lehibe. En faveur d' Ismaèl aussi, je t' ai entendu : je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement, il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation.
...............
Gen / Jen 17.23 And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham' s house; and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him. Koa dia nalain' i Abrahama Isimaela zanany sy ny ompikeliny rehetra mbamin' izay rehetra novidiny vola dia ny lehilahy rehetra tao an-tranony; dia noforany androtrizay indrindra ireo araka izay nolazain' Andriamanitra taminy. Dia nalain' i Abrahama Ismaely zanany, mbamin' ny ompikeliny rehetra sy izay rehetra novidiny vola, dia ny lahy rehetra tamin' ny olona ao an-tranony, ka noforany androtr' izay ihany, araka ny nandidian' Andriamanitra azy. Alors Abraham prit son fils Ismaèl, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, tous ceux qu' il avait acquis de son argent, bref tous les mâles parmi les gens de la maison d' Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce, ce jour même, comme Dieu le lui
...............
Gen / Jen 17.25 And Ishmael his son was thirteen years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin. Ary efa telo ambin' ny folo taona Isimaela zanany, raha noforana izy. ary efa telo ambin' ny folo taona Ismaely tamin' izy noforàna. et Ismaèl, son fils, était âgé de treize ans lorsqu' on circoncit la chair de son prépuce.
Gen / Jen 17.26 In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son. Androtrizay indrindra no namorana an' i Abrahama sy Isimaela zanany; Noforàna androtr' izay avokoa Abrahama sy Ismaely zanany, Ce jour même furent circoncis Abraham et son fils Ismaèl,
...............
Gen / Jen 25.9 And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre; Ary nalevin' Isaka sy Isimaela zanany izy tao amin' ny zohy ao Makpela, tao amin' ny sahan' i Efrona, zanak' i Zohara Hetita, izay tandrifin' i Mamre, Nalevin' Isaaka sy Ismaely zanany izy, tao amin' ny zohy any Makpela, amin' ny sahan' i Efrona, zanak' i Seora, Heteana, tandrifin' i Mambre, Isaac et Ismaèl, ses fils, l' enterrèrent dans la grotte de Makpéla, dans le champ d'Éphrôn fils de Çohar, le Hittite, qui est vis-à-vis de Mambré.
...............
Gen / Jen 25.12 Now these are the generations of Ishmael, Abraham' s son, whom Hagar the Egyptian, Sarah' s handmaid, bare unto Abraham: Ary izao no taranak' Isimaela, zanakalahin' i Abrahama izay naterak' i Hagara, ilay Egyptiana, andevovavin' i Saraha, tamin' i Abrahama : Izao no tantaran' Ismaely zanak' i Abrahama izay naterak' i Agara Ejipsiana mpanompovavin' i Sarà tamin' i Abrahama. Voici la descendance d' Ismaèl, le fils d' Abraham, que lui enfanta Agar, la servante égyptienne de Sara.
Gen / Jen 25.13 And these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the firstborn of Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam, Izao no anaran' ny zanakalahin' Isimaela, araka ny anarany sy araka ny taranany: Nebaiota, lahimatoan' Isimaela, sy Kedara sy Adbela sy Mibsama Izao no anaran' ny zanakalahin' Ismaely, araka ny anaran' ny taranany avy: Nebaiota no lahimatoan' Ismaely, dia Sedara, Adbeela, Mabsama, Voici les noms des fils d' Ismaèl, selon leurs noms et leur lignée : le premier-né d' Ismaèl Nebayot, puis Qédar, Adbéel, Mibsam,
...............
Gen / Jen 25.16 These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their towns, and by their castles; twelve princes according to their nations. Izy ireo no zanakalahin' Isimaela, ary ireo no anarany, araka ny vohiny sy ny tobiny, dia andriana roa ambin' ny folo araka ny fireneny. Ireo no zanakalahin' Ismaely, ireo no anarany araka ny vohiny sy ny tobiny avy; ireo no filohany roa ambin' ny folo amin' ny fokony. Ce sont là les fils d' Ismaèl et tels sont leurs noms, d' après leurs douars et leurs camps, douze chefs d' autant de clans.
Gen / Jen 25.17 And these are the years of the life of Ishmael, an hundred and thirty and seven years: and he gave up the ghost and died; and was gathered unto his people. Ary ny andro niainan' Isimaela dia fito amby telo-polo amby zato taona; ary niala aina izy ka maty, dia voangona any amin' ny razany . Fito amby telo-polo amby zato taona no andro niainan' Ismaely dia niala aina izy; ka maty, ary nakambana tamin' ny razany. Voici la durée de la vie d' Ismaèl : cent trente-sept ans. Puis il expira; il mourut et il fut réuni à sa parenté.
...............
Gen / Jen 28.9 Then went Esau unto Ishmael, and took unto the wives which he had Mahalath the daughter of Ishmael Abraham' s son, the sister of Nebajoth, to be his wife. dia lasa Esao nankany amin' Isimaela ka naka an' i Mahalota, zanakavavin' Isimaela, zanak' i Abrahama, sady anabavin' i Nebaiota, ho vadiny, ho fanampin' ny vady izay nananany. ka lasa izy nankany amin' Ismaely, naka an' i Maheleta, zanakavavin' Ismaely, zanak' i Abrahama, sy anabavin' i Nabaïota, ho vadiny, fanampin' ireo efa nananany. et il alla chez Ismaèl et prit pour femme - en plus de celles qu' il avait - Mahalat, fille d' Ismaèl, le fils d' Abraham, et soeur de Nebayot.
...............
Gen / Jen 36.3 And Bashemath Ishmael' s daughter, sister of Nebajoth. ary Basemata, zanakavavin' Isimaela sady anabavin' i Nebaiota. ary Basemata, zanakavavin' Ismaely, anabavin' i Nabaiota, Basmat, la fille d' Ismaèl et la soeur de Nebayot.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 25.23 And when all the captains of the armies, they and their men, heard that the king of Babylon had made Gedaliah governor, there came to Gedaliah to Mizpah, even Ishmael the son of Nethaniah, and Johanan the son of Careah, and Seraiah the son of Tanhumeth the Netophathite, and Jaazaniah the son of a Maachathite, they and their men. Ary nony ren' ny komandin' ny miaramila rehetra mbamin' ny olom-peheziny avy fa Gedalia no notendren' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, ho mpanapaka, dia nankany amin' i Gedalia tany Mizpa Isimaela, zanak' i Netania, sy Johanana, zanak' i Karea, sy Seraia, zanak' i Tanometa Netofatita, ary Jazania, zanak' ilay Makatita, dia ireo sy ny olom-peheziny avy. Ren' ny lehiben' ny isan-toko-miaramila, dia izy sy ny olom-peheziny avy, fa hoe Godoliasa no voatendrin' ny mpanjakan' i Babilona ho mpanjaka, dia tonga nanatona an' i Godoliasa tany Masfà izy ireo: Ismaela zanak' i Nataniasa; Johanana, zanak' i Karea; Saraiasa zanak' i Tanehometa avy ao Netofà, ary Jezoniasa zanak' ilay Maakatiana, dia ireo sy ny olom-peheziny avy. Tous les officiers des troupes et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait institué Godolias gouverneur et ils vinrent auprès de lui à Miçpa : Yishmaèl fils de Netanya, Yohanân fils de Qaréah, Seraya fils de Tanhumèt, le Netophatite, Yaazanyahu, le Maakatite, eux et leurs hommes.
...............
2Mp 25.25 But it came to pass in the seventh month, that Ishmael the son of Nethaniah, the son of Elishama, of the seed royal, came, and ten men with him, and smote Gedaliah, that he died, and the Jews and the Chaldees that were with him at Mizpah. Ary tamin' ny volana fahafito, dia avy Isimaela, zanak' i Netania, zanak' i Elisama, isan' ny fianakavian' ny mpanjaka, mbamin' ny olona folo lahy koa ka namely an' i Gedalia, dia nahafaty azy sy ny Jiosy ary ny Kaldeana izay tao aminy tany Mizpa. Kanjo nony tamin' ny volana fahafito, tonga Nataniasa zanak' i Elisama, isam-pianakavian' ny mpanjaka, nomban' olona folo lahy, ka namono nahafaty an' i Godoliasa mbamin' ireo Jody sy Kaldeana teo aminy tany Masfà. Mais, au septième mois, Yishmaèl fils de Netanya fils d' Elishama, qui était de race royale, et dix hommes avec lui, vinrent frapper à mort Godolias, ainsi que les Judéens et les Chaldéens qui étaient avec lui à Miçpa.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.28 The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael. Ny zanakalahin' i Abrahama dia Isaka sy Isimaela. Zanak' i Abrahama: Isaaka sy Ismaela. Fils d' Abraham : Isaac et Ismaèl.
1Tt / 1Tan 1.29 These are their generations: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam, Izao no taranany: Nebaiota, lahimatoan' Isimaela, dia Kedara sy Abdela sy Mibsama Ka izao no taranak' ireo: Nabaiota, zanak' Ismaela lahimatoa, Sedara, Adbeela, Mabsana, Voici leur postérité : Le premier-né d' Ismaèl, Nebayot, puis Qédar, Adbéel, Mibsam,
...............
1Tt / 1Tan 1.31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael. sy Jetora sy Nafisy ary Kedma. Ireo no zanakalahin' Isimaela. Jetora, Nafisa, Kedmà. Irao no zanakalahin' Ismaela. Yetur, Naphish et Qédma. Tels sont les fils d' Ismaèl.
...............
1Tt / 1Tan 8.38 And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel. Ary Azela nanana zanaka enina mirahalahy, ka izao no anarany: Azrikama sy Bokero sy Isimaela sy Searia sy Obadia ary Hanana. Ireo rehetra ireo no zanakalahin' i Azela. Nanan-janaka enin-dahy Asela ka ireto avy no anarany: Ezrikama, Bokrao, Ismaela, Sarià, Obdià ary Hanàna: zanaka' i Asela avokoa ireo. Açel eut six fils dont voici les noms : Azriqam son premier-né, puis Yishmaèl, Shéarya, Obadya, Hanân. Ils étaient tous fils de Açel.
...............
1Tt / 1Tan 9.44 And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan: these were the sons of Azel. Ary Azela nanana zanaka enina mirahalahy ka izao no anarany avy: Azrikama sy Bokero sy Isimaela sy Searia sy Obadia ary Hanana; ireo no zanakalahin' i Azela. Nanan-janaka enin-dahy Asela, ka ireto no anarany avy: Ezrikama, Bokrao, Ismaela, Sarià, Obdià, ary Hanàna. Ireo no zanakalahin' i Asela. Açel eut six fils dont voici les noms : Azriqam, son premier-né, Yishmaèl, Shéarya, Obadya, Hanân; tels sont les fils de Açel.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 19.11 And, behold, Amariah the chief priest is over you in all matters of the Lord; and Zebadiah the son of Ishmael, the ruler of the house of Judah, for all the king' s matters: also the Levites shall be officers before you. Deal courageously, and the Lord shall be with the good. Ary, indro, Amaria mpisoronabe no ho lehibenareo amin' ny raharahan' i Jehovah rehetra; ary Zebadia, zanak' Isimaela, mpanapaka ny taranak' i Joda, ho lehibenareo amin' ny raharahan' ny mpanjaka rehetra kosa; ary ny Levita ho mpifehy hanampy anareo. Mahereza, ka mahefà; ary Jehovah anie homba izay tsara. Indro Amariasa mpisorona lehibe, ho filohanareo amin' ny raharahan' ny Tompo rehetra; ary Zabadiasa zanak' Ismaely mpanapaka ny taranak' i Jodà, amin' ny raharahan' ny mpanjaka rehetra; ary ny Levita koa dia ho eo anatrehanareo ho manam-boninahitra. Matokia, ataovy ny asa, ary homba anareo anie Iaveh. Voici qu' Amaryahu, le premier prêtre, vous contrôlera pour toute affaire de Yahvé et Zebadyahu, fils de Yishmaèl, chef de la maison de Juda, pour toute affaire royale. Les lévites vous serviront de scribes. Soyez fermes, mettez cela en pratique et Yahvé sera là avec le bonheur. "
2Tt / 2Tan 23.1 And in the seventh year Jehoiada strengthened himself, and took the captains of hundreds, Azariah the son of Jeroham, and Ishmael the son of Jehohanan, and Azariah the son of Obed, and Maaseiah the son of Adaiah, and Elishaphat the son of Zichri, into covenant with him. Ary tamin' ny taona fahafito Joiada nitombo hery ka nanao fanekena tamin' ny mpifehy zato, dia Azaria, zanak' i Jerohama, sy Isimaela, zanak' i Johanana, sy Azaria, zanak' i Obeda, sy Mahaseia, zanak' i Adaia, ary Elisafata, zanak' 1 Zikry. Tamin' ny taona fahafito, rahefa niha-nahery Joiadà dia nalainy ho mpikambana aminy ny tompon-jato Azariasa zanak' i Jerohama, Ismaela zanak' i Johanàna, Azariasa zanak' i Obeda, Maasiasa zanak' i Adaiasa, ary Elisafata zanak' i Zekrì. La septième année, Yehoyada se décida. Il envoya chercher les officiers de centaines, Azarya fils de Yeroham, Yishmaèl fils de Yehohanân, Azaryahu fils d' Obed, Maaséyahu fils d' Adayahu, Élishaphat fils de Zikri, qui étaient liés à lui par un pacte.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 10.22 And of the sons of Pashur; Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethaneel, Jozabad, and Elasah. ary ny avy tamin' ny taranak' i Pasora dia Elioenay sy Mahaseia sy Isimaela sy Netanela sy Jozabada ary Elasa. Tamin' ny taranak' i Fasora: Elioenaì, Maasiasa, Ismaela, Nataneale, Jozabeda ary Elasà. parmi les fils de Pashehur : Elyoénaï, Maaséya, Yishmaèl, Netanéel, Yozabad et Eléasa.

      Jodita Livre de Judith
...............
Jdt 2.13 Nanihiny ka afany Melitena ilay tanàna malaza, ary nobaboiny avokoa ny mponina tao Tarsa, mbamin' ny taranak' Ismaely izay nonina teo an-tandrifin' ny efitra, sy teo atsimon' i Selòna. Et toi, ne néglige rien des ordres de ton maître, mais agis strictement selon ce que je t' ai prescrit, sans plus tarder!"

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 40.8 Then they came to Gedaliah to Mizpah, even Ishmael the son of Nethaniah, and Johanan and Jonathan the sons of Kareah, and Seraiah the son of Tanhumeth, and the sons of Ephai the Netophathite, and Jezaniah the son of a Maachathite, they and their men. dia tonga tany amin' i Gedalia tany Mizpa izy, dia Isimaela, zanak' i Netania, sy Johanana sy Jonatana, zanak' i Karea, sy Seraia, zanak' i Tanometa, sy ny zanak' i Efay Netofatita ary Jazania, zanak' ilay Makatita, dia izy ireny sy ny olom-peheziny avy. dia nanatona an' i Godoliasa, tany Masfà izy ireo, izany hoe, Ismaely, zanak' i Nataniasa, Johanana sy Honatana, zanak' i Karea, Seraiasa, zanak' i Tanehometa ireo zanak' i Efoì, sy Netofà, ary Jezoniasa, zanak' ilay Moahatiana, dia ireo mbamin' ny olom-peheziny avy. Ils vinrent auprès de Godolias à Miçpa : Yishmaèl, fils de Netanyahu, Yohanân et Yonatân, fils de Qaréah, Seraya, fils de Tanhumèt, les fils de Ephaï le Netophatite, Yizanyahu, fils du Maakatite, eux et leurs hommes.
...............
Jer / Jr 40.14 And said unto him, Dost thou certainly know that Baalis the king of the Ammonites hath sent Ishmael the son of Nethaniah to slay thee? But Gedaliah the son of Ahikam believed them not. ka nanao taminy hoe: Moa fantatrao tokoa va fa Balisa, mpanjakan' ny taranak' i Amona, dia naniraka an' Isimaela, zanak' i Netania, hamono anao? Nefa tsy nino azy Gedalia, zanak i Ahikama. ka nanao taminy hoe: Fantatrao va, fa Baalisa mpanjakan' ny taranak' i Ammona, efa naniraka an' Ismaely, zanak' i Nataniasa, hamono anao? et lui dirent : "Sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a donné mission à Yishmaèl, fils de Netanya, d' attenter à ta vie?" Mais Godolias, fils d' Ahiqam, ne les crut pas.
Jer / Jr 40.15 Then Johanan the son of Kareah spake to Gedaliah in Mizpah secretly saying, Let me go, I pray thee, and I will slay Ishmael the son of Nethaniah, and no man shall know it: wherefore should he slay thee, that all the Jews which are gathered unto thee should be scattered, and the remnant in Judah perish? Ary Johanana, zanak' i Karea, nilaza mangingina tamin' i Gedalia tao Mizpa nanao hoe: masìna ianao, aoka aho handeha hamono an' Isimaela, zanak' i Netania, fa tsy hisy olona hahalala izany tsy akory; fa nahoana no havela hamono anao izy ka hampiely ny Jiosy rehetra izay tafangona eto aminao ary hahalany ringana ny sisa amin' ny Joda? Tsy nino azy anefa Godoliasa zanak' i Ahikama. Ary niteny mangingina tamin' i Godoliasa tany Masfà Johanana, zanak' i Karea nanao hoe: Aoka ary aho handeha hamono an' Ismaely zanak' i Nataniasa, hatao tsy fantatr' olona velively. Fa nahoana no lany ringana ny sisan' i Jodà? Yohanân, fils de Qaréah, dit même en secret à Godolias, à Miçpa : "J' irai tuer Yishmaèl, fils de Netanya, sans que personne le sache. Pourquoi attenterait-il à ta vie, et pourquoi tous les Judéens rassemblés autour de toi seraient-ils dispersés? Pourquoi le reste de Juda périrait-il?"
Jer / Jr 40.16 But Gedaliah the son of Ahikam said unto Johanan the son of Kareah, Thou shalt not do this thing: for thou speakest falsely of Ishmael. Fa hoy Gedalia, zanak' i Ahikama, tamin' i Johanana, zanak' i Karea: Aza manao izany ianao, fa miampanga lainga foana an' Isimaela ianao. Fa izao no nolazain' i Godoliasa, zanak' i Ahikama, tamin' i Johanana, zanak' i Karea: Aza manao izany, fa tsy marina akory izay lazainao momba an' Ismaely. Mais Godolias, fils d' Ahiqam, répondit à Yohanân, fils de Qaréah : "Ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Yishmaèl est faux!"
Jer / Jr 41.1 Now it came to pass in the seventh month, that Ishmael the son of Nethaniah the son of Elishama, of the seed royal, and the princes of the king, even ten men with him, came unto Gedaliah the son of Ahikam to Mizpah; and there they did eat bread together in Mizpah. Ary tamin' ny volana fahafito dia tonga tany amin' i Gedalia, zanak' i Ahikama, tao Mizpa Isimaela, zanak' i Netania, zanak' i Elisama, taranaky ny mpanjaka, sy ny mpanapaky ny mpanjaka; ary nisy folo lahy niaraka taminy; ary niara-nihinan-kanina tao Mizpa izy. Nony tamin' ny volana fahafito, tonga tao amin' i Godoliasa zanak' i Ahikama tao Masfà, Ismaely zanak' i Nataniasa zanak' i Elisama, taranak' andriana, nomban' ireo andriambaventin' ny mpanjaka sy olona folo lahy koa dia niara-nihinana tao Masfà izy ireo. Or au septième mois, Yishmaèl, fils de Netanya, fils d' Elishama, qui était de souche royale, vint avec des grands du roi et dix hommes trouver Godolias, fils d' Ahiqam, à Miçpa. Et tandis qu' ils prenaient ensemble leur repas, là, à Miçpa,
Jer / Jr 41.2 Then arose Ishmael the son of Nethaniah, and the ten men that were with him, and smote Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan with the sword, and slew him, whom the king of Babylon had made governor over the land. Dia nitsangana Isimaela, zanak' i Netania, sy ireo olona folo lahy niaraka taminy ka namely sabatra an' i Gedalia, zanak' i Ahikama, zanak' i Safana, dia nahafaty ilay efa nataon' ny mpanjakan' i Babylona ho mpanapaka ny tany. Ary nitsangana Ismaely, zanak' i Nataniasa, mbamin' ireo olona folo lahy niaraka taminy, ary namely sabatra an' i Godoliasa, zanak' i Ahikama, zanak' i Safàna, ka matiny izy ilay napetraky ny mpanjakan' i Babilona ho governora amin' ny tany, Yishmaèl, fils de Netanya, se leva avec ses dix hommes et ils frappèrent de l'épée Godolias, fils d' Ahiqam, fils de Shaphân. Ainsi firent-ils mourir celui que le roi de Babylone avait préposé au pays.
Jer / Jr 41.3 Ishmael also slew all the Jews that were with him, even with Gedaliah, at Mizpah, and the Chaldeans that were found there, and the men of war. Ary ny Jiosy rehetra izay tao aminy, dia izay tao amin' i Gedalia tao Mizpa, sy ny Kaldeana izay hita tao ary ny miaramila dia novonoin' Isimaela avokoa. mbamin' ny Jodeana rehetra, izay tao aminy, dia tao amin' i Godoliasa, tao Masfà; novonoin' Ismaely koa ny Kaldeana sendra tao, dia ny olona mpiady. De même, tous les Judéens qui étaient avec lui, Godolias, à Miçpa, et les Chaldéens qui se trouvaient là c'étaient des hommes de guerre Yishmaèl les tua.
...............
Jer / Jr 41.6 And Ishmael the son of Nethaniah went forth from Mizpah to meet them, weeping all along as he went: and it came to pass, as he met them, he said unto them, Come to Gedaliah the son of Ahikam. Ary Isimaela, zanak' i Netania, dia nivoaka avy tao Mizpa hitsena azy sady nitomany teny ampandehanana, ary nony efa nihaona taminy izy, dia niteny taminy hoe: Mankanesa any amin' i Gedalia, zanak' i Ahikama. Nivoaka avy ao Masfà Ismaely, zanak' i Nataniasa, hitsena azy ireo, sady nitomany ka nony tafahaona taminy, dia nanao tamin' izy ireo hoe: Andeha hianareo ho any amin' i Godoliasa, zanak' i Ahikama. Yishmaèl, fils de Netanya, sortit de Miçpa à leur rencontre, et il avançait en pleurant. Les ayant rejoints, il leur dit "Venez chez Godolias, fils d' Ahiqam."
Jer / Jr 41.7 And it was so, when they came into the midst of the city, that Ishmael the son of Nethaniah slew them, and cast them into the midst of the pit, he, and the men that were with him. Ary nony tonga tao afovoan' ny tanàna izy ireo, dia novonoin' Isimaela, zanak' i Netania, mbamin' ny olona nanaraka azy izy ka nariany tao anaty lavaka famorian-drano. Kanjo vao tonga teo afovoan' ny tanàna izy ireo, dia novonoin' Ismaely, zanak' i Nataniasa sy iretsy olona niaraka taminy, ka natsipiny tao afovoan' ny lava-drano. Mais quand ils eurent pénétré en pleine ville, Yishmaèl, fils de Netanya, les égorgea, aidé de ses hommes, et les fit jeter au fond d' une citerne.
Jer / Jr 41.8 But ten men were found among them that said unto Ishmael, Slay us not: for we have treasures in the field, of wheat, and of barley, and of oil, and of honey. So he forbare, and slew them not among their brethren. Fa nisy folo lahy tamin' ireo nanao tamin' Isimaela hoe: Aza vonoina izahay; fa manan-tahiry any an-tsaha izahay, dia vary tritika sy vary hordea sy diloilo ary tantely. Ka dia nijanona izy, fa tsy namono ireo tahaka ny efa nataony tamin' ny namany. Nisy folo lahy tamin' izy ireo anefa, nilaza tamin' Ismaely hoe: Aza mba vonoina izahay, fa manam-pitaovana miafina any an-tsaha, dia varim-bazaha, orja, diloilo, sy tantely. Ka dia nijanona izy, fa tsy namono an' ireo teo afovoan' iretsy rahalahiny. Toutefois, parmi ces gens, il s' en trouva dix qui dirent à Yishmaèl : "Laisse-nous en vie, car nous avons dans les champs des provisions cachées, froment, orge, huile et miel." Alors, les épargnant, il ne les fit pas mourir avec leurs frères.
Jer / Jr 41.9 Now the pit wherein Ishmael had cast all the dead bodies of the men, whom he had slain because of Gedaliah, was it which Asa the king had made for fear of Baasha king of Israel: and Ishmael the son of Nethaniah filled it with them that were slain. Ary ilay lavaka nanarian' Isimaela ny fatin' ny olona rehetra, izay novonoiny ho eo anilan' i Gedalia, dia ilay efa nataon' i Asa mpanjaka mba hiereny an' i Basa, mpanjakan' ny Isiraely, dia nofenoin' Isimaela, zanak' i Netania, faty. Ny lava-drano nanarian' Ismaely ny fatin' ireo olona novonoiny noho ny amin' i Godoliasa, dia ilay nataon' i Asa, mpanjaka, noho ny amin' i Baasa, mpanjakan' Israely, io no nofenoin' Ismaely, zanak' i Nataniasa, faty. La citerne où Yishmaèl avait jeté tous les cadavres des gens qu' il avait tués était une grande citerne, celle que le roi Asa avait aménagée contre Basha, roi d' Israël. C' est elle qu' Yishmaèl, fils de Netanya, emplit d' hommes assassinés.
Jer / Jr 41.10 Then Ishmael carried away captive all the residue of the people that were in Mizpah, even the king' s daughters, and all the people that remained in Mizpah, whom Nebuzaradan the captain of the guard had committed to Gedaliah the son of Ahikam: and Ishmael the son of Nethaniah carried them away captive, and departed to go over to the Ammonites. Ary nentin' Isimaela ho babo ny olona rehetra izay sisa tao Mizpa, na ny vehivavy zanak' andriana, na ny olona rehetra izay sisa tao Mizpa, izay napetrak' i Nebozaradana, lehiben' ny mpiambina, tao amin' i Gedalia, zanak' i Ahikama; eny, Isimaela, zanak' i Netania, nitondra azy ireny ho babo, ka dia lasa niala nankany amin' ny taranak' i Amona izy. Dia nentin' Ismaely ho babo ny olona sisa tao Masfà, ireo zanakavanin' ny mpanjaka mbamin' ny vahoaka rehetra tafajanona tao Masfà, izay nomen' i Nabozardana lehiben' ny mpiambina an' i Godoliasa, zanak' i Ahikama, ho filohany; nentin' Ismaely zanak' i Nataniasa ho babo ireo, dia lasa nankany amin' ny taranak' i Ammona izy. Puis Yishmaèl fit prisonniers tout le reste du peuple qui était à Miçpa, les filles du roi et tout le peuple resté à Miçpa que Nebuzaradân, commandant de la garde, avait confiés à Godolias, fils d' Ahiqam; Yishmaèl, fils de Netanya, les emmena prisonniers et se mit en marche pour passer chez les Ammonites.
Jer / Jr 41.11 But when Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces that were with him, heard of all the evil that Ishmael the son of Nethaniah had done, Fa nony ren' i Johanana, zanak' i Karea, sy ny mpifehy ny miaramila rehetra izay tao aminy ny ratsy rehetra nataon' Isimaela, zanak' i Netania, Nony ren' i Johanana zanak' i Karea mbamin' ny mpifehy miaramila rehetra teo aminy ny ratsy rehetra nataon' Ismaely zanak' i Nataniasa, Quand Yohanân, fils de Qaréah, et tous les officiers qui se trouvaient avec lui apprirent tous les crimes de Yishmaèl, fils de Netanya,
Jer / Jr 41.12 Then they took all the men, and went to fight with Ishmael the son of Nethaniah, and found him by the great waters that are in Gibeon. dia novoriny ny olona rehetra ka nentiny niady tamin' Isimaela, zanak' i Netania ary hitany teo amoron' ny kamory ao Gibeona izy. dia nitondra ny miaramilany rehetra izy ka niainga hiady amin' Ismaely zanak' i Nataniasa; tratrany tao akaikin' ny kamory lehibe ao Gabaona io. ils rassemblèrent tous leurs hommes et partirent attaquer Yishmaèl, fils de Netanya. Ils l' atteignirent au grand étang de Gabaôn.
Jer / Jr 41.13 Now it came to pass, that when all the people which were with Ishmael saw Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces that were with him, then they were glad. Ary ny olona rehetra izay tao amin' Isimaela, nony nahita an' i Johanana, zanak' i Karea, sy ny mpifehy ny miaramila rehetra izay tao aminy, dia faly. Faly ireo vahoaka rehetra teo amin' Ismaely, nony nahita an' i Johanana zanak' i Karea, mbamin' ny mpifehy miaramila rehetra niaraka taminy, A la vue de Yohanân, fils de Qaréah, et de tous les officiers qui l' accompagnaient, tout le peuple autour de Yishmaèl éclata de joie.
Jer / Jr 41.14 So all the people that Ishmael had carried away captive from Mizpah cast about and returned, and went unto Johanan the son of Kareah. Ary ny olona rehetra izay nentin' Isimaela ho babo avy tany Mizpa dia nitodika ka niverina nanatona an' i Johanana, zanak' i Karea. ka niverina nandeha nikambana tamin' i Johanana, zanak' i Karea, avokoa ny vahoaka rehetra nentin' Ismaely ho babo avy any Masfà. Tous ces gens que Yishmaèl avait emmenés de Miçpa firent volte-face, ils se retournèrent et s' en allèrent auprès de Yohanân, fils de Qaréah.
Jer / Jr 41.15 But Ishmael the son of Nethaniah escaped from Johanan with eight men, and went to the Ammonites. Fa Isimaela, zanak' i Netania, sy ny olona valo lahy kosa dia afaka nandositra an' i Johanana ka lasa nankany amin' ny taranak' i Amona. Fa Ismaely zanak' i Nataniasa no afa-nandositra teo anatrehan' i Johanana ka nankany amin' ny taranak' i Ammona, nomban' ny olona valo lahy. Quant à Yishmaèl, fils de Netanya, il échappa à Yohanân, avec huit hommes, et s' en fut chez les Ammonites.
Jer / Jr 41.16 Then took Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces that were with him, all the remnant of the people whom he had recovered from Ishmael the son of Nethaniah, from Mizpah, after that he had slain Gedaliah the son of Ahikam, even mighty men of war, and the women, and the children, and the eunuchs, whom he had brought again from Gibeon: Ary Johanana, zanak' i Karea, sy ny mpifehy ny miaramila rehetra izay tao aminy dia nitondra ny olona rehetra izay voavonjiny ho afaka tamin' Isimaela, zanak' i Netania, avy tany Mizpa, taorian' ny namonoany an' i Gedalia, zanak' i Ahikama, dia ny lehilahy mpiady sy ny zaza amim-behivavy ary ny tandapa, izay nentiny niverina avy tany Gibeona; Noraisin' i Johanana, zanak' i Karea mbamin' ny mpifehy miaramila rehetra nomba azy, ny vahoaka sisa rehetra izay efa nentin' Ismaely zanak' i Nataniasa, avy any Masfà, nony avy namono an' i Godoliasa, zanak' i Ahikama izy, dia ny olona mpiady, ny zaza amam-behivavy, ary ny eonoka, ka nentiny niverina avy any Gabaona izy ireo. Alors Yohanân, fils de Qaréah, et tous les officiers qui l' accompagnaient rassemblèrent tout le reste du peuple que Yishmaèl, fils de Netanya, avait emmené de Miçpa comme prisonniers, après qu' il eut tué Godolias, fils d' Ahiqam hommes gens de guerre , femmes et enfants, ainsi que les eunuques, ramenés par eux de Gabaôn.
...............
Jer / Jr 41.18 Because of the Chaldeans: for they were afraid of them, because Ishmael the son of Nethaniah had slain Gedaliah the son of Ahikam, whom the king of Babylon made governor in the land. tsy ho tratry ny Kaldeana; fa natahotra azy izy, satria Isimaela, zanak' i Netania, efa namono an' i Gedalia, zanak' i Ahikama, izay notendren' ny mpanjakan' i Babylona ho mpanapaka ny tany. nanalavitra ny Kaldeana izay natahorany, noho ny namonoan' Ismaely zanak' i Nataniasa an' i Godoliasa zanak' i Ahikama, izay napetraky ny mpanjakan' i Babilona, ho governoran' ny tany. loin des Chaldéens qu' on redoutait, car Yishmaèl, fils de Netanya, avait tué Godolias, fils de Ahiqam, que le roi de Babylone avait préposé au pays.