<-
->

Lev 9:1 And it came to pass on the eighth day, that Moses called Aaron and his sons, and the elders of Israel; Ary tamin' ny andro fahavalo Mosesy dia nampaka an' i Arona sy ny zanany ary ny loholon' ny Isiraely. Nony mby amin' ny andro fahavalo, nampanalain' i Moizy Aarona sy ny zanany ary ny loholon' Israely, Au huitième jour Moïse convoqua Aaron, ses fils et les anciens d' Israël ;
Lev 9:2 And he said unto Aaron, Take thee a young calf for a sin offering, and a ram for a burnt offering, without blemish, and offer them before the Lord. Dia hoy izy tamin' i Arona: Makà ombilahy kely ho anao hatao fanatitra noho ny ota sy ondrilahy ho fanatitra dorana, izay samy tsy misy kilema, ka atero eo anatrehan' i Jehovah. ka hoy izy tamin' i Aarona: Makà hianao zanak' omby tanora hatao sorona noho ny ota, sy ondralahy iray hatao sorona dorana izay samy tsy manan-kilema, ka atolory eo anatrehan' ny Tompo. il dit à Aaron : " Prends un veau pour faire un sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste, l' un et l' autre sans défaut, et amène-les devant Yahvé.
Lev 9:3 And unto the children of Israel thou shalt speak, saying, Take ye a kid of the goats for a sin offering; and a calf and a lamb, both of the first year, without blemish, for a burnt offering; Ary ny Zanak' Isiraely dia ilazao hoe: Makà osilahy hatao fanatitra noho ny ota sy ombilahy kely ary zanak' ondry, izay samy iray taona sady samy tsy misy kilema, hatao fanatitra dorana, Ary mitenena amin' ny zanak' Israely lazao hoe: Makà hianareo osilahy iray, hatao sorona noho ny ota; ary zanak' omby iray, sy zanak' ondry iray, samy efa iray taona sy tsy misy kilema avy, hatao sorona dorana; Tu diras ensuite aux Israélites : "Prenez un bouc pour offrir un sacrifice pour le péché, un veau et un agneau d' un an tous deux sans défaut pour un holocauste,
Lev 9:4 Also a bullock and a ram for peace offerings, to sacrifice before the Lord; and a meat offering mingled with oil: for to day the Lord will appear unto you. ary omby sy ondrilahy hatao fanati-pihavanana, hovonoina ho fanatitra eo anatrehan' i Jehovah, ary fanatitra hohanina voaharo diloilo; fa anio no hisehoan' i Jehovah aminareo. omby iray sy ondralahy iray hatao sorom-pihavanana, hovonoina eo anatrehan' ny Tompo, ary fanatitra voaharo diloilo. Fa hiseho aminareo anio Iaveh. un taureau et un bélier pour des sacrifices de communion à immoler devant Yahvé, enfin une oblation pétrie à l' huile. Aujourd' hui en effet Yahvé vous apparaîtra.
Lev 9:5 And they brought that which Moses commanded before the tabernacle of the congregation: and all the congregation drew near and stood before the Lord. Dia nitondra izay nandidian' i Mosesy azy ho eo anoloan' ny trano-lay fihaonana izy; ary ny fiangonana rehetra nanatona ka nijanona teo anatrehan' i Jehovah. Dia nentin' izy ireo, ho eo anoloan' ny trano lay fihaonana izay rehetra nandidian' i Moizy azy, ary nanatona avokoa ny fiangonana rehetra ka nijanona teo anatrehan' ny Tompo. Ils amenèrent devant la Tente du Rendez-vous ce qu' avait commandé Moïse, puis toute la communauté s' approcha et se tint devant Yahvé.
Lev 9:6 And Moses said, This is the thing which the Lord commanded that ye should do: and the glory of the Lord shall appear unto you. Ary hoy Mosesy: Izao no zavatra izay nandidian' i Jehovah, koa ataovinareo, dia hiseho aminareo ny voninahitr' i Jehovah. Ary hoy Moizy: Ataovy izay andidian' ny Tompo anareo, ka hiseho aminareo ny voninahitry ny Tompo. Moïse dit : " Voici ce que Yahvé vous a ordonné de faire pour que sa gloire vous apparaisse. "
Lev 9:7 And Moses said unto Aaron, Go unto the altar, and offer thy sin offering, and thy burnt offering, and make an atonement for thyself, and for the people: and offer the offering of the people, and make an atonement for them; as the Lord commanded. Ary hoy Mosesy tamin' i Arona: Manatona ny alitara, dia manatera ny fanatitrao noho ny ota sy ny fanatitra odoranao ka manaova fanavotana ho an' ny tenanao sy ho an' ny olona; dia manatera ny fanatitry ny olona ka manaova fanavotana ho azy, araka izay nandidian' i Jehovah. Dia hoy Moizy tamin' i Aarona: Manatòna ny otely ka atolory ny sorona noho ny ota sy ny sorona dorana, ka manaova ny fanonerana ho an' ny tenanao sy ho an' ny vahoaka; atolory koa ny fanatitry ny vahoaka, ary manaova ny fanonerana ho azy araka ny nandidian' ny Tompo. Moïse alors s' adressa à Aaron : " Approche-toi de l' autel, offre ton sacrifice pour le péché et ton holocauste, et fais ainsi le rite d' expiation pour toi et pour ta maison. Présente alors l' offrande du peuple et fais pour lui le rite d' expiation comme l' a ordonné Yahvé. "
Lev 9:8 Aaron therefore went unto the altar, and slew the calf of the sin offering, which was for himself. Dia nanatona ny alitara Arona ka namono ny ombilahy kely hatao fanatitra noho ny ota, izay ho an' ny tenany. Dia nanatona ny otely Aarona, namono ny zanak' omby hatao sorona noho ny ota, hatolotra ho an' ny tenany. Aaron s' approcha de l' autel, immola le veau du sacrifice pour son propre péché.
Lev 9:9 And the sons of Aaron brought the blood unto him: and he dipped his finger in the blood, and put it upon the horns of the altar, and poured out the blood at the bottom of the altar: Ary nentin' ny zanak' i Arona ho eo aminy ny rà, dia nanoboka ny fanondrony tamin' ny rà Arona, ka notentenany ny tandroky ny alitara ary ny rà sisa dia naidiny teo am-bodin' ny alitara; Ary natolotr' ireo zanak' i Aarona azy ny rà, ka natsobony tao ny rantsan-tànany, notentenany ny tandroky ny otely, ary naidiny teo an-tongotry ny otely ny rà. Puis les fils d' Aaron lui présentèrent le sang ; il y trempa le doigt et en déposa sur les cornes de l' autel, puis il versa le sang à la base de l' autel.
Lev 9:10 But the fat, and the kidneys, and the caul above the liver of the sin offering, he burnt upon the altar; as the Lord commanded Moses. fa ny saborany sy ny voany roa ary ny ila-atiny lehibe avy tamin' ny fanatitra noho ny ota dia nodorany ho fofona teo ambonin' ny alitara, araka izay nandidian' i Jehovah an' i Mosesy; Nodorany hanetona eo ambonin' ny otely ny saborany, ny voany, ny saron' atiny, tamin' ny sorona noho ny ota, araka ny nandidian' ny Tompo an' i Moizy. La graisse du sacrifice pour le péché, les rognons et la masse de graisse qui part du foie, il les fit fumer à l' autel comme Yahvé l' avait ordonné à Moïse ;
Lev 9:11 And the flesh and the hide he burnt with fire without the camp. ary ny hena sy ny hoditra dia nodorany tamin' ny afo teny ivelan' ny toby. Fa ny nofony aman-kodiny kosa, nodorany tamin' ny afo tany ivelan' ny toby. la chair et la peau, il les brûla hors du camp.
Lev 9:12 And he slew the burnt offering; and Aaron' s sons presented unto him the blood, which he sprinkled round about upon the altar. Dia namono ny fanatitra dorana Arona; ary ny zanany nanolotra azy ny rà dia nanopy izany manodidina tamin' ny lafin' ny alitara izy. Novonoiny koa ny sorona dorana ka nony natolotr' ireo zanak' i Aarona azy ny rà, dia naidiny manodidina tamin' ny otely. Il immola ensuite l' holocauste, dont les fils d' Aaron lui remirent le sang ; il le fit couler sur le pourtour de l' autel.
Lev 9:13 And they presented the burnt offering unto him, with the pieces thereof, and the head: and he burnt them upon the altar. Ary ny fanatitra dorana mbamin' ny lohany dia natolotr' ireo azy tsirairay araka ny nandrasàna azy ka nodorany ho fofona teo ambonin' ny alitara. Natolotr' ireo azy indray, ny sorona dorana voatetika, mbamin' ny lohany, dia nodorany hanetona eo ambonin' ny otely. Ils lui remirent aussi la victime dépecée en quartiers, ainsi que la tête, et il les fit fumer à l' autel.
Lev 9:14 And he did wash the inwards and the legs, and burnt them upon the burnt offering on the altar. Ary nanasa ny taovany sy ny tongony izy, dia nandoro ireo ho fofona niaraka tamin' ny fanatitra dorana teo ambonin' ny alitara. Ary nosasany ny tsinainy aman-tongony, dia nodorany hanetona eo ambonin' ny otely tambonin' ny sorona dorana. Il lava entrailles et pattes et les fit fumer à l' autel en plus de l' holocauste.
Lev 9:15 And he brought the people' s offering, and took the goat, which was the sin offering for the people, and slew it, and offered it for sin, as the first. Dia nentiny nanatona ny fanatitry ny olona, ka nalainy ny osilahy hatao fanatitra noho ny ota, izay ho an' ny olona, dia namono azy izy ka nanatitra azy ho fanatitra noho ny ota, tahaka ilay anankiray teo. Nanolotra ny fanatitry ny vahoaka izy. Nalainy ny osilahy hatao sorona noho ny ota atolotra ho an' ny vahoaka, dia novonoiny ary natolony ho fanonerana torak' ilay sorona voalohany. Il présenta alors l' offrande du peuple : il prit le bouc du sacrifice pour le péché du peuple, il l' immola et en fit un sacrifice pour le péché de la même manière que pour le premier.
Lev 9:16 And he brought the burnt offering, and offered it according to the manner. Dia nanatitra ny fanatitra dorana izy ka nanao azy araka ny fanao. Natolony koa ny sorona dorana, ary novonoiny araka ny fomba fanaovana azy. Il fit alors approcher l' holocauste et procéda selon la règle.
Lev 9:17 And he brought the meat offering, and took an handful thereof, and burnt it upon the altar, beside the burnt sacrifice of the morning. Dia nentiny nanatona koa ny fanatitra hohanina ka nangalany eran-tànan-ila, dia nodorany ho fofona teo ambonin' ny alitara izany, ho fanampin' ny fanatitra dorana maraina. Ary natolony ny fanatitra: nakany eran-tànan' ila, nodorany ambonin' ny otely fanampin' ny sorona dorana maraina. Puis, ayant fait approcher l' oblation, il en prit une pleine poignée qu' il fit fumer à l' autel en plus de l' holocauste du matin.
Lev 9:18 He slew also the bullock and the ram for a sacrifice of peace offerings, which was for the people: and Aaron' s sons presented unto him the blood, which he sprinkled upon the altar round about, Dia namono ny omby sy ny ondrilahy koa izy hatao fanati-pihavanana, izay haterina noho ny olona; ary ny zanak' i Arona nanolotra azy ny rà, dia nanopy izany manodidina tamin' ny lafin' ny alitara izy. Novonoiny ny ombalahy aman' ondralahy hatao sorom-pihavanana ho an' ny vahoaka. Natolotr' ireo zanak' i Aarona azy ny rà, ka dia naidiny manodidina amin' ny otely. Enfin il immola le taureau et le bélier en sacrifice de communion pour le peuple. Les fils d' Aaron lui en remirent le sang et il le fit couler sur le pourtour de l' autel.
Lev 9:19 And the fat of the bullock and of the ram, the rump, and that which covereth the inwards, and the kidneys, and the caul above the liver: Ary natolony azy koa ny saboran' ny omby sy ny hofaky ny ondrilahy mbamin' ny safodrorohany ary ny voany roa sy ny ila-atiny lehibe, Natolony koa ny tavin' ombalahy aman' ondralahy, ny hofany, ny sabora saron-tsinainy, ny voany, ary ny saron' atiny; Les graisses de ce taureau et de ce bélier, la queue, la graisse enveloppante, les rognons, la masse de graisse qui part du foie,
Lev 9:20 And they put the fat upon the breasts, and he burnt the fat upon the altar: dia napetrany teo ambonin' ny tratran' ireo ny saborany, ary nodorany ho fofona teo ambonin' ny alitara izany; napetrany teo ambonin' ny tratran' izy ireo ny saborany; dia nodoran' i Aarona hanetona eo ambonin' ny otely ny sabora. il les posa sur les poitrines et les fit fumer à l' autel.
Lev 9:21 And the breasts and the right shoulder Aaron waved for a wave offering before the Lord; as Moses commanded. fa ny tratrany sy ny sorony ankavanana kosa dia nahevahevan' i Arona ho fanatitra ahevaheva eo anatrehan' i Jehovah, araka izay nandidian' i Mosesy. Rahefa izany dia nahevahevan' i Aarona teo anatrehan' ny Tompo ny tratran' ireo amam-peny havanana, ho fanatitra ahevaheva, araka ny nandidian' i Moizy. Avec les poitrines et la cuisse droite Aaron fit le geste de présentation devant Yahvé, comme Yahvé l' avait ordonné à Moïse.
Lev 9:22 And Aaron lifted up his hand toward the people, and blessed them, and came down from offering of the sin offering, and the burnt offering, and peace offerings. Ary Arona nanandratra ny tànany manandrify ny olona ka nitso-drano azy; dia nidina izy, rehefa avy nanatitra ny fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra dorana ary ny fanati-pihavanana. Dia nasandratr' i Aarona manandrify ny vahoaka ny tànany, ka nitso-drano azy izy; ary nidina izy, nony avy nanolotra ny sorona noho ny ota sy ny sorona dorana ary ny sorom-pihavanana. Aaron éleva les mains vers le peuple et le bénit. Ayant ainsi accompli le sacrifice pour le péché, l' holocauste et le sacrifice de communion, il descendit ;
Lev 9:23 And Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation, and came out, and blessed the people: and the glory of the Lord appeared unto all the people. Ary Mosesy sy Arona niditra tao amin' ny trano-lay fihaonana, dia nivoaka ka nitso-drano ny olona; ary ny voninahitr' i Jehovah niseho tamin' ny olona rehetra. Niditra tao an-trano lay fihaonana Moizy sy Aarona; nony nivoaka avy ao izy ireo, dia nitso-drano ny vahoaka. Ary niseho tamin' ny vahoaka rehetra ny voninahitry ny Tompo. avec Moïse il entra dans la Tente du Rendez-vous. Puis ils en sortirent tous deux pour bénir le peuple. La gloire de Yahvé apparut à tout le peuple,
Lev 9:24 And there came a fire out from before the Lord, and consumed upon the altar the burnt offering and the fat: which when all the people saw, they shouted, and fell on their faces. Ary nisy afo nivoaka avy teo anatrehan' i Jehovah ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny saborany teo ambonin' ny alitara; ary nony hitan' ny olona rehetra izany, dia nihoby izy sady niankohoka. Ary nisy afo nivoaka avy eo anatrehan' ny Tompo nandevona ny sorona dorana mbamin' ny sabora teo ambonin' ny otely. Ary nahita izany daholo ny vahoaka rehetra, dia nihoby an-kafaliana sady rafitra niankohoka. une flamme jaillit de devant Yahvé, qui dévora sur l' autel l' holocauste et les graisses. A cette vue le peuple entier poussa des cris de jubilation et tous tombèrent la face contre terre.

<-
->