Chapitres et versets citant Tobia

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 17.8 And with them he sent Levites, even Shemaiah, and Nethaniah, and Zebadiah, and Asahel, and Shemiramoth, and Jehonathan, and Adonijah, and Tobijah, and Tobadonijah, Levites; and with them Elishama and Jehoram, priests. Ary nisy Levita koa niaraka tamin' ireo, dia Semaia sy Netania sy Zebadia sy Asahela sy Semiramota sy Jonatana sy Adonia sy Tobia ary Tob-adonia, Levita, mbamin' i Elisama sy Jorama, mpisorona. sy ireto Levita ireto niaraka taminy: Semeiasa, Nataniasa, Zabadiasa, Asaela, Semiramota, Jonatàna, Adoniasa, Tobiasa, Tobadoniasa; ary niaraka tamin' ireo koa ireto mpisorona ireto: Elisamà sy Jorama. Des lévites les accompagnaient : Shemayahu, Netanyahu, Zebadyahu, Asahel, Shemiramot, Yehonatân, Adoniyyahu, Tobiyyahu, lévites, ainsi que les prêtres Élishama et Yehoram.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.60 The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two. ny taranak' i Delaia, ny taranak' i Tobia, ny taranak' i Nekoda, dia roa amby dimam-polo amby enin-jato. ny taranak' i Dalaiasa, ny taranak' i Tobia, ny taranak' i Nekodà: roa amby dimampolo sy enin-jato. les fils de Delaya, les fils de Tobiyya, les fils de Neqoda 652.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 2.10 When Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. Raha nahare izany Sanbala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo, dia sosotra loatra izy, satria nisy lehilahy tonga hitady izay hahasoa ny Zanak' Isiraely. Nony fantatr' i Sanabalata Horonita, sy Tobia ilay mpanompo Amonita izany, dia ratsy mihitsy ny heviny amin' ny hoe, nisy lehilahy tonga hikarakara izay hahasoa ny zanak' Israely. Quand Sânballat, le Horonite, et Tobiyya, le fonctionnaire ammonite, furent informés, ils se montrèrent fort contrariés qu' un homme fût venu travailler au bien des Israélites.
...............
Neh / Ne 2.19 But when Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem the Arabian, heard it, they laughed us to scorn, and despised us, and said, What is this thing that ye do? will ye rebel against the king? Fa nony ren' i Sanbala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo ary Gasema Arabo izany, dia nanaraby sy nanevateva anay izy nanao hoe: Inona izao zavatra ataonareo izao? Hikomy amin' ny mpanjaka angaha ianareo? Nony nandre izany, Sanabalata Horonita, sy Tobia ilay mpanompo Amonita, ary Gosena Arabo, dia nanaraby sy naneso anay, nanao hoe: Inona izato ataonareo ao? Hikomy amin' ny mpanjaka angaha hianareo? A ces nouvelles, Sânballat, le Horonite, Tobiyya, le fonctionnaire ammonite, et Géshem, l' Arabe, se moquèrent de nous et nous regardèrent avec mépris en disant : "Que faites-vous là? Allez-vous vous révolter contre le roi?"
...............
Neh / Ne 3.32 And between the going up of the corner unto the sheep gate repaired the goldsmiths and the merchants. Ary ny teo anelanelan' ny trano ambony teo an-jorony sy ny vavahadin' ondry no namboarin' ny mpanefy volamena sy ny mpandranto. Ary rehefa ren' i Sanbala fa nataonay ny manda, dia tezitra sady sosotra loatra izy ka nihomehy ny Jiosy, dia niteny teo anatrehan' ny namany sy ny miaramilan' i Samaria hoe: Inona no ataon' ireo Jiosy osa ireo? Hahaleo tena va ireo? Hahavono zavatra hatao fanatitra va ireo? Hahatsangana indray andro va ireo ? Hahatsangana ny vato avy amin' ny lavenona miavosa va ireo? Ary Tobia Amonita dia teo anilan' i Sanbala ka niteny hoe: Na dia amboa-haolo aza miakatra eo amin' izay atsangany, dia haharava ny manda vato ataony. Mihainoa, ry Andriamanitray ô, fa atao tsinontsinona izahay; koa atsingereno ho eo an-dohany ihany ny latsa ataony, ary aoka ho babo any amin' ny tany izay ahababoany izy. Aza manarona ny helony, ary aza vonoina tsy ho eo anatrehanao ny fahotany; fa efa nampahatezitra Anao teo anatrehan' ireo mandrafitra izy. Ka dia narafitray ihany ny manda ka tafakambana avokoa hatramin' ny antsasany miakatra; fa nazoto niasa ny olona. Ary ny mpanefy volamena sy ny mpivarotra nanamboatra ny eo anelanelan' ny trano ambony eo anjorony sy ny vavahadin' ny Ondry. Et entre la salle haute de l' Angle et la porte des Brebis, les orfèvres et les commerçants réparèrent.
...............
Neh / Ne 3.35 Hoy koa Tobia Amonita, teo anilany: Avelao ihany hanamboatra eo ireo, fa na fosa iray aza hiantoraka eo dia haharava ny manda vaton' ireo! Tobiyya l' Ammonite se tenait à ses côtés; il dit : "Pour ce qu' ils construisent, si un chacal y montait, il démolirait leur muraille de pierres!"
Neh / Ne 4.1 But it came to pass, that when Sanballat heard that we builded the wall, he was wroth, and took great indignation, and mocked the Jews. Ary rehefa ren' i Sanbala sy Tobia sy ny Arabo sy ny Amonita ary ny Asdodita fa voatsangana ny mandan' i Jerosalema, ka efa ho voavoatra izay rava, dia nirehitra mafy ny fahatezerany. Nisafoaky ny hatezerana avokoa anefa Sanabalata, Tobia, ny Arabo, ny Amonita, ary ny Azotiana, nony nandre fa hoe mandroso ny fanamboarana ny manda, ary efa mitampina miandalandalana ny banga, Lorsque Sânballat, Tobiyya, les Arabes, les Ammonites et les Ashdodites apprirent que les réparations du rempart de Jérusalem avançaient que les brèches commençaient à être comblées , ils se mirent fort en colère;
Neh / Ne 6.1 Now it came to pass when Sanballat, and Tobiah, and Geshem the Arabian, and the rest of our enemies, heard that I had builded the wall, and that there was no breach left therein; (though at that time I had not set up the doors upon the gates;) Ary rehefa ren' i Sanbala sy Tobia sy Gasema Arabo mbamin' ny namany fahavalonay fa efa nanao ny manda aho, ka tsy nisy banga intsony teo (kanefa tamin' izany andro izany tsy mbola voalatsako ny lela-vavahady), Nony fantatr' i Sanabalata, Tobia, Gosena Arabo, mbamin' ireo fahavalonay hafa, fa hoe, voarina indray ny manda, ary tsy misy banga intsony; Quand Sânballat, Tobiyya, Géshem l' Arabe et nos autres ennemis eurent appris que j' avais reconstruit le rempart et qu' il n' y restait plus une brèche à cette date toutefois je n' avais pas encore fixé les battants aux portes ,
...............
Neh / Ne 6.12 And, lo, I perceived that God had not sent him; but that he pronounced this prophecy against me: for Tobiah and Sanballat had hired him. Ary hitako fa, indro, tsy Andriamanitra no naniraka azy, fa nilaza izany faminaniana izany hamitahany ahy izy, satria notambazan' i Tobia sy Sanbala. Dia nandinika aho, ka indro fa tsy Andriamanitra no naniraka azy; fa ny nanononany faminaniana ny amiko dia noho izy voakaraman' i Toboa sy Sanabalata. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l' avait envoyé, mais il avait prononcé sur moi cet oracle parce que Tobiyya l' avait acheté,
...............
Neh / Ne 6.14 My God, think thou upon Tobiah and Sanballat according to these their works, and on the prophetess Noadiah, and the rest of the prophets, that would have put me in fear. Ry Andriamanitro ô, tsarovy Tobia sy Sanbala araka izany asany izany mbamin' i Noadia mpaminanivavy sy ny mpaminany sasany koa, izay nampitahotra ahy. Ry Andriamanitro ô, tsarovy Tobia sy Sanabalata, arak' izany asa ratsy izany, ary koa Noadiasa mpaminany, sy ireo mpaminany hafa nitady hampitahotra ahy! Souviens-toi, mon Dieu, de Tobiyya, pour ce qu' il a commis; et aussi de Noadya, la prophétesse, et des autres prophètes qui voulurent m' effrayer.
...............
Neh / Ne 6.17 Moreover in those days the nobles of Judah sent many letters unto Tobiah, and the letters of Tobiah came unto them. Ary tamin' izany andro izany ny manan-kaja amin' ny Joda dia nampitondra taratasy maro ho any amin' i Tobia, ary ny avy tamin' i Tobia kosa tonga tany aminy. Tamin' izany andro izany ny lehibe sasany tamin' i Jodà dia nampitombo ho maro ny taratasy nalefany tany amin' i Tobia, ary ny taratasin' i Tobia koa tonga nankaty amin' izy ireo; A cette même époque, les grands de Juda multipliaient leurs lettres à l' adresse de Tobiyya et celles de Tobiyya leur parvenaient;
...............
Neh / Ne 6.19 Also they reported his good deeds before me, and uttered my words to him. And Tobiah sent letters to put me in fear. Ary nisy koa teo anatrehako nilaza ny soa nataony ary nilaza ny teniko tany aminy kosa. Ary Tobia kosa nampitondra taratasy hampitahotra ahy. Nilaza ny hatsaran-toetrany teo anatrehako aza izy ireo, ary ny teniko notateriny taminy. Nampitondra taratasy hampitahotra ahy Tobia. Ils vantaient même, en ma présence, ses bonnes actions et lui rapportaient mes paroles. Et Tobiyya envoyait des lettres pour m' effrayer.
...............
Neh / Ne 7.62 The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two. ny taranak' i Delaia, ny taranak' i Tobia, ny taranak' i Nekoda, roa amby efa-polo amby enin-jato. ny taranak' i Dalaiasa, ny taranak' i Tobia, ny taranak' i Nekodà, roa amby efapolo sy enin-jato. les fils de Delaya, les fils de Tobiyya, les fils de Neqoda 642.
...............
Neh / Ne 13.4 And before this, Eliashib the priest, having the oversight of the chamber of the house of our God, was allied unto Tobiah: Ary talohan' izany Eliasiba mpisorona, izay voatendry ho ao anatin' ny efi-trano ao an-tranon' Andriamanitsika sady havan' i Tobia akaikiny, Talohan' izany, Eliasiba mpisorona, izay mpitandrina ny efi-tranon' Andriamanitsika, sy tonga havan' i Tobia, Mais auparavant, le prêtre Elyashib avait été préposé aux salles du Temple de notre Dieu. Lié à Tobiyya,
...............
Neh / Ne 13.7 And I came to Jerusalem, and understood of the evil that Eliashib did for Tobiah, in preparing him a chamber in the courts of the house of God. ary nankany Jerosalema aho ka nahita ny ratsy nataon' i Eliasiba ho an' i Tobia tamin' ny nanamboarany efi-trano ho azy teo anatin' ny kianjan' ny tranon' Andriamanitra. nahazo làlana tamin' ny mpanjaka hiverina ho any Jerosalema aho, ka izay vao nahita ity ratsy nataon' i Eliasiba, ho fankasitrahana an' i Tobia, fa nanamboatra efitrano ho azy, tao anatin' ny kianjan' ny tranon' Andriamanitra. et revins à Jérusalem. J' appris alors la mauvaise action qu' avait faite Elyashib en faveur de Tobiyya, en lui aménageant une salle dans le parvis du Temple de Dieu.
Neh / Ne 13.8 And it grieved me sore: therefore I cast forth all the household stuff to Tobiah out of the chamber. Dia nalahelo indrindra aho, ka navoakako ny fanaka rehetra izay an' i Tobia hiala tamin' ny efi-trano. Tsindrian' ny alahelo lehibe aho tamin' izany, ka natsipiko tany ivelan' ny efitrano ny fanaka rehetra tao amin' ny fonenan' i Tobia. Cela me déplut fort : je jetai donc à la rue, hors de la salle, tout le mobilier de Tobiyya,

      Tobia Livre de Tobie
Tb 1.1 Tobia dia avy amin' ny fokon' i Neftali, sy amin' ny tananan' i Neftali anankiray, izay any amin' i Galilea ambony, eo ambonin' i Naasona, ao ankoatran' ny làlana miankandrefana, ka eo an-kavanan' ny tanànan' i Sefeta. Histoire de Tobit, fils de Tobiel, fils de Ananiel, fils d' Adouel, fils de Gabaèl, de la lignée d' Asiel, de la tribu de Nephtali.
...............
Tb 1.19 ka nandeha namangy izay anisan' ny havany rehetra isan' andro Tobia, nanala alahelo azy, nizarany ny fananany izy tsirairay avy, araka izay azony atao; Un Ninivite vint informer le roi que j'étais le fossoyeur clandestin. Quand je sus le roi renseigné sur mon compte, que je me vis recherché pour être mis à mort, j' eus peur, et je pris la fuite.
...............
Tb 1.21 Fa tamin' ilay Senakeriba mpanjaka nandositra avy tany Jodea, nony efa voan' ny faharesena namelezan' Andriamanitra azy, noho ny teny fanevatevana nataony, dia nisafoaky ny hatezerana izy, ka maro be tamin' ny zanak' Israely no nasainy novonoina ho faty; ary Tobia no nandevina ny fatin' ireo. Moins de 40 jours après, le roi fut assassiné par ses deux fils, qui s' enfuirent dans les monts Ararat. Asarhaddon, son fils, lui succéda. Ahikar, fils de mon frère Anaèl, fut chargé des comptes du royaume, et il avait la direction générale des affaires.
...............
Tb 1.23 Tobia sy ny vadiny aman-janany anefa nitsoaka nandositra; tapitra nendahana ny fananany rehetra, nefa nahita izay hiereny tsara izy, satria maro olo-nohavanina.
Tb 1.24 Dimy amby efapolo andro taty aorian' izany, dia novonoin' ny zanany naterany ny mpanjaka. Dia nody tao an-tranony indray Tobia, sady naverina taminy avokoa ny fananany rehetra.
Tb 2.1 Taty aorian' izany, tonga ny anankiray amin' ny fetin' ny Tompo, ary nanomanana sakafo lehibe tao an-tranon' i Tobia, Sous le règne d' Asarhaddon, je revins donc chez moi, et ma femme Anna me fut rendue avec mon fils Tobie. A notre fête de la Pentecôte la fête des Semaines , il y eut un bon dîner. Je pris ma place au repas,
...............
Tb 2.3 Dia lasa ilay zanany; nony niverina izy, dia nilaza taminy fa misy zanak' Israely anankiray, novonoin' olona, ka mitsitra foana ao an-dalam-be ao. Nitsangana niaraka tamin' izay Tobia, niala tamin' ny latabatra, navelany teo ny sakafo, tsy nihinana izy na dia kely aza; nony tonga tany amin' ilay faty izy, Tobie sortit donc en quête d' un pauvre parmi nos frères, mais il revint et dit : "Père!" Je répondis : "Eh bien, mon enfant?" Il reprit : "Père, il y a quelqu' un de notre peuple qui vient d'être assassiné, il a été étranglé, puis jeté sur la place du marché, et il y est encore."
...............
Tb 2.9 Andriamanitra anefa no natahoran' i Tobia noho ny mpanjaka, ka nalainy ihany ny fatin' ireo novonoina, nafeniny tao an-tranony, dia naleviny nony alina. Ce soir-là, je pris un bain, et j' allai dans la cour, je m'étendis le long du mur de la cour. Comme il faisait chaud, j' avais le visage découvert,
...............
Tb 2.15 Toy ny nanebahan' ireo loham-pirenena an' i Joba, lehilahy sambatra, no nanarabian' ireo havana aman-tsakaizan' i Tobia ny fitondra-tenany,
...............
Tb 2.17 Nanarin' i Tobia izy ireo, nataony hoe:
Tb 3.1 Velon-tsento Tobia tamin' izay ka rafitra nivavaka tamin-dranomaso, nanao hoe: L'âme désolée, je soupirai, je pleurai, et je commençai cette prière de lamentation
...............
Tb 3.25 Ny anjely masin' ny Tompo, Rafaela, no voairaka hanasitrana an' i Tobia sy Sarà, fa ny vavak' izy ireo dia indray notononina teo anatrehan' ny Tompo.
Tb 4.1 Nataon' i Tobia fa nekena ny fangatahany ka dia efa ho faty izy; koa nantsoiny hankeo aminy Tobia zanany, Ce jour-là, Tobit pensa à l' argent qu' il avait déposé chez Gabaèl, à Rhagès de Médie,
Tb 5.1 Tamin' izay dia hoy ny navalin' i Tobia an-drainy: Hataoko avokoa izay rehetra nasainao hataoko, ry dada. Alors Tobie répondit à son père Tobit : "Je ferai, père, tout ce que tu m' as commandé.
...............
Tb 5.5 Vao nivoaka Tobia, dia nahita tovolahy tsara tarehy anankiray, mitsangana sady mihetra toa olona vonon-kandeha. Il lui dit : "D' où es-tu, mon ami?" L' ange répondit : "Je suis l' un des Israélites tes frères, je suis venu chercher du travail par là." Tobie lui dit : "Sais-tu la route pour aller en Médie?"
...............
Tb 5.7 Ary namaly ny anjely nanao hoe: Avy amin' ny zanak' Israely aho. Ka hoy Tobia taminy: Mahalala ny làlana mankany amin' ny tanin' ny Meda va hianao? Tobie lui dit : "Attends-moi, mon ami, que j' aille prévenir mon père : j' ai besoin que tu viennes avec moi, je te paierai tes journées."
...............
Tb 5.9 Ka hoy Tobia taminy: Aza mahafady, mba andraso kely aho; mandra-pilazako izany amin' i Dada. Tobie alla prévenir son père qu' il avait trouvé quelqu' un de leurs frères israélites. Et le père dit : "Présente-le moi, que je m' informe de sa famille et de sa tribu. Il faut voir si l' on peut compter sur lui pour t' accompagner, mon enfant." Tobie sortit donc l' appeler : "Mon ami, dit-il, mon père te demande."
Tb 5.10 Dia niditra nilaza izany rehetra izany tamin-drainy Tobia. Gaga tery rainy, sady nasainy nampandrosoina razazalahy. L' ange entra dans la maison. Tobit salua le premier, et l' autre lui répondit par des souhaits de bonheur. Tobit reprit : "Puis-je encore avoir du bonheur? Je suis un aveugle, je ne vois plus l'éclat du ciel, je suis plongé dans l' obscurité, comme les morts qui ne contemplent plus la lumière. Je suis un enterré vivant, j' entends la voix des gens sans les voir." L' ange lui dit : "Aie confiance, Dieu ne tardera pas à te guérir. Aie confiance!" Tobit lui dit : "Mon fils Tobie désire aller en Médie. Veux-tu te joindre à lui comme guide? Frère, je te paierai." Il répondit : "Je veux bien l' accompagner, je sais tous les chemins, je suis souvent allé en Médie, j' en ai traversé toutes les plaines et les montagnes, et j' en connais toutes les pistes."
...............
Tb 5.12 Fa hoy kosa ny navalin' i Tobia: Hafaliana inona moa no mba mety hananako, izay izaho mitoetra ao anatin' ny aizina sy tsy mba mahita izay hazavan' ny lanitra akory. "Que peut te faire ma tribu" "Je veux savoir pour de bon de qui tu es fils et quel est ton nom"
...............
Tb 5.14 Rahefa izany dia hoy Tobia taminy: Mba azonao hatao indrindra va ny hitarika ny zanako ho any amin' i Gabelosa, any Ragesa, tanànan' ny Meda? Fa rehefa tafaverina hianao dia homeko ny karamanao. "Sois le bienvenu, salut, frère! Ne te froisse pas si j' ai désiré connaître ta vraie famille : il se trouve que tu es mon parent, de belle et bonne lignée. Je connais Ananias et Nathân, les deux fils de Séméias le grand. Ils venaient avec moi à Jérusalem, nous y avons adoré ensemble, et ils n' ont pas quitté la bonne route. Tes frères sont des hommes de bien, tu es de bonne souche : sois le bienvenu!"
...............
Tb 5.16 Ary hoy Tobia taminy: Raha sitrakao, mba lazao ahy kely, fianakavian' iza moa hianao ary fokon-jovy? et je dépasserai le prix convenu." L' ange répondit : "Je ferai le voyage avec lui. Ne crains rien. Notre départ se passera bien, et notre retour aussi, parce que la route est sûre."
...............
Tb 5.19 Taranak' Andriana izany hianao, hoy Tobia taminy, ka mifona aminao aho, noho ny naniriako hahalala izay fianakavianao. J' espère que l' argent ne passe pas avant tout, mais qu' il ne compte pas à côté de notre enfant.
...............
Tb 5.21 Notohizan' i Tobia izay, nataony hoe: Ho tsara mandroso, tsara miverina anie hianareo! Ho any amin' ny làlanareo anie Andriamanitra, ary homba anareo anie ny anjeliny. Il lui dit : "Ne te fais pas des idées! Notre enfant ira bien en partant, il ira encore bien en rentrant à la maison. Le jour où il te reviendra, tes yeux verront qu' il va toujours très bien. Ne te fais pas des idées, n' aie pas d' inquiétude pour eux, ma soeur.
Tb 5.22 Nony voaomana ny zavatra rehetra hoentiny any amin' ny dia halehany, nanao veloma an-drainy sy reniny Tobia, dia niara-niainga tamin' ity anjely. Un bon ange l' accompagnera, il fera bon voyage, et il reviendra en bien bonne santé!"
...............
Tb 5.26 Dia namaly azy Tobia nanao hoe: Aza mitomany, fa ho tonga soa aman-tsara aty amintsika izy, ka hahita azy indray ny masonao.
Tb 6.1 Dia lasa Tobia, nanaraka azy ny alika; ary teo amin' ny ony Tigra no nijanonany voalohany. L' enfant partit avec l' ange, et le chien suivit derrière. Ils marchèrent tous les deux, et quand vint le premier soir, ils campèrent le long du Tigre.
...............
Tb 6.3 Nivadika ny fon' i Tobia, ka niantso mafy izy nanao hoe: Iantsampazany aho, tompoko! et l' ange lui dit : "Attrape le poisson, et ne lâche pas!" Le garçon vint à bout du poisson, et le tira sur la rive.
...............
Tb 6.7 Fa nanontany an' ity anjely Tobia nanao hoe: Raha sitrakao, ry Azariasa rahalahiko, mba lazao ahy kely: manan-kery hahasitrana inona moa ireto zavatra avy amin' ny hazandrano nasainao tehiriziko ireto? Il répondit : "On brûle le coeur et le foie de poisson, et leur fumée s' emploie dans le cas d' un homme, ou d' une femme, que tourmente un démon ou un esprit malin : toute espèce de malaise disparaît définitivement sans laisser aucune trace.
...............
Tb 6.10 Dia hoy Tobia taminy: Aiza no tianao hialantsika sasatra? quand Raphaèl dit au jeune homme : "Frère Tobie!" Il répondit "Eh bien?" L' ange reprit : "Ce soir nous devons loger chez Ragouèl, c' est un parent à toi. Il a une fille du nom de Sarra,
...............
Tb 6.14 Dia hoy ny navalin' i Tobia: Nandre lazan' olona aho, fa hoe: Fito lahy no efa nanam-bady azy izay, nefa maty avokoa; sady demony koa indray no lazain' olona tamiko ho namono an' ireo. si bien que j' ai un peu peur. Elle, il ne lui fait rien, parce qu' il l' aime; mais dès que quelqu' un veut s' en approcher, il le tue. Je suis le seul fils de mon père, et je ne tiens pas à mourir, je ne veux pas que mon père et ma mère s' affligent toute leur vie sur moi jusqu' au tombeau : ils n' ont pas d' autre fils pour les enterrer."
...............
Tb 7.2 Vao nahita an' i Tobia Ragoela, dia hoy izy tamin' i Anna vadiny: Akory izany fitovin' ity zazalahy amin' ilay zanak' olo-mianadahy amiko. Il dit à sa femme Edna : "Que ce jeune homme ressemble donc à mon frère Tobit!"
...............
Tb 7.4 Ary hoy Ragoela taminy: Mba fantatrareo va Tobia rahalahiko? Fantatray izy, hoy izy ireo. "Connaissez-vous notre frère Tobit" "Oui" "Comment va-t-il"
Tb 7.5 Ary raha nilaza soa betsaka momba an' i Tobia Ragoela, dia hoy ny anjely taminy: Izay Tobia lazainao izay no rain' ity zazalahy ity. "Il est toujours en vie, et il se porte bien." Et Tobie ajouta : "C' est mon père."
...............
Tb 7.10 Fa hoy Tobia: Tsy hihinana na hisotro eto aho anio, raha tsy ekenao aloha ny fangatahako, ka omenao toky aho fa homenao ho vadiko Sarà zanaka vavinao. Ragouèl surprit ces paroles, et dit au jeune homme : "Mange et bois, ne gâte pas ta soirée, parce que personne n' a le droit de prendre ma fille Sarra, si ce n' est toi, mon frère. Aussi bien ne suis-je pas libre, moi non plus, de la donner à un autre, puisque tu es son plus proche parent. Maintenant, mon petit, je vais te parler franchement.
Tb 7.11 Nivadika ny fon-dRagoela nandre izany teny izany, satria fantany ny nanjo azy fito lahy vadin' io, izay nanatona azy, ka raiki-panahiana sahady izy, fandrao dia hidiran-doza toy izany koa ity. Mbola tao anatin' izany fisalasalana izany izy, ka mbola tsy namaly ny fangatahan' i Tobia, J' ai tenté sept fois de lui trouver un mari parmi nos frères, et tous sont morts, le premier soir, quand ils entraient dans sa chambre. Pour le moment, mon enfant, mange et bois, le Seigneur vous accordera sa grâce et sa paix." Et Tobie de déclarer : "Je ne veux pas entendre parler de boire et de manger, tant que tu n' as pas pris de décision vis-à-vis de moi." Ragouèl répondit : "Soit! Puisque, aux termes de la Loi de Moïse, elle t' est donnée, c' est le Ciel qui décrète qu' on te la donne. Je te confie donc ta soeur. Désormais tu es son frère, et elle est ta soeur. Elle t' est donnée à partir d' aujourd' hui pour toujours. Le Seigneur du Ciel vous sera favorable ce soir, mon enfant, et vous accordera sa grâce et sa paix."
...............
Tb 7.15 Dia nalainy ny tànana havanan' ny zanany vavy nataony teo amin' ny tànana havanan' i Tobia ka hoy izy: Homba anareo anie ny Andriamanitr' i Abrahama, ny Andriamanitr' Isaaka, ary ny Andriamanitr' i Jakoba, hanakambana anareo anie izy, ary hampidina ny tso-dranony feno aminareo. Ragouèl appela sa femme Edna et lui dit : "Ma soeur, prépare la seconde chambre, où tu la conduiras."
...............
Tb 8.2 Tsaroan' i Tobia ny tenin' ny anjely, ka nangalany ny ati-kazandrano tao an-kitapony, nataony teo ambony vain' afo. Tobie se souvint des conseils de Raphaèl, il prit son sac, il en tira le coeur et le foie du poisson, et il en mit sur les braises de l' encens.
...............
Tb 8.4 Ary Tobia kosa namporisika an-drazazavavy nanao taminy hoe: Mitsangàna, ry Sarà, aoka hivavaka amin' Andriamanitra isika anio sy ampitso ary rahafak' ampitso; Andriamanitra no hiraisantsika mandritra ireo andro telo ireo; rahefa afaka ny alina fahatelo dia ho velona ao amin' ny fanambadiantsika isika. Cependant les parents étaient sortis en refermant la porte. Tobie se leva du lit, et dit à Sarra : "Debout, ma soeur! Il faut prier tous deux, et recourir à notre Seigneur, pour obtenir sa grâce et sa protection."
...............
Tb 8.7 Hoy Tobia: Ry Tompo Andriamanitry ny razanay, hisaotra anao anie ny tany aman-danitra, ny ranomasina, ny loharano sy ny ony, mbamin' ny zava-boahary rehetra ao aminy. Et maintenant, ce n' est pas le plaisir que je cherche en prenant ma soeur, mais je le fais d' un coeur sincère. Daigne avoir pitié d' elle et de moi et nous mener ensemble à la vieillesse!
...............
Tb 8.23 Ary niangavy mafy tamin' i Tobia Ragoela, mba hijanona eo aminy tapa-bolana.
Tb 8.24 Nomen-dRagoela ho an' i Tobia ny antsasaky ny fananany rehetra, sady nandahatra an-tsoratra koa izy, fa rahefa maty izy ireo, ny antsasany sisa dia tsy maintsy ho lasan-ko fananan' i Tobia ihany koa.
Tb 9.1 Ary tamin' izay dia nantsoin' i Tobia ho any aminy ity Anjely nataony ho olombelona ihany, ka hoy izy taminy: Ry Azariasa rahalahiko, masìna hianao, henoy kely ny teniko; Alors Tobie s' adressa à Raphaèl
...............
Tb 9.7 ary nony efa notantarainy taminy avokoa ny zavatra rehetra tonga tamin' i Tobia, zanak' i Tobia, dia nitondra azy izy hiarak' aminy ho any amin' ny fampakaram-bady.
Tb 9.8 Nony niditra tao an-traon-dRagoela Gabelosa, indro eo am-pihinanana Tobia, ka nitsangana niaraka tamin' izay ity, dia nifanoroka teo izy ireo, ary nitomany Gabelosa vao nisaotra an' Andriamanitra nanao hoe:
Tb 10.1 Nony mbola nahemotremotr' i Tobia ny fiaingany, azon' ny fampakaram-bady, dia velona ahiahy erý Tobia rainy: Avy amin' inona, hoy izy anankampo, no tratr' ela ny zanako? Inona no antony mitana azy amin' izany tany izany? Cependant, de jour en jour, Tobit comptait les journées que demandait le voyage, à l' aller et au retour. Le nombre fut atteint, sans que le fils eût paru.
...............
Tb 10.6 Ary hoy Tobia taminy: Aoka izay ny fitarainanao ary aza miahiahy, fa salama tsara ny zanatsika, sady olona tena mahatoky ilay nampandehanintsika hiaraka aminy iny. Et Tobit répondait : "Du calme, ma soeur! Ne te fais pas des idées! Il va bien! Ils auront eu là-bas un contretemps. Son compagnon est quelqu' un de sérieux, et l' un de nos frères. Ne te désole pas, ma soeur. Il va arriver d' un moment à l' autre."
...............
Tb 10.8 Ragoela anefa nilaza tamin' ny vinantony hoe: Mijanòna eto, fa haniraka ho any amin' i Tobia rainao aho, hilaza ny fahasalamanao. Ragouèl dit à Tobie : "Reste, mon fils, reste avec moi. J' enverrai des messagers à ton père Tobit donner de tes nouvelles."
Tb 10.9 Namaly azy Tobia nanao hoe: Fantatro fa efa manisa andro ihany idada sy ineny, ka manahy ery ny fanahiny ao anatiny. Tobie insista : "Non, je te demande la liberté de retourner chez mon père."
Tb 10.10 Mbola niangavy fatratra tamin' i Tobia ihany indray anefa izy, fa tsy nisy neken' io izay nataony antony, ka natolony azy Sarà, mbamin' ny antsasak' izay nananany rehetra, na ankizilahy, na ankizivavy, na vola izay nananany be, dia navelany handeha izy, salama tsara sy feno hafaliana, nataony hoe: sur-le-champ, Ragouèl lui remit son épouse Sarra. Il donnait à Tobie la moitié de ses biens, en serviteurs et servantes, en boeufs et brebis, ânes et chameaux, et en habits, argent et ustensiles.
...............
Tb 11.2 dia hoy ity anjely: Ry Tobia rahalahiko, fantatrao ny toetra nandaozanao an-drainao teo; Raphaèl dit : "Tu sais dans quel état nous avons laissé ton père,
...............
Tb 11.4 Nankasitrahan' i Tobia izany hevitra izany, ka hoy Rafaela taminy: Mitondrà eo aminao amin' ny aferon-kazandrano, fa misy hilanao an' izany; dia naka tamin' izany afero izany Tobia, ary niainga izy ireo. Ils marchèrent tous deux ensemble il lui avait bien recommandé d' emporter le fiel , et le chien les suivait.
...............
Tb 11.7 Tobia izany, dia nilazan-dRafaela hoe: Rahefa tonga any an-trano hianao, ny Tompo Andriamanitrao no itsaohy miaraka amin' izay dia misaora azy, vao manatona an-drainao hianao sy manoroka azy; Raphaèl dit à Tobie, avant qu' il eût rejoint son père : "Je te garantis que les yeux de ton père vont s' ouvrir.
...............
Tb 11.13 Niaraka tamin' izay, nalain' i Tobia ny aferon-kazandrano, ka nohosorany tamin' io ny mason-drainy. Alors son père tomba à son cou
...............
Tb 11.15 Noraisin' i Tobia izay, nosintoniny hiala amin' ny mason-drainy, dia nahiratra niaraka tamin' izay izy. Parce qu' il m' avait frappé, et qu' il a eu pitié de moi, et que je vois mon fils Tobie! Tobie entra dans la maison, de joie il bénissait Dieu à haute voix. Puis il mit son père au courant : son voyage a bien marché, il rapporte l' argent; il a épousé Sarra, fille de Ragouèl; elle le suit de peu, elle n' est pas loin des portes de Ninive.
...............
Tb 11.17 Hoy Tobia: Misaotra anao aho, ry Tompo Andriamanitr' Israely, fa nofaizinao aho, dia nositraninao indray; ary indro mahita an' i Tobia zanako aho. Tobit proclama devant eux que Dieu avait eu pitié de lui, et lui avait ouvert les yeux. Enfin Tobit approcha de Sarra, l'épouse de son fils Tobie, et il la bénit en ces termes "Sois la bienvenue, ma fille! Béni soit ton Dieu de t' avoir fait venir chez nous, ma fille! Béni soit ton père, béni soit mon fils Tobie, et bénie sois-tu, ma fille! Sois la bienvenue chez toi, dans la joie et la bénédiction! Entre, ma fille."
...............
Tb 11.19 Notantarain' i Tobia tamin-drainy aman-dreniny ny soa rehetra natolotr' Andriamanitra azy, tamin' ny nataon' ity lehilahy nitari-dàlana azy. et ses cousins Ahikar et Nadab vinrent partager la joie de Tobit.
Tb 11.20 Akiora sy Nabata havan' i Tobia koa tonga namangy azy tamin-kafaliana lehibe, sy niarahaba azy tamin' ny soa rehetra nataon' Andriamanitra taminy.
Tb 12.1 Ary niantso an-janany hankeo aminy Tobia ka nanao taminy hoe: Inona no homentsika an' ity lehilahy masina nanaraka anao tany amin' ny dianao? A la fin des noces, Tobit appela son fils Tobie, et lui dit "Mon enfant, pense à régler ce qui est dû à ton compagnon, tu dépasseras le prix convenu."
Tb 12.2 Dia hoy Tobia namaly an-drainy: Dada ô, inona no valisoa azontsika atolotra azy? Moa misy zavatra mifanentana amin' ny fanampiana nataony? Il demanda : "Père, combien vais-je lui donner pour ses services? Même en lui laissant la moitié des biens qu' il a rapportés avec moi, je n' y perds pas.
...............
Tb 12.5 Dia nantsoin' i Tobia mianaka izy, nentiny nitokana, ka niangaviany mba hankasitraka ny handray ny antsasak' izay rehetra nentiny. Tobie fit donc venir son compagnon, et lui dit : "Prends la moitié de ce que tu as ramené, pour prix de tes services, et va en paix."
Tb 13.1 Dia nisoka-bava, nisaotra ny Tompo Tobia rainy ka nanao hoe: Lehibe hianao, ry Tompo, ao amin' ny mandrakizay, ary manenika ny taona rehetra ny fanjakanao. Et il dit Béni soit Dieu qui vit à jamais, car son règne dure dans tous les siècles!
Tb 14.1 Toy izany no niafaran' ny tenin' i Tobia. Taty aorian' ny nahiratany dia velona roa amby efapolo taona Tobia, ka nahita ny zanaky ny zafiny. Fin des hymnes de Tobit. Tobit mourut en paix à l'âge de 112 ans, et il fut enterré à Ninive avec honneur.
...............
Tb 14.5 Nony efa ho faty izy, nantsoiny ho eo akaikiny avokoa Tobia zanany sy ny zafiny, zanak' io, fito mirahalahy, ka hoy izy taminy: Puis de nouveau, Dieu en aura pitié, et il les ramènera au pays d' Israël. Ils rebâtiront sa Maison, moins belle que la première, en attendant que les temps soient révolus. Mais alors, tous revenus de leur captivité, ils rebâtiront Jérusalem dans sa magnificence, et en elle la Maison de Dieu sera rebâtie, comme l' ont annoncé les prophètes d' Israël.
...............
Tb 14.14 Koa nony maty reniny, dia niala tany Niniva Tobia mbamin' ny vady aman-janany sy ny zafiny ary niverina nankany amin' ny rafozany. Il vécut honoré jusqu'à l'âge de 117 ans.

      Makabeo II 2ème Livre des Maccabées
...............
2M 3.11 ny sasany koa an' i Hirkana zanak' i Tobia, lehilahy manan-kaja indrindra; ary tsy izay nolazain' i Simona mpanendrikendrika mankahala fivavahana akory no tena toe-javatra, fa ny tontalin' ny harena ao dia talenta volafotsy efa-jato, sy talenta volamena roan-jato; et une somme appartenant à Hyrcan, fils de Tobie, personnage occupant une très haute situation, et qu'à l' encontre de ce que colportait faussement l' impie Simon, il y avait en tout 400 talents d' argent et 200 talents d' or;

  Book of Zechariah Zakaria Zakaria Livre de Zacharie
...............
Zak / Za 6.10 Take of them of the captivity, even of Heldai, of Tobijah, and of Jedaiah, which are come from Babylon, and come thou the same day, and go into the house of Josiah the son of Zephaniah; Mandraisa avy amin' ny babo, dia amin' i Helday sy Tobia ary Jedaia, eny, mandehana amin' izany andro izany ihany ianao, ka midìra ao an-tranon' i Josia, zanak' i Zefania, izay novantaniny nony vao tonga avy tany Babylona izy, Handray avy eo an-tànan' ireo babo hianao, dia avy eny an-tànan' i Holdai sy Tobia ary Idaia; - ka ny tenanao no handeha amin' izany andro izany ho any an-tranon' i Josiasa, izay nidiran' izy ireo, nony vao tonga avy any Babilona izy, - Fais une collecte auprès des exilés, de Heldaï, de Tobiyya et de Yedaya, puis tu iras, toi, en ce jour-là tu iras chez Yoshiyya, fils de Çephanya, qui est arrivé de Babylone.
...............
Zak / Za 6.14 And the crowns shall be to Helem, and to Tobijah, and to Jedaiah, and to Hen the son of Zephaniah, for a memorial in the temple of the Lord. Ary ny satro-boninahitra dia ho an' i Helema sy Tobia sy Jedaia ary Hena, zanak' i Zefania, ho fampahatsiarovana ao amin' ny tempolin' i Jehovah. Ary ny satro-boninahitra dia ho an' i Helema, Tobia, Idaià ary Hena, zanak' i Sofonia, ho fahatsiarovana ao an-tempolin' ny Tompo. Quant à la couronne, elle sera pour Heldaï, Tobiyya, Yedaya et pour le fils de Çephanya, en mémorial de grâce dans le sanctuaire de Yahvé.