<-
->

Mts / Mpits 16:1 Then went Samson to Gaza, and saw there an harlot, and went in unto her. Ary Samsona nankany Gaza ka nahita vehivavy janga teo, dia niditra tao aminy. Ary nankany Gazà Samsona ka nahita vehivavy janga tao, dia niditra tao aminy. Puis Samson se rendit à Gaza; il y vit une prostituée et il entra chez elle.
Mts / Mpits 16:2 And it was told the Gazites, saying, Samson is come hither. And they compassed him in, and laid wait for him all night in the gate of the city, and were quiet all the night, saying, In the morning, when it is day, we shall kill him. Ary nolazaina tamin' ny Gazita hoe: Tonga atý Samsona. Dia nanemitra azy izy ary nanotrika mandritra ny alina teo am-bavahadin' ny tanàna ka nangina mandritra ny alina; fa hoy izy: Raha maraina ny andro, dia hovonointsika izy. Nilazana ny mponina tao Gazà fa hoe: Tonga ao Samsona, ka nanemitra an' i Samsona izy ireo; ary nanotrika tao am-bavahadin' ny tanàna nandritra ny alina. Nipetraka tsy nihetsiketsika izy ireo iny alina tontolo iny fa hoy izy: Aoka aloha mandrapangiran' ny andro maraina, dia hovonointsika izy. On fit savoir aux gens de Gaza : " Samson est venu ici. " Ils firent des rondes et le guettèrent toute la nuit à la porte de la ville. Toute la nuit ils se tinrent tranquilles. " Attendons, disaient-ils, jusqu' au point du jour, et nous le tuerons. "
Mts / Mpits 16:3 And Samson lay till midnight, and arose at midnight, and took the doors of the gate of the city, and the two posts, and went away with them, bar and all, and put them upon his shoulders, and carried them up to the top of an hill that is before Hebron. Ary nandry Samsona mandra-pamatonalina, dia nifoha izy nony namatonalina, ka noraisiny ny vavahadin' ny tanàna mbamin' ny tolana roa, dia nongotany izy mbamin' ny hidiny ka nataony teny antsorony, dia nentiny ho any an-tampon' ny tendrombohitra izay tandrifin' i Hebrona. Nandry Samsona mandra-pisasaky ny alina. Nony nisasaka ny alina dia nifoha izy, ka nalainy ny lela varavaran' ny tanàna mbamin' ny tolanany roa, nongotany mbamin' ny hidiny, dia nantsorohiny, nentiny nakany an-tampon' ny tendrombohitra mitodika an' i Hebrona. Mais Samson resta couché jusqu' au milieu de la nuit et, au milieu de la nuit, se levant, il saisit les battants de la porte de la ville, ainsi que les deux montants, il les arracha avec la barre et, les chargeant sur ses épaules, il les porta jusqu' au sommet de la montagne qui est en face d' Hébron.
Mts / Mpits 16:4 And it came to pass afterward, that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. Ary rehefa afaka izany, dia tia vehivavy atao hoe Delila tany an-dohasaha Soreka izy. Taorian' izany dia vehivavy anankiray, tany an-dohasahan' i Soreka no tiany. Dalilà no anarany. Après cela il s'éprit d' une femme de la vallée de Soreq qui se nommait Dalila.
Mts / Mpits 16:5 And the lords of the Philistines came up unto her, and said unto her, Entice him, and see wherein his great strength lieth, and by what means we may prevail against him, that we may bind him to afflict him; and we will give thee every one of us eleven hundred pieces of silver. Ary ireo andrianan' ny Filistina niakatra nankany amin-dravehivavy ka nanao taminy hoe: Kolikoleo izy, ka izahao izay itoeran' ny heriny lehibe sy izay hahazoanay mamatotra azy mba hahafolaka azy; dia samy hanome anao sekely zato amby arivo avy izahay rehetra. Ka niakatra nankany aminy ireo filohan' ny Filistina, nanao taminy hoe: Tambatambazo izy, hahalalanao izay itoeran' ny heriny lehibe, sy izay hahazoanay mandresy azy, mba hamatoranay azy, sy hamolahanay azy, fa samy hanome anao vola azo amby arivo sikla avy izahay rehetra. Les princes des Philistins allèrent la trouver et lui dirent : " Séduis-le et sache d' où vient sa grande force, par quel moyen nous pourrions nous rendre maîtres de lui et le lier pour le maîtriser. Quant à nous, nous te donnerons chacun onze cents sicles d' argent. "
Mts / Mpits 16:6 And Delilah said to Samson, Tell me, I pray thee, wherein thy great strength lieth, and wherewith thou mightest be bound to afflict thee. Dia hoy Delila tamin' i Samsona: Masìna ianao, lazao amiko izay itoeran' ny herinao lehibe sy izay hahazoana mamatotra anao hahafolaka anao. Dia hoy Dalilà tamin' i Samsona: Mihanta aminao aho, lazao amiko kely izay itoeran' ny herinao lehibe, sy izay tokony hamatorana anao, mba hahafolaka anao. Dalila dit à Samson : " Apprends-moi, je te prie, d' où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te maîtriser. "
Mts / Mpits 16:7 And Samson said unto her, If they bind me with seven green withs that were never dried, then shall I be weak, and be as another man. Dia hoy Samsona taminy: Raha tady vaovao fito izay tsy mbola maina no amatorany ahy, dia ho osa aho ka ho tahaka ny olon-kafa. Ary hoy Samsona taminy: Raha mahazaka fito vaovao tsy mbola maina, no amatorana ahy, dia osa sy sahala amin' ny olon-kafa aho. Samson lui répondit : " Si on me liait avec sept cordes d' arc fraîches et qu' on n' aurait pas encore fait sécher, je perdrais ma vigueur et je deviendrais comme un homme ordinaire. "
Mts / Mpits 16:8 Then the lords of the Philistines brought up to her seven green withs which had not been dried, and she bound him with them. Dia niakatra nankany aminy ireo andrianan' ny Filistina nitondra tady vaovao fito izay tsy mbola maina, dia namatotra azy tamin' ireny ravehivavy. Dia nitondran' ireo filohan' ny Filistina mahazaka fito vaovao, tsy mbola maina, Dalilà, ka nofatorany tamin' ireo izy. Les princes des Philistins apportèrent à Dalila sept cordes d' arc fraîches qu' on n' avait pas encore fait sécher et elle s' en servit pour le lier.
Mts / Mpits 16:9 Now there were men lying in wait, abiding with her in the chamber. And she said unto him, The Philistines be upon thee, Samson. And he brake the withs, as a thread of tow is broken when it toucheth the fire. So his strength was not known. Ary nisy lehilahy nanotrika ka nitoetra taminy tao an' efi-trano. Dia hoy ravehivavy tamin' i Samsona: Hamely anao ny Filistina, ry Samsona! Dia notosany ny tady, tahaka ny fahamaiton' ny taretra rongony, raha lelafin' ny afo. Dia tsy fantatra ny heriny. Ary efa nasiany olona nanotrika ao an' efitranony, dia hoy izy taminy hoe: Irotsahan' ny Filistina hianao, ry Samsona! Notapahany anefa ny mahazaka ka nirarak' ompana hoatra ny kofehy hoton-drongony voan' afo. Dia tsy fantatra izay niafenan' ny heriny. Elle avait des gens embusqués dans sa chambre et elle lui cria : " Les Philistins sur toi, Samson! " Il rompit les cordes d' arc comme se rompt un cordon d'étoupe lorsqu' il sent le feu. Ainsi le secret de sa force demeura inconnu.
Mts / Mpits 16:10 And Delilah said unto Samson, Behold, thou hast mocked me, and told me lies: now tell me, I pray thee, wherewith thou mightest be bound. Ary hoy Delila tamin' i Samsona: Indro, efa namitaka ahy ianao ka nilaza lainga tamiko; ankehitriny, masìna ianao, lazao amiko izay hahazoana mamatotra anao. Ary hoy Dalilà tamin' i Samsona: Namazivazy ahy sy nandainga tamiko izany hianao; koa ankehitriny mihanta aminao re aho, mba lazao kely izay tokony hamatorana anao. Alors Dalila dit à Samson : " Tu t' es joué de moi et tu m' as dit des mensonges. Mais maintenant fais-moi connaître, je te prie, avec quoi il faudrait te lier. "
Mts / Mpits 16:11 And he said unto her, If they bind me fast with new ropes that never were occupied, then shall I be weak, and be as another man. Dia hoy kosa izy taminy: Raha mahazaka vaovao izay tsy mbola nanaovan-draharaha no amatorany ahy mafy, dia ho osa aho ka ho tahaka ny olon-kafa. Dia hoy izy taminy: Raha mahazaka vaovao, tsy mbola nampiasaina akory no amatorana hy, dia hanjary osa sy sahala amin' ny olon-kafa ihany aho. Il lui répondit : " Si on me liait fortement avec des cordes neuves qui n' ont jamais servi, je perdrais ma vigueur et je deviendrais comme un homme ordinaire. "
Mts / Mpits 16:12 Delilah therefore took new ropes, and bound him therewith, and said unto him, The Philistines be upon thee, Samson. And there were liers in wait abiding in the chamber. And he brake them from off his arms like a thread. Dia naka mahazaka vaovao Delila, ka namatorany azy, dia hoy izy taminy: Hamely anao ny Filistina, ry Samsona! Ary nisy mpanotrika nitoetra tao an' efi-trano. Dia notosan' i Samsona ho afaka amin' ny sandriny ireny tahaka ny fahamaiton' ny taretra. Koa nalain' i Dalilà ny mahazaka vaovao namatorany azy, dia hoy izy taminy: Irotsahan' ny Filistina hianao, ry Samsona! Ary efa misy olona manotrika ao an' efitranony. Ary notapahana hoatra ny fanapaka singan-kofehy ny mahazaka tamin' ny sandriny. Alors Dalila prit des cordes neuves, elle s' en servit pour le lier puis lui cria : " Les Philistins sur toi, Samson! " et elle avait des gens embusqués dans sa chambre. Mais il rompit comme un fil les cordes qu' il avait aux bras.
Mts / Mpits 16:13 And Delilah said unto Samson, Hitherto thou hast mocked me, and told me lies: tell me wherewith thou mightest be bound. And he said unto her, If thou weavest the seven locks of my head with the web. Dia hoy Delila tamin' i Samsona: Mandraka ankehitriny dia mbola namitaka ahy ihany ianao ka nilaza lainga tamiko; lazao amiko izay hahazoana mamatotra anao. Dia hoy kosa izy taminy: Raha tenomina hikambana amin' ny tenona ny foto-bolo fito amin' ny lohako. Hoy Dalilà tamin' i Samsona: Namazivazy ahy foana hianao hatramin' izao, ary lainga no nataonao tamiko. Fa izay tokony hamatorana anao no aoka hambaranao ahy. Dia hoy izy taminy: Izao ihany; tenomy hikambana amin' ny tenona ny foto-bolo fito amin' ny lohako. Alors Dalila dit à Samson : " Jusqu'à présent tu t' es joué de moi et tu m' as dit des mensonges. Apprends-moi avec quoi il faudrait te lier. " Il lui répondit : " Si tu tissais les sept tresses de ma chevelure avec la chaîne d' un tissu, et si tu les resserrais en frappant avec la batte, je perdrais ma force et deviendrais comme un homme ordinaire. "
Mts / Mpits 16:14 And she fastened it with the pin, and said unto him, The Philistines be upon thee, Samson. And he awaked out of his sleep, and went away with the pin of the beam, and with the web. Ary notsatohany ny fantaka izany, dia hoy izy taminy: Hamely anao ny Filistina, ry Samsona! Dia nifoha tamin' ny torimasony izy, ka nangotany ny fantaka sy ny tenona. Dia naompan-dravehivavy tamin' ny fàntaka ireny. Rahefa izany dia hoy izy taminy: Irotsahan' ny Filistina hianao, ry Samsona? Taitra tamin' ny torimasony izy, dia nongotany ny fàntaka fanenomana mbamin' ny tenona. Elle l' endormit, puis elle tissa les sept tresses de sa chevelure avec la chaîne, elle les resserra en frappant avec la batte et lui cria : " Les Philistins sur toi, Samson! " Il s'éveilla de son sommeil et arracha la batte avec la chaîne.
Mts / Mpits 16:15 And she said unto him, How canst thou say, I love thee, when thine heart is not with me? thou hast mocked me these three times, and hast not told me wherein thy great strength lieth. Dia hoy ravehivavy taminy: Nahoana ianao no nanao hoe: Tiako ianao, nefa ny tonao tsy amiko tsinona? Efa namitaka ahy intelo ianao izay, ka tsy mbola nolazainao tamiko ihany izay itoeran' ny herinao lehibe. Ka hoy ravehivavy taminy: Ahoana no dia anaovanao hoe: Tiako hianao, nefa ny fonao tsy amiko akory? Indro efa intelo hianao izay no namazivazy ahy ihany; fa mbola tsy nilaza tamiko izay itoeran' ny herinao lehibe. Dalila lui dit : " Comment peux-tu dire que tu m' aimes, alors que ton coeur n' est pas avec moi ? Voilà trois fois que tu te joues de moi et tu ne m' as pas fait connaître d' où vient ta grande force. "
Mts / Mpits 16:16 And it came to pass, when she pressed him daily with her words, and urged him, so that his soul was vexed unto death; Ary rehefa nitorikisina taminy isan' andro ravehivavy ka nahasosotsosotra azy, dia tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina. Dia nitory kisina taminy isan' andro teo izy sy nanorisory azy tamin' ny hata-dava, ka efa sosotra mafy ny fanahiny nila hahafaty azy: Comme tous les jours elle le poussait à bout par ses paroles et qu' elle le harcelait, il fut excédé à en mourir.
Mts / Mpits 16:17 That he told her all his heart, and said unto her, There hath not come a razor upon mine head; for I have been a Nazarite unto God from my mother' s womb: if I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak, and be like any other man. Ary dia nambarany azy ny tao am-pony rehetra, ka hoy izy taminy: Tsy mbola nokasihin-kareza ny lohako, fa Nazirita ho an' Andriamanitra hatrany an-kibon-dreniko aho; koa raha haratana aho, dia hiala amiko ny heriko, ary ho osa aho ka ho tahaka ny olona rehetra, ka nambarany taminy izay tao am-pony rehetra, ary hoy izy taminy: Tsy mbola nodiavin-kareza ny lohako, na oviana na oviana, fa nazarean' Andriamanitra hatrany an-kibon-dreniko aho. Fa raha haratana aho dia hiala amiko ny heriko, dia hanjary osa sy ho tahaka ny olona rehetra ihany aho. Il lui ouvrit tout son coeur : " Le rasoir n' a jamais passé sur ma tête, lui dit-il, car je suis nazir de Dieu depuis le sein de ma mère. Si on me rasait, alors ma force se retirerait de moi, je perdrais ma vigueur et je deviendrais comme tous les hommes. "
Mts / Mpits 16:18 And when Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called for the lords of the Philistines, saying, Come up this once, for he hath shewed me all his heart. Then the lords of the Philistines came up unto her, and brought money in their hand. Ary rehefa hitan' i Delila fa efa nambarany azy ny tao am-pony rehetra, dia naniraka izy nampaka ireo andrianan' ny Filistina nanao hoe: Miakara amin' izao indray mandeha izao, fa efa nambarany ahy ny tao ampony rehetra. Ary ireo andrianan' ny Filistina niakatra ho any aminy nitondra ny vola teny an-tànany. Hitan' i Dalilà fa noborahiny taminy ny tao am-pony rehetra, ka naniraka hiantso ny filohan' ny Filistina izy, sy nampilaza tamin' izy ireo hoe: Miakara amin' izao, fa efa noborahiny tamiko ny tao am-pony rehetra. Dia niakatra ireo filohan' ny Filistina, samy nanao an-tànana ny volany. Dalila comprit alors qu' il lui avait ouvert tout son coeur, elle fit appeler les princes des Philistins et leur dit : " Venez cette fois, car il m' a ouvert tout son coeur. " Et les princes des Philistins vinrent chez elle, l' argent en main.
Mts / Mpits 16:19 And she made him sleep upon her knees; and she called for a man, and she caused him to shave off the seven locks of his head; and she began to afflict him, and his strength went from him. Ary ravehivavy nanondana an' i Samsona hatory teo an-dohaliny, dia niantso lehilahy ka nanaratra ny foto-bolo fito amin' ny lohany; dia vao izay no nampietry azy izy, satria niala taminy ny heriny. Ary nampatoriny teo an-dohaliny izy ka niantso ilay lehilahy dia nampanaratra ny foto-bolo fito amin' ny lohan' i Samsona dia niantomboka tamin' izay ny namolahany azy, ary niala taminy ny heriny. Elle endormit Samson sur ses genoux, appela un homme et lui fit raser les sept tresses des cheveux de sa tête. Ainsi elle commença à le dominer et sa force se retira de lui.
Mts / Mpits 16:20 And she said, The Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep, and said, I will go out as at other times before, and shake myself. And he wist not that the Lord was departed from him. Dia hoy ravehivavy: Hamely anao ny Filistina, ry Samsona! Dia nifoha tamin' ny torimasony izy ka nanao hoe: Hivoaka tahaka ny teo aloha aho ka hanetsika ny tenako. Kanjo tsy fantany fa Jehovah efa niala taminy. Ka hoy izy: Irotsahan' ny Filistina hianao, ry Samsona! Dia taitra tamin' ny torimasony izy, ka nanao hoe: Ho afaka amin' izao toy ny taloha ihany aho, dia hitsoaka; satria tsy fantany fa efa niala taminy Iaveh. Elle cria : " Les Philistins sur toi, Samson! " S'éveillant de son sommeil il se dit : " J' en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. " Mais il ne savait pas que Yahvé s'était retiré de lui.
Mts / Mpits 16:21 But the Philistines took him, and put out his eyes, and brought him down to Gaza, and bound him with fetters of brass; and he did grind in the prison house. Dia nisambotra azy ny Filistina ka namotsitra ny masony, dia nitondra azy nidina nankany Gaza ary namatotra azy tamin' ny gadra varahina; ary nitoto vary tao an-trano famatorana izy. Nisambotra azy kosa ny Filistina sy namotsitra ny masony, dia nampidina azy tany Gazà ary namatotra azy amin' ny gadra varahina roa mikambana. Nampiodina ny vato fitotoam-bary tao an-tranomaizina izy. Les Philistins se saisirent de lui, ils lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza. Ils l' enchaînèrent avec une double chaîne d' airain et il tournait la meule dans la prison.
Mts / Mpits 16:22 Howbeit the hair of his head began to grow again after he was shaven. Ary dia naniry indray ny volon-dohany, rehefa voaharatra. Nefa efa nanomboka naniry indray ny volon' i Samsona, hatrizay nanaratana azy. Cependant, après qu' elle eut été rasée, la chevelure se mit à repousser.
Mts / Mpits 16:23 Then the lords of the Philistines gathered them together for to offer a great sacrifice unto Dagon their god, and to rejoice: for they said, Our god hath delivered Samson our enemy into our hand. Ary nivory ireo andrianan' ny Filistina hamono zavatra betsaka hatao fanatitra ho an' i Dagona andriamaniny sy hifaly; fa hoy izy: Efa natolotry ny andriamanitsika eto an-tanantsika Samsona fahavalontsika. Nivory ireo filohan' ny Filistina hanolotra sorona lehibe amin' ny Dagòna andriamaniny sy hirobiroby, fa hoy izy: Efa natolotry ny andriamanitsika eo an-tànantsika Samsona fahavalontsika. Les princes des Philistins se réunirent pour offrir un grand sacrifice à Dagôn, leur dieu, et se livrer à des réjouissances. Ils disaient : " Notre dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. "
Mts / Mpits 16:24 And when the people saw him, they praised their god: for they said, Our god hath delivered into our hands our enemy, and the destroyer of our country, which slew many of us. Ary rehefa nahita azy ny vahoaka, dia nidera ny andriamaniny ka nanao hoe: Efa natolotry ny andriamanitsika eto an-tanantsika ilay fahavalontsika, mpanimba ny tanintsika, izay nahabe maty antsika. Nahita azy ny vahoaka ka nidera ny andriamaniny izy ireo nanao hoe: Efa natolotry ny andriamanitsika eo an-tànantsika ilay fahavalontsika izay nanimba ny tanintsika sy nahafaty be tamintsika. Dès que le peuple vit son dieu, il poussa une acclamation en son honneur et dit : " Notre dieu a livré entre nos mains Samson notre ennemi, celui qui dévastait notre pays et qui multipliait nos morts. "
Mts / Mpits 16:25 And it came to pass, when their hearts were merry, that they said, Call for Samson, that he may make us sport. And they called for Samson out of the prison house; and he made them sport: and they set him between the pillars. Ary rehefa faly ny fony, dia hoy izy: Alao Samsona mba hanao laolao ho antsika. Dia nampaka an' i Samsona avy tao an-trano famatorana izy, ka nanao laolao teo anatrehan' ireo Samsona; ary nampitsanganiny teo anelanelan' ny andry izy. Nony injay efa revon-kafaliana ny fon' izy ireo, dia hoy izy: Ampanalao Samsona hampilalao antsika. Dia nalaina tany an-tranomaizina Samsona, ka nandihy teo anatrehan' izy ireo. Teo anelanelan' ny andry izy no napetraka. Et comme leur coeur était en joie, ils s'écrièrent : " Faites venir Samson pour qu' il nous amuse! " On fit donc venir Samson de la prison et il fit des jeux devant eux, puis on le plaça debout entre les colonnes.
Mts / Mpits 16:26 And Samson said unto the lad that held him by the hand, Suffer me that I may feel the pillars whereupon the house standeth, that I may lean upon them. Ary hoy Samsona tamin' ny zatovo izay nitantana azy: Avelao kely aho hitsapa ny andry izay manohana ny trano, hiankinako aminy. Ary hoy Samsona tamin' ilay zatovo nitantana azy: Avelao kely aho hitsapa ny andry manohana ny trano sy hiankina aminy. Samson dit alors au jeune garçon qui le menait par la main : " Conduis-moi et fais-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose l'édifice, que je m' y appuie. "
Mts / Mpits 16:27 Now the house was full of men and women; and all the lords of the Philistines were there; and there were upon the roof about three thousand men and women, that beheld while Samson made sport. Ary feno lehilahy sy vehivavy ny trano, ary tao ireo andrianan' ny Filistina rehetra, ary teo an-tampon-trano koa nisy lehilahy sy vehivavy tokony ho telo arivo, izay finaritra nijery an' i Samsona nanao laolao. Feno lehilahy sy vehivavy ny trano, tao avokoa ireo filohan' ny Filistina; tany ambonin' ny tafo koa nisy olona sahabo ho telo arivo, na lahy na vavy, izay nijery an' i Samsona nandihy. Or l'édifice était rempli d' hommes et de femmes. Il y avait là tous les princes des Philistins et, sur la terrasse, environ trois mille hommes et femmes qui regardaient les jeux de Samson.
Mts / Mpits 16:28 And Samson called unto the Lord, and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes. Ary Samsona niantso an' i Jehovah ka nanao hoe: Jehovah Tompo ô, mifona aminao aho, tsarovy aho, ka ampaherezo izao indray mandeha izao monja, ry Andriamanitra ô, hamaliako ny Filistina noho ny anankiray amin' ny masoko roa. Dia niantso an' ny Tompo Samsona ka nanao hoe: Ry Iaveh Tompo ô, mihanta aminao aho, tsarovy re aho, ka omeo hery amin' ity indray mandeha ity monja, ry Andriamanitra ô, mba hamaliako ny Filistina amin' ny indray mitoraka ihany, noho ny amin' ny masoko roa. Samson invoqua Yahvé et il s'écria : " Seigneur Yahvé, je t' en prie, souviens-toi de moi, donne-moi des forces encore cette fois, ô Dieu, et que, d' un seul coup, je me venge des Philistins pour mes deux yeux. "
Mts / Mpits 16:29 And Samson took hold of the two middle pillars upon which the house stood, and on which it was borne up, of the one with his right hand, and of the other with his left. Dia notanan' i Samsona ny andry roa teo afovoany izay nanohana ny trano, ny anankiray tamin' ny tanany ankavanana, ary ny anankiray tamin' ny tànany ankavia, ka niankina teo izy. Dia nobedain' i Samsona ny andry roa afovoany nanohana ny trano, ka nitehika mafy taminy izy; ny tànany havanana tamin' ny anankiray ary ny tànany havia tamin' ny anankiray. Et Samson tâta les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait l'édifice, il s' arc-bouta contre elles, contre l' une avec son bras droit, contre l' autre avec son bras gauche,
Mts / Mpits 16:30 And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bowed himself with all his might; and the house fell upon the lords, and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life. Dia hoy Samsona: Aoka hiara-maty amin' ny Filistina aho. Dia nezahiny mafy, ka dia nianjera tamin' ireo andriana sy ny vahoaka rehetra izay teo ny trano. Ary ny maty izay novonoiny teo amin' ny nahafatesany no be lavitra noho izay novonoiny tamin' ny andro niainany. Ary hoy Samsona hoe: Aoka hiara-maty amin' ny Filistina aho! Sady niezaka mafy niondrika izy, ka nirodana tamin' ny andriana amam-bahoaka rehetra tao ny trano. Ary be no matiny tamin' ny nahafatesany noho ny novonoiny fony fahavelony. et il s'écria : " Que je meure avec les Philistins! " Il poussa de toutes ses forces et l'édifice s'écroula sur les princes et sur tout le peuple qui se trouvait là. Ceux qu' il fit mourir en mourant furent plus nombreux que ceux qu' il avait fait mourir pendant sa vie.
Mts / Mpits 16:31 Then his brethren and all the house of his father came down, and took him, and brought him up, and buried him between Zorah and Eshtaol in the buryingplace of Manoah his father. And he judged Israel twenty years. Ary nidina ny rahalahiny sy ny mpianakavin-drainy rehetra, dia naka ny fatiny ka nitondra azy niakatra, dia nandevina azy teo anelanelan' i Zora sy Estaola tao amin' ny fasan' i Manoa rainy. Ary izy efa nitsara ny Isiraely roa-polo taona. Dia nidina ny rahalahiny mbamin' ny mpanakavin-drainy rehetra ka naka azy. Nony tafakatra izy ireo dia nandevina azy tao anelanelan' i Saraà sy Estaola, amin' ny fasan' i Manoe rainy. Roapolo taona no nitsarany an' Israely. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l' emportèrent. Ils remontèrent et l' ensevelirent entre Çoréa et Eshtaol dans le tombeau de Manoah son père. Il avait jugé Israël pendant vingt ans.

<-
->