Chapitres et versets citant Abiba

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 13.4 This day came ye out in the month Abib. Izao andro amin' ny volana Abiba izao no ivoahanareo Izao andro ivoahanareo izao dia volam-pahavokaram-bary. Aujourd' hui vous sortez dans le mois d' Abib.
...............
Eks 23.15 Thou shalt keep the feast of unleavened bread: (thou shalt eat unleavened bread seven days, as I commanded thee, in the time appointed of the month Abib; for in it thou camest out from Egypt: and none shall appear before me empty:) Tandremo ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira; hafitoana no hihinananao ny mofo tsy misy masirasira, araka izay nandidiako anao, amin' ny fotoan' andro amin' ny volana Abiba, fa tamin' izany no nivoahanao avy tany Egypta; ary aoka tsy hisy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Hitandrina ny fetin' ny Azima hianao: mandritra ny hafitoana dia hihinana mofo tsy misy lalivay hianao araka ny nandidiako anao, amin' ny fotoam-boafetra amin' ny volana abiba, fa tamin' io volana io no nivoahanao tany Ejipta; ka aza miseho eo anatrehako tsy mitondra fanatitra. Tu observeras la fêtes des Azymes. Pendant sept jours tu mangeras des azymes, comme je te l' ai ordonné, au temps fixé du mois d' Abib, car c' est en ce mois que tu es sorti d'Égypte. On ne se présentera pas devant moi les mains vides.
...............
Eks 34.18 The feast of unleavened bread shalt thou keep. Seven days thou shalt eat unleavened bread, as I commanded thee, in the time of the month Abib: for in the month Abib thou camest out from Egypt. Tandremo ny andro firavoravoana, dia ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Hafitoana no hihinananao ny mofo tsy misy masirasira, araka izay nandidiako anao, amin' ny fotoan' andro amin' ny volana Abiba, fa tamin' ny volana Abiba no nivoahanao avy tany Egypta. Tandremo ny fetin' ny Azima. Hafitoana no hihinananao mofo tsy misy lalivay, araka ny nandidiako anao, amin' ny fotoana voafetra amin' ny volana abiba, satria tamin' ny volana abiba no nivoahanao tany Ejipta. Tu observeras la fête des Azymes. Pendant sept jours tu mangeras des azymes, comme je te l' ai ordonné, au temps fixé du mois d' Abib, car c' est au mois d' Abib que tu es sorti d'Égypte.

  Deuteronomy Fifanekema na Detoronomia Fifanekema na Detoronomy Le Deutéronome
Deo / Dt 16.1 Observe the month of Abib, and keep the passover unto the Lord thy God: for in the month of Abib the Lord thy God brought thee forth out of Egypt by night. Tandremo ny volana Abiba, ka ataovy ny Paskan' i Jehovah Andriamanitrao fa tamin' ny volana Abiba no nitondran' i Jehovah Andriamanitrao anao nivoaka avy tany Egypta tamin' ny alina. Tandremo ny volana Abiba, ka ankalazao ny Paka, fanomezam-boninahitra an' ny Tompo Andriamanitrao, fa tamin' ny volana Abiba, raha alina, no nitondran' ny Tompo Andriamanitrao anao nivoaka tany Ejipta. Observe le mois d' Abib et célèbre une Pâque pour Yahvé ton Dieu, car c' est au mois d' Abib que Yahvé ton Dieu, la nuit, t' a fait sortir d'Égypte.